Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre

Læs om de projekter, som Fremfærd Sundhed og Ældre arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Sundhed & Ældre arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – f.eks. på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Sundhed & Ældre.

Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed & Ældre har udarbejdet en fælles programstrategi for perioden 2019-2021, der skal danne ramme for de kommende års indsatser på sundhedsområdet. Læs den her.

Igangværende projekter

 

Samskabelse af styringen på ældreområdet

Projektets formål er at finde en eller flere metoder til at arbejde med styring på ældreområdet, så den understøtter kerneopgaven, samtidig med at beslutningstagerne oplever at få viden om, hvad der virker, og at arbejdet på arbejdspladsen trækker i den fastsatte retning.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere:

Samskabt styring skal styrke kerneopgaven på ældreområdet

 

 

Borgernes ønsker til den sidste tid: Klar til samtalen

Projektet skal sikre respekt for det enkelte menneskes ønsker til den sidste levetid ved at medvirke til at understøtte en kultur på ældreområdet, hvor der tilbydes samtaler om livets afslutning, at udvikle og arbejde med hvordan man systematisk kan tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om borgerens sidste tid, at projektkommunerne og plejepersonalet etablerer entydige rutiner for at tilbyde sådanne samtaler og simple systemer til registrering og opbevaring af ønskerne.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere:

Medarbejdere og borgere skal tale sammen om den sidste tid

Spørgsmål om døden stiller plejepersonale i dilemma mellem jura og etik

 

 

Afsluttede projekter

Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Målet med projektet er at omsætte den eksisterende viden og få demenshandlingsplanens initiativer vedr. kompetenceudvikling implementeret i de daglige arbejdsgange gennem praksisnær læring. Fem kommunale plejecentre eksperimenterer med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere. 

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere om projekterne i de fem kommuner på siden: Demens - fra ambition til handling

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Tand- og mundhygiejne

Det overordnede mål med projektet er, at uddanne og opkvalificere personalet på plejecentre, så de er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre har behov for.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet:

Ældres tandsundhed skal opprioriteres

Samarbejde mellem tandplejere og omsorgspersonale øger ældres tandsundhed

Tværfagligt samarbejde forbedrer ældres tandsundhed markant

7 gode råd til plejepersonalet: Sådan hjælper i de ældre med tænderne

 

Kulturændringer på ældreområdet: Kost og ernæring

Formålet med projektet er at uddanne og styrke de faglige kompetencer hos frontmedarbejderne hos de ældre i eget hjem – igennem et tværfagligt samarbejde med kost- og ernæringsfaglige. Herunder, er målsætningen at få afdækket - hvilke barrierer og udfordringer frontmedarbejderne oplever i mødet med den ældre borger, når det gælder dennes hverdag og måltider.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet på siden: Kost og Ældre

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Rehabilitering

Projektet skaffer viden om, hvordan de enkelte medarbejdere i den kommunale ældrepleje arbejder i mødet med borgeren, når de skal arbejde rehabiliterende i stedet for kompenserende. Denne viden skal understøtte den forandringsproces, som kommunerne gennemgår, med de kulturændringer det kræver, herunder ændringer i medarbejdernes indsats i forhold til løsningen af kerneopgaven. Projektets andet spor er gennem processtøtte at understøtte 3-4 kommuners udvikling og implementering af målrettede og tværfaglige rehabiliteringsforløb. Det er målet, at spor 2 dermed skal være med til at konkretisere, hvad tværfagligt rehabilitering indeholder.

Projektledelse: KL og FOA

KORA har udgivet rapporterne 'Med hænderne i lommen' og Sygeplejerskernes rolle i rehabilitering i ældreplejen

Projektet har også afholdt et webinar om rehabilitering i ældreplejen.

Projektet har udgivet håndbog til det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Læs mere på siden: Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

 

 

DELTAGERE I FREMFÆRD ÆLDRE

Charlotte Hougaard Clifford Formand for Fremfærd Sundhed og Ældre og Fremfærd Bruger, Kontorchef, KL

Torben Klitmøller Hollmann Næstformand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Sektorformand, FOA

Mie Andersen Chefkonsulent, FOA

Lisbeth Lintz Bestyrelsesmedlem, Overlægeforeningen/Akademikerne

Pia Heidi Nielsen Sektorformand, FOA

Lotte Meilstrup Konsulent, FOA

Dorthe Boe Danbjørg 2. næstformand, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet

Tanja Bjørn Konsulent, OAO

Hanne Agerbak Kontorchef, KL

Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent, KL

Charlotte Gjørup Hjemme- og sygepleejchef, Sønderborg Kommune

Heidi Næsted Stuhaug Leder for hjemmesygepleje og kommunal hjemmehjælp, Frederiksberg Kommune

Margrethe Kusk Centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune

Gitte Nørgaard Chef for sygeplejen, Herning Kommune