Fremfærd Børn

Fremfærd Børn

Samarbejde om børn i trivsel, motivation i udskolingen og læringsorienteret vejledning. Læs mere om de projekter, som Fremfærd Børn arbejder med.

Af VPT 07/11/2023

Fremfærd Børn iværksætter projekter omkring børn og unge fx på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Ekspertudvalget for Fremfærd Børn er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Igangværende projekter

Styrket elevmotivation
Styrket elevmotivation på mellemtrinnet

Projektets formål er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Dette skal ske gennem et udviklingsprojekt, der undersøger og afprøver hvordan lærere og pædagoger kan tilrettelægge en skoledag, et undervisningsforløb eller en lektion med mere varierede undervisningsformer og med afsæt i viden om, hvad der skaber motivation hos eleverne.

Projektledelse: KL, DLF of BUPL

Udsatte børns skolegang
Udsatte børns skolegang

Formålet med projektet er at afdække, hvordan vi styrker samarbejdet mellem lærere, socialpædagoger, pædagoger og ledere til gavn for anbragte børn og unges skolegang. Hertil at udvikle anbefalinger, som kan bidrage til metoder og systematik for tværprofessionelt samarbejde, der styrker anbragte børns skolegang, så flere opnår folkeskolens afgangseksamen og trives bedre.

Projektet er et samarbejde mellem Fremfærd Borger med Særlige behov og Fremfærd Børn.

Projektledelse: KL, DLF, SL og BUPL

Udsyn i udskolingen
Formidling af Udsyn i udskolingen - under opstart

Formidlingsprojektets formål er at gøre metoder, erfaringer og konkrete undervisnings- og vejledningsaktiviteter om karrierelæring tilgængelig for en bredere kreds, herunder studerende på læreruddannelsen, uddannede lærere, skoleledere og vejledere i form af et undervisningsmateriale og et vidensnotat. Formålet med materialerne er at styrke lærernes og vejledernes samarbejde omkring det obligatoriske emne 'Uddannelse og Job' og en yderligere videns- og praksisspredning af læringsorienterede vejledningsaktiviteter, som er tæt koblet til de almindelige undervisningsaktiviteter i folkeskolen.

Projektledelse: KL og DLF

spredning virkningsfuldt pædagogisk arbejde
Spredning af Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

Projektets formål er at dele viden fra projektet ”Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud” som Fremfærd børn gennemførte i 2019, gennem en række film. Projektets formål var at løfte den faglige kvalitet. Det var rettet mod alle faggrupper på 0-6 års-området, og skulle bidrage til at understøtte samarbejdet mellem forvaltning, daginstitutioner og dagpleje.

Projektledelse: KL, BUPL og FOA

Samarbejde om læringsorienteret vejledning
Samarbejde om læringsorienteret vejledning - under opstart

Projektets tager udgangspunkt i den aktuelle dagsorden om en mere praktisk orienteret skole og behovet for øget søgning mod erhvervsuddannelserne. En mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kombineret med kvalificeret og veltilrettelagt vejledning kan give eleverne bedre forudsætninger for at vælge ungdomsuddannelse. 

Projektet søger gennem en række udviklingsrum og vidensunderstøttedeprøvehandlinger at styrke læreres og vejlederes (KUI) samarbejde om at udvikle elevers forudsætninger for at vælge ungdomsuddannelse.

Projektledelse: KL og DLF

Børns deltagelsesmuligheder
Børns deltagelsesmuligheder

Projektet skal skabe praksisnær forskning tæt på børns hverdagsliv samt viden om almene sammenhænge i de samspil og processer, der har betydning for deltagelsesmuligheder i børns hverdagsliv. Det er viden, der skal kvalificere det pædagogiske arbejde og skabe relevante deltagelsesmuligheder for alle børn på tværs af det kommunale dagtilbud- fritids- skoleområde.

  • Der skal udvikles et deltagelsesbegreb, som kan styrke forskellige faggruppers arbejde med og samarbejde om at skabe relevante deltagelsesmuligheder for alle børn.
  • Der skal ses på, hvilke betingelser i praksis der henholdsvis fremmer og hæmmer arbejdet med og samarbejdet om børns deltagelsesmuligheder.
  • Centrale faggrupper og uddannelsers tilgange til arbejdet omkring børns deltagelse skal kvalificeres

Projektledelse: KL, DLF, BUPL, FOA og Dansk Psykologforening

SamHver
Samarbejde om børns trivsel i hverdagens fællesskaber (SamHver)

Projektet undersøger hvordan fagprofessionelle kan arbejde med at udvikle deltagelsesbetingelser for børn gennem et fokus på at forandre sociale situationer, der skaber bekymring?

Projektets formål er at bidrage til praksisudvikling, der skaber professionelle handlemuligheder og handlekraft i forhold til på én gang at arbejde med at udvikle fællesskaber og pædagogisk praksis i et alment perspektiv og deltagelsesmuligheder for de børn, der har det svært. Som en del heraf skal udvikles nye måder at samarbejde om, hvordan det, vi ofte taler om som ’specialviden’, gøres relevant i udviklingen af den daglige praksis. Fx i form af at specialviden kan bidrage til udvikling af fælles aktiviteter, der kommer hele børnegruppen til gode. Som led i projektet udvikles et konkret analyseredskab, der kan gribe og fastholde et hverdagslivsperspektiv.

Projektledelse: KL, FOA, BUPL, Dansk Psykologforening og DLF

 

Afsluttede projekter

motivation i udskolingen
Styrket elevmotivation i udskolingen

Formålet med projektet er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. Udviklingsprojektet undersøger og afprøver, om mere varieret undervisning kan øge elevernes motivation i udskolingen. Der arbejdes også med at finde de organisatoriske og ledelsesmæssige greb, som understøtte den ønskede praksis.

Udviklingsprojektet løber frem til foråret 2023 og gennemføres som et partssamarbejde mellem DLF og KL i regi af Fremfærd Børn. Projektet faciliteres og gennemføres i samarbejde med
konsulenter fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Projektledelse: KL og DLF 

Forprojekt børn i mistrivsel
Forprojekt 'Samarbejde om børn i mistrivsel'

Formålet med projektet er at afdække eksisterende praksis med tvær- professionelt og -sektorielt samarbejde om børn og unge i mistrivsel i et 0-16-års-perspektiv. Afdækningen skal sikre et bredt afsæt og vidensgrundlag for den efterfølgende udvikling af hovedprojekt.

Projektledelse: KL, FOA, BUPL og DLF.

Medlemmerne i Fremfærd Børn

Peter Pannula Toft 
Formand for Fremfærd Børn, Kontorchef, KL

Regitze Flannov
Næstformand for Fremfærd Børn, Udvalgsformand, Danmarks Lærerforening

Jesper Støier 
Uddannelsespolitisk chef, Danmarks Lærerforening

Amanda Aaboe Bell
Konsulent, Dansk Psykolog Forening

Kim Henriksen 
Sektorformand, FOA

Johnny Gaardsdal 
Medlem af forretningsudvalget, BUPL

Rikke Eggert Lauth 
Professionschef, BUPL

Verne Pedersen 
Næstformand, Socialpædagogernes Landsforbund

Merete Lund Westergaard 
Børnechef, Kolding Kommune

Julie Becher
Direktør, Frederikssund Kommune

Jonas Wittendorf
Direktør for Børn, Unge, Kultur og Fritid, Svendborg Kommune

 

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside