Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre

Læs om de projekter, som Fremfærd Sundhed og Ældre arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Sundhed & Ældre arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – f.eks. på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Sundhed & Ældre.

Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed & Ældre har udarbejdet en fælles programstrategi for perioden 2019-2021, der skal danne ramme for de kommende års indsatser på sundhedsområdet. Læs den her.

Igangværende projekter

Demens Topmøde 2021

Fremfærd Sundhed og Ældre deltager i planlægning og afholdelse af Demens Topmøde 2021 i samarbejde med Demensalliancen, Nextstep og Århus Kommune.

Formålet med Demenstopmødet er at sprede ny viden om det store demensarbejde, der foregår i kommunerne og skabe rammerne for drøftelser, videndeling og inspiration på tværs med praktikere, ledere og politikere om, hvordan arbejdet med at skabe demensvenlige kommuner kan gribes an.

Projektledelse: KL og FOA

Læs om topmødet:

35 kommuner skal dele viden om demens i Aarhus

 

 

Styrket sammenhæng i indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et kompleks borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd

 

Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektledelse: KL, FOA og Sundhedskartellet

 

Nærhed i omsorg

Formålet med projektet er at styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner. Her arbejdes bl.a. med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, således at medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

De deltagende kommuner er:

  • Rudersdal
  • Haderslev
  • Faxe
  • Ringsted
  • Hedensted
  • København

Læs om projektet:

Fremfærd Sundhed og Ældre styrker nytænkning på ældreområdet

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

 

 

Fokus på grundlæggende pleje i praksis

Formålet med projektet er at bidrage til en styrkelse af arbejdet med at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dette indebærer såvel en større opmærksomhed på vigtigheden af og agtelse for den grundlæggende pleje som en revitalisering af den grundlæggende pleje som arbejdsområde.

Fokus er dels på at udvikle et tydeligere og opdateret ledelsessprog om grundlæggende pleje og dels på at understøtte implementeringen af en ny måde at tænke og handle om grundlæggende pleje på. 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Læs om projektet:

Tre kommuner skal arbejde med at styrke den grundlæggende pleje

Revitalisering af den grundlæggende pleje kræver anerkendende ledere

Forsker: Vi skal italesætte hvor komplekst grundlæggende pleje egentlig er

Medarbejdere og ledere om fælles mål: Den grundlæggende pleje skal have et løft

 

 

Opfølgning på projektet "Klar til samtalen"

Formålet med projektet ”Klar til samtalen” har været at udarbejde en række anbefalinger, der støtter sundhedsfagligt personale i deres arbejde. Dette opfølgningsprojekt har til formål at udbrede erfaringer og anbefalinger fra det første projekt, så de kommer flere arbejdspladser og kommuner til gavn.

 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Læs om projektet:

Plejepersonalet i Thisted Kommune vil blive bedre til at tage samtalen om den sidste tid

 

 

Samskabelse af styringen på ældreområdet

Projektets formål er at finde en eller flere metoder til at arbejde med styring på ældreområdet, så den understøtter kerneopgaven, samtidig med at beslutningstagerne oplever at få viden om, hvad der virker, og at arbejdet på arbejdspladsen trækker i den fastsatte retning.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere:

Fire kommuner fjerner hverdagsbøvl på ældreområdet: Det har vi lært

Sorø Kommune arbejder med forenkling af dokumentation - læs artiklerne

Køge Kommune slipper fagligheden fri - læs artiklerne

Holbæk Kommune arbejder med nye løsninger og mindre bureaukrati - læs artiklerne

Samskabt styring skal styrke kerneopgaven på ældreområdet

 

 

 

Afsluttede projekter

Borgernes ønsker til den sidste tid: Klar til samtalen

Projektet skal sikre respekt for det enkelte menneskes ønsker til den sidste levetid ved at medvirke til at understøtte en kultur på ældreområdet, hvor der tilbydes samtaler om livets afslutning, at udvikle og arbejde med hvordan man systematisk kan tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om borgerens sidste tid, at projektkommunerne og plejepersonalet etablerer entydige rutiner for at tilbyde sådanne samtaler og simple systemer til registrering og opbevaring af ønskerne.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere:

Se projektets egen side: Klar til samtalen

Medarbejdere og borgere skal tale sammen om den sidste tid

Spørgsmål om døden stiller plejepersonale i dilemma mellem jura og etik

 

 

Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Målet med projektet er at omsætte den eksisterende viden og få demenshandlingsplanens initiativer vedr. kompetenceudvikling implementeret i de daglige arbejdsgange gennem praksisnær læring. Fem kommunale plejecentre eksperimenterer med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere. 

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere om projekterne i de fem kommuner på siden: Demens - fra ambition til handling

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Tand- og mundhygiejne

Det overordnede mål med projektet er, at uddanne og opkvalificere personalet på plejecentre, så de er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre har behov for.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet:

Ældres tandsundhed skal opprioriteres

Samarbejde mellem tandplejere og omsorgspersonale øger ældres tandsundhed

Tværfagligt samarbejde forbedrer ældres tandsundhed markant

7 gode råd til plejepersonalet: Sådan hjælper i de ældre med tænderne

 

Kulturændringer på ældreområdet: Kost og ernæring

Formålet med projektet er at uddanne og styrke de faglige kompetencer hos frontmedarbejderne hos de ældre i eget hjem – igennem et tværfagligt samarbejde med kost- og ernæringsfaglige. Herunder, er målsætningen at få afdækket - hvilke barrierer og udfordringer frontmedarbejderne oplever i mødet med den ældre borger, når det gælder dennes hverdag og måltider.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet på siden: Kost og Ældre

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Rehabilitering

Projektet skaffer viden om, hvordan de enkelte medarbejdere i den kommunale ældrepleje arbejder i mødet med borgeren, når de skal arbejde rehabiliterende i stedet for kompenserende. Denne viden skal understøtte den forandringsproces, som kommunerne gennemgår, med de kulturændringer det kræver, herunder ændringer i medarbejdernes indsats i forhold til løsningen af kerneopgaven. Projektets andet spor er gennem processtøtte at understøtte 3-4 kommuners udvikling og implementering af målrettede og tværfaglige rehabiliteringsforløb. Det er målet, at spor 2 dermed skal være med til at konkretisere, hvad tværfagligt rehabilitering indeholder.

Projektledelse: KL og FOA

KORA har udgivet rapporterne 'Med hænderne i lommen' og Sygeplejerskernes rolle i rehabilitering i ældreplejen

Projektet har også afholdt et webinar om rehabilitering i ældreplejen.

Projektet har udgivet håndbog til det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Læs mere på siden: Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

 

 

DELTAGERE I FREMFÆRD ÆLDRE

Hanne Agerbak Formand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Kontorchef, KL  

Torben Klitmøller Hollmann Næstformand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Sektorformand, FOA

Mie Andersen Chefkonsulent, FOA

Lisbeth Lintz Formand, Overlægeforeningen/Akademikerne

Pia Heidi Nielsen Sektorformand, FOA

Amalie Dam-Hansen Konsulent, FOA

Dorthe Boe Danbjørg 2. næstformand, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet

Dorthe Storm Meier Konsulent, OAO

Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent, KL

Charlotte Gjørup Sundheds- og ældrechef, Horsens Kommune 

Margrethe Kusk Centerchef for Center for Sundhed og Omsorg, Helsingør Kommune

Nicolai Kjems Centerchef for Center for Sundhed og Ældre, Hvidovre Kommune

Alice Morsbøl Centerchef for Social og Sundhed, Ringsted Kommune

Marianne Krarup Hjemme- og sygeplejechef, Sønderborg Kommune