Fremfærd Borger

Fremfærd Borger

Læs om de projekter, som Fremfærd Borger arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Borger arbejder med kerneopgaverne omkring borgerservice, sagsbehandling og beskæftigelse m.v. fx på borgerservicecentre, rådhuse og jobcentre.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Borger.

Igangværende projekter

En sammenhængende ungeindsats til gavn for de unge

Projektet vil undersøge og understøtte den fortsatte implementering af Lov om kommunal Unge Indsats (KUI), herunder at den unge møder en sammenhængende og koordineret indsats. Det skal være medvirkende til, at flere unge understøttes i, motiveres til og opnår de relevante færdigheder og personlige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse

Projektledelsen består af Dansk Socialrådgiverforening og KL

Hjælp til Digitalt udfordrede borgere

Danmark har én af de meste digitaliserede offentlige sektorer i verden, hvor borgere, leverandører og medarbejdere bruger et utal af digitale løsninger som supplement til, eller i stedet for, den traditionelle kontakt på skrift eller på telefon. Samlet set er digital selvstændighed for borgerne blevet et af de helt centrale og strategisk vigtige temaer både i kommunerne men også hos andre myndigheder. Derfor er det vigtigt at underbygge med konkrete og handlingsorienterede tiltag, som dette projekt lægger op til at skabe, i samarbejde med relevante eksperter både kommunale og øvrige videnspersoner.  

Projektet vil understøtte digital inklusion ved at øge medarbejdernes kompetencer og kendskab til borgernes forudsætninger. Dertil skabe  grobund for bedre samarbejde omkring digitalt udfordrede borgere.

Projektledelse: KL og HK-Kommunal

 

Digitale veje til job

Formålet med projektet er at understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen ved at understøtte udviklingen af et digitalt mindset, dele erfaringer på tværs af kommunerne og identificere metoder i forhold til at udvikle, forme og implementere brugen af borgervendte digitale værktøjer, samt identificere nødvendige kompetencebehov.

Den digitale udvikling har et stort potentiale til at understøtte den langt mere borger- og virksomhedsrettede tilgang, som mange jobcentre nu arbejder med. Færre standardiserede løsninger og flere individuelle forløb, hvor det er den lediges muligheder og kompetencer, der tages udgangspunkt i.

Projektledelsen består af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK.

 

 

 

Afsluttede projekter

Forenklet beskæftigelsesindsats

Formålet med projektet er at understøtte kommunerne og kommunernes medarbejdere i realisering af en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats med borgerne som udgangspunkt.

Det gøres ved at skabe en kulturforandring i jobcentrene for at alle jobcenterets medarbejdere oplever større mening med deres arbejde og anvendelse af deres faglige kompetencer. Målet er en mere effektfuld beskæftigelsesindsats til fordel for borgere og virksomheder.

Projektet vil bistå fire kommuner med tilrettelæggelse af forberedelse- og realiseringsprocessen med henblik på en ambitiøs samskabt implementering af en forenklet beskæftigelsesindsats.

Som en del af projektet vil det tidligere Fremfærd-projekt om fagprofiler, komme i spil. Hvis forandringsprocessen skal blive en succes og beskæftigelsesindsatsen skal gå fra regelorientering til borgerorienteret, er det nødvendigt med de rette medarbejderkompetencer. Derfor indeholder projektet en opdatering af fagprofilerne, hvorefter der udbydes en række temadage til alle kommuner, hvor strategisk kompetenceudvikling med henblik på en ændret beskæftigelsesindsats er kernen. Herudover skal profilerne integreres i forandringsprocessen i de deltagende kommuner.

Det er målet, at de metoder og resultater de fire kommuner opnår og arbejder succesfuldt med undervejs i projektet opsamles og spredes til flere kommuner, så projektet kommer mange flere end de fire kommuner til gavn.

Projektledelsen består af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal. 

 

Samarbejde om en kerneopgave i forandring

Formålet med projektet er at belyse, hvordan kommunerne kan højne kvalitet, produktivitet, trivsel og innovationsevne – og dermed også øge arbejdspladsens sociale kapital - ved at fokusere på kerneopgaven i sagsbehandling og borgerservice. Projektet sætter fokus på, hvordan kommuner lykkes med at skabe en fælles forståelse af kerneopgaven på borgerservice- og sagsbehandlingsområdet – både indenfor og på tværs af de forskellige faggrupper samt mellem ledelsen og de forskellige faggrupper og med udgangspunkt i borgeren. I forlængelse heraf er formålet dermed også at belyse, hvordan kommunerne kan styrke koordinationen mellem faggrupperne i deres løsning af kerneopgaven.

Projektet har støttet Sorø Kommune i indførelsen af en samarbejdsmodel til helhedsorienteret sagsbehandling. 

Projektledelse: KL og DJØF

Læs mere om projektet på siden 'Kerneopgaven i forandring'

 

 

Awareness om informationssikkerhed i borgerbetjeningen

Formålet med projektet er at afdække, hvilke nye opgaver, roller, kompetencer og adfærd, der forventes af medarbejdere i den kommunale sagsbehandling og borgerbetjening, i forhold til kravene om øget sikkerhed ved håndtering af borgernes personoplysninger. Forvaltningen af borgernes data foregår på to niveauer i kommunen: I den direkte kontakt med borgeren ved brug af digitale platforme, samt i administrationen af de digitale platforme, som giver medarbejderen
adgang til langt flere fortrolige og personfølsomme oplysninger end tidligere.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Læs mere om projektet:

Se siden ErDuAware.dk

Projektledelse: KL og HK Kommunal

 

 

Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesområdet har oplevet reformer og konstante nye krav til, hvordan medarbejdere og ledere skal arbejde. Dette projekt skal bidrage med analyse, afdækning og udvikling af faglighederne på området.

Projektledelse: KL, HK Kommunal og Socialrådgiverforeningen

Læs mere om projektet på siden:

fagprofiler.dk

 

 

Hvordan ser kerneopgaven på ydelsesområdet ud fremover?

Der er indenfor en relativt kort periode sket væsentlige forandringer af ydelsessagsbehandlernes arbejdsområde, som forventes at have en betydning for kerneopgaven og organisering af arbejdet. Samlet set er der et massivt behov for, at få en forståelse af kerneopgaven fremadrettet, som værktøj til at tilpasse sagsbehandlingen og arbejdsprocesserne. Dette projekt skal give et fundament at viden, så arbejdspladserne kan reagere hurtigt og effektivt på de forandringer, som især har indflydelse på ydelsessagsbehandlerne opgaver.

LÆS: Nyt idé-katalog: Ydelsesområdet i fremtiden

Projektledelse: KL og HK Kommunal

 

 

Den gode byggesagsbehandling

Projektets overordnede formål er at sætte borgeren i centrum ved at styrke medarbejdernes faglighed med proceserfaringer og dialogredskaber, og herigennem opnå et positivt samspil mellem kommune og borgere i byggesagsbehandlingen.

Projektledelse: KL og Konstruktørforeningen

Læs mere

Kommunal leder: 'Vi servicerer ikke virksomhederne. Vi er deres partner'

Her er sagsbehandlingen på vej mod en kulturforandring

 

Samspil om den gode borgermodtagelse

Projektet har til formål at forbedre samspillet mellem borgere og medarbejdere og give de berørte faggrupper et fælles grundlag at agere på og en større sikkerhed ved udførelsen af arbejdet. På baggrund af erfaringer i tre kommuner udarbejder projektet et inspirationsmateriale.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'.

Projektledelse: KL og FOA

Find alle artikler og materiale fra projektet på siden:

Samspil om den gode borgermodtagelse

 

Kompetenceudvikling til fremtidens borgerservice

Projektets formål er at identificere de centrale pædagogiske og faglige kompetencer, der er nødvendige hos medarbejderne med tæt borgerkontakt for at kunne påtage sig den nye rolle og opgave med at yde individuel og differentieret service over for borgerne. Projektet får også udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb for medarbejderne.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet har udgivet publikationen 'Specialist i borgerkontakt - fremtidens kompetencer' 

Download publikationen her

Læs også:

Se video: I Horsens er medarbejderne specialister i borgerkontakt

Kompetenceudvikling: Medarbejderne skal skubbes blidt ud over kanten

Ansatte i borgerservice går amok i gode ideer

 

 

Afdækning af kompetencebehov og udvikling af kompetencegivende uddannelse for kommunernes kontrolmedarbejdere

Projektets formål er at identificere de centrale faglige kompetencer, der er nødvendige hos kontrolmedarbejdere.
Når de centrale faglige kompetencer er identificeret, er målet at få udviklet et kompetencegivende uddannelsesforløb.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet har udgivet kompetenceprofiler, som du kan finde her. 

Læs mere om projektet:

Medarbejders gode idé bliver til en ny uddannelse

Større overblik og spritny uddannelse til kontrolmedarbejdere

Ny kontroluddannelse får ros af deltagerne: Nu er der igen åbent for tilmeldinger

 

 

Nye roller på HR-området

Kommunerne har de seneste år ændret profil på det løn- og personalepolitiske område. Der er en bevægelse fra driftsorienterede personaleadministrative opgaver i retning mod mere rådgivnings- og udviklingsmæssige opgaver. Projektet har til formål at afdække nye roller på HR-området samt at give bud på centrale kompetencer for fremtidens HR medarbejdere.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Projektet giver et bud på fire kompetenceprofiler i udgivelsen 'Kommunernes HR- og personalefunktion. Opgaver, brugere og kompetencer. Projektet har også udgivet en video.

Find publikation og video på siden her. 

 

 

Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgerne

Formålet med projektet er at teste, hvordan brugen af frivillige digitale ambassadører, der bliver klædt på til at undervise og vejlede andre borgere, vil påvirke den kommunale borgerservice. Projektet vil teste anvendelsen af støtteværktøjet Selvbetjening.nu. Selvbetjening.nu er et digitalt redskab, der skal lette adgangen til – og forståelsen af - digital selvbetjening.

Projektledelse: KL og HK Kommunal

Læs mere om projektet:

Borgere hjælper hinanden med digital selvbetjening

 

 

Deltagere i Fremfærd Borger

Pia Færch Formand for Fremfærd Borger, Kontorchef, KL

Pia Lund Jeppesen Næstformand Fremfærd Borger  Næstformand, HK/Kommunal

Kassem Ibrahim Bestyrelsesmedlem i Djøf Offentlig, DJØF/Akademikerne

Jeanette Bossen Konsulent, FOA

Nicolai Paulsen Konsulent, Dansk Socialrådgiverforening

Nee Marianne Attle Formand Frederiksberg Kommunalforening

Peter Karm Kommunaldirektør, Haderslev Kommune

Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice, Aarhus Kommune

Claus Ørum Mogensen Kontorchef, KL