Vold og trusler er ikke den enkelte medarbejders ansvar

På socialområdet er vold og trusler en af de ting, der kan udfordre det psykiske arbejdsmiljø. SPARK kan hjælpe jer med at finde et fælles udgangspunkt, så arbejdspladsen forebygger og løser konflikter i fællesskab.

Af Sine Molbæk-Steensig 30/05/2022

Indenfor socialområdet er der mange medarbejdere, som i det daglige møder vold og trusler fra borgere, der har det svært. På de fleste arbejdspladser er der godt styr på, hvad der skal ske, når der har været en voldsom episode. Men noget af det, der kan være vanskeligt, er det forebyggende arbejde og den konkrete håndtering af situationen. Det fortæller Marlene Schoop, sekretariatsleder for SPARK - Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

SPARK har eksisteret i seks år og har haft mange forløb med arbejdspladser indenfor socialområdet. I de senere år har der været en sund bevægelse på området, fra en tankegang om at den enkelte medarbejde skal kunne "klare mosten" og være sej til et fokus på et fælles fagligt fundament. Det er ikke den enkeltes ansvar at håndtere borgere, der er udadreagerende, men et fælles, organisatorisk ansvar.

Noget af det, SPARK kan hjælpe arbejdspladser med, er at skabe et fagligt ståsted ud fra et fælles pædagogisk grundlag, fx Low Arousal. SPARK kan skabe rammerne for gode, inkluderende processer og hjælpe med at skabe en systematik i forhold til, hvad der sker før, under, og efter en voldsom episode.

Hvad er Low arousal?

Kunne et gratis SPARK-forløb være noget din arbejdsplads?

SPARK tilbyder støtte indenfor temaerne:

  • Forandringer & omstillinger 
  • Forbedret samarbejde mellem medarbejdere og/eller ledere
  • Risiko for vold og trusler
  • Chikane og mobning
  • Alenearbejde 
  • Problemstillinger i forhold til arbejdets indhold, omfang og udførelse

Læs mere og ansøg

Se eksempler på, hvordan SPARK har hjulpet arbejdspladser på socialområdet

Bo- og rehabiliteringscenter: De små ord er afgørende for vores samarbejde og trivsel

- Vi så en lille tilbagegang i forhold til trivsel efter sammenlægningen, og vi har da også haft et par TRIO-møder, hvor fronterne var relativt hårdt trukket op. Derfor var vi lune på ideen om, at vi skulle starte med at se på, hvordan vi taler til hinanden indbyrdes i TRIOen. Og så kunne vi efterfølgende brede det ud til hele arbejdspladsen, siger rehabiliteringsleder.
Læs mere

Små videofilm hjælper personalet til at gøre borgerne mere selvhjulpne

Et SPARK-forløb fik botilbud i Nordjylland til at arbejde med kerneopgaven på en utraditionel måde. "Det giver humør i hverdagen," lyder det fra medarbejdere og leder.
Læs mere

Pædagogisk bostøtte kom på forkant med forandringer

Aabenraa Kommunes Pædagogiske Vejledning og Bostøtte har gennem SPARK-forløb fået værktøjer og inspiration til, hvordan de kan håndtere forandringer på arbejdspladsen.
Læs mere

Tavle giver overblik: Medarbejdere peger ikke længere fingre ad hinanden

På et døgn- og aflastningstilbud for børn med flere diagnoser i Herning har medarbejdere og ledelse under et SPARK-forløb udviklet en tavle til at skabe overblik over dagens praktiske opgaver, hvilket har nedbragt mængden af fejl, og medarbejderne er blevet bedre til at hjælpe og anerkende hinanden.
Læs mere

Forebyg vold med metoder der virker

Mød en række arbejdspladser, der har gjort noget ved vold og trusler. Metoder Mod Vold er et materiale, der giver jer konkrete redskaber til at forebygge konflikter, når I arbejder med borgere med særlige problemstillinger.
Bliv klogere på forebyggelse af vold 

Vold som Udtryksform

Projektet Vold som Udtryksform arbejder med at forebygge vold og trusler på arbejdspladser på primært social- og sundhedsområdet.
Projektet:

  • formidler viden om voldsforebyggelse fra forskning og praksis
  • udvikler metoder og redskaber til at forebygge, håndtere og drage læring af voldsomme episoder
  • understøtter og inspirerer arbejdspladser til at igangsætte, kvalificere og vedligeholde voldsforebyggende arbejde.
  • leverer faglig viden, sparring, rådgivning og inspiration til en række aktører og organisationer.

Besøg Vold som Udtryksforms hjemmeside

Om SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne og har til formål at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, at øge trivslen og derigennem forbedre produktivitet og kvalitet.

Det skal ske gennem fokus på kerneopgaven og ved, at konsulenter fra SPARK gennem dialog og faglig støtte medvirker til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejdere.

Læs mere om SPARK

SPARK har altid åbent for ansøgninger

Se, hvordan jeres MED-udvalg eller TRIO ansøger om et forløb med en af SPARKs konsulenter. 

Sådan søger I

Gå direkte til ansøgningsskemaet

SPARK menu