Luftballon

Luftballonen - få kollegernes input på banen

Hvad løfter os, og hvad holder os nede som arbejdsplads? Og hvordan handler vi på det?

Af SPARK 12/03/2024

Når konsulenter fra SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne – er ude på kommunale arbejdspladser, så samarbejder de med MED-udvalg og TRIO’er.

Her er et vigtigt fokus at klæde TRIO’er og MED-udvalg på til selv at inddrage deres kolleger i forhold til de udfordringer, man som arbejdsplads gerne vil tage hånd om.

SPARK’s grundtanke er nemlig, at arbejdspladser selv skal have kompetencerne til at lede inddragende processer, så man ikke er afhængig af eksterne konsulenter fremover.

Her får du et af de redskaber, som SPARK lærer TRIO/MED at bruge: Luftballonen

Hvad får I ud af redskabet?

Luftballonen kan bruges, når I gerne vil inddrage og involvere kollegerne og få deres input på banen i forhold til et bestemt tema. 

Før I går i gang: Find tema og formål

Det kan være jer som TRIO/MED, der står for at vælge et tema, men kan også være del af en inddragende proces med hele medarbejdergruppen.

Samtidig er det vigtigt at finde frem til formålet: Vil I undersøge noget i bredden, eller har I behov for et mere specifikt fokus?

Et tema, som er mere undersøgende, kunne fx være ’trivsel i arbejdsfællesskabet’.
Et tema med et specifikt fokus kunne fx handle om ’den gode mødeledelse på p-møder i orange team’.

Hvordan skal grupperne inddeles?

Sørg for at tænke godt over, hvordan grupperne inddeles. Skal det være efter tilfældighed, fx ved at man trækker et nummer, stiller sig op efter fødselsdato på året eller lignende, eller er det vigtigt, at grupperne inddeles på en bestemt måde?

Hvis I vælger sidstnævnte, så er det en god idé, at I forklarer, hvorfor I har valgt, som I har.

Materialer til Luftballonen
  • 2 forskelligt farvede post-it-lapper
  • Sorte tuscher til alle (ses bedst på afstand)
  • 1 stor planche med luftballon til at hænge op i rummet
  • Små klistermærker eller lignende til at bruge i gruppearbejdet (3 til hver gruppe)

Processen - sådan gør I

Estimeret tidsforbrug: 90 minutter

Step 1: Forklar formål og proces

(5-7 min.)

I har samlet jeres kolleger. Nu er det tid til at sætte ord på formålet med øvelsen:

Hvorfor laver I denne øvelse, og hvad skal den bruges til? Hvad skal den give jeres arbejdsfællesskab? Er der brug for kollegernes hjælp til at afdække noget mere generelt? Eller skal I sammen blive klogere på et mere specifikt emne?

Forklar derefter kort, hvordan øvelsen skal foregå.

Step 2: Individuel refleksion

(5-7 min.)

Hver deltager sidder for sig selv og skriver sit input til, hvad der henholdsvis 'løfter og holder os nede' i relation til temaet. Den ene farve post-it bruges til ’det, der løfter os’ og den anden farve post-it til ’det, der holder os nede’.

Der kan kun skrives én ting per post-it, og man må producere så mange, som man kan, har lyst til og kan nå indenfor tidsrammen.

Denne del af øvelsen foregår i stilhed. 

Step 3: Præsentation i plenum

(20 min.)

Hver deltager fremlægger kort sine post-its i plenum og sætter dem på planchen. Gør det gerne på skift og stående, så deltagerne forbliver aktive. Nysgerrige forståelses-spørgsmål er velkomne, men det er ikke her, I går i dialog om indholdet.

OBS: Hvis der er mange deltagere, eller der er blevet produceret en hele masse post-its, så bed deltagerne om at udvælge deres 2-3 vigtigste post-its af hver farve.

Step 4: Gruppearbejde

(20 min.)

I står nu i mindre grupper på 4-6 personer foran planchen og drøfter, hvilke post-its det er vigtigst at arbejde videre med.

Hver gruppe skal vælge 3 post-its. Når der er opnået enighed, placeres et klistermærke på hver af de valgte post-its på den store planche.

OBS: Hvis man i denne proces selv finder på et input, der skal arbejdes videre med – så må man gerne producere en post-it og sætte ét af de 3 klistermærker på den.

Step 5: Præsentation i plenum

(10 min.)

Alle grupperne præsenterer deres 3 post-its. 

Step 6: Opsamling

(20 min.)

TRIO/MED samler op. Er der temaer, der går igen? Og hvad lægger I særligt mærke til?

Fortæl kollegerne, hvad næste skridt er, så det står helt klart for alle deltagere, hvad der skal ske herfra. Det kan fx være, at I nu vil vælge et eller flere input, I vil arbejde videre med.

Drøft forslag og vælg prøvehandlinger

TRIO/MED mødes efterfølgende og drøfter nu alle input fra processen og finder frem til de prøvehandlinger, man ønsker, at hele arbejdsfællesskabet skal arbejde videre med.

Læs mere om prøvehandlinger

Brug eventuelt et SCRUM-board til at håndtere idéerne i efterfølgende

Før jeres indsatser ud i livet med SCRUM

OBS

Husk, at dette er et forslag til proces. Justér til jeres egen kontekst, og gør arbejdet med luftballonen til jeres eget.

Guide til Luftballlonen

SPARK menu