Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre

Læs om de projekter, som Fremfærd Sundhed og Ældre arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Sundhed & Ældre arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – f.eks. på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Sundhed & Ældre.

Programstrategi for Fremfærd Sundhed & Ældre

Fremfærd Sundhed & Ældre har udarbejdet en fælles programstrategi for perioden 2019-2021, der skal danne ramme for de kommende års indsatser på sundhedsområdet. Læs den her.

Igangværende projekter

Rehabilitering 2.0

Formålet med projektet er at bidrage til at videreudvikle den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider. Konkret vil projektet undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for følgende tre dimensioner:

  • at understøtte digitale kompetencer hos borgeren for at fremme selvhjulpenhed ift. indkøb og andre aktiviteter i relation til mad og måltider  
  • at samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med et fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet for fx at forebygge ensomhed
  • at iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Projektet vil tilvejebringe viden og erfaring med nye måder at tilrettelægge rehabiliteringsindsatsen i forhold til mad og måltider.

 

Spredningsprojekt - God faglig ledelse i ældreplejen

Formålet med projektet Spredningsprojekt - Pejlemærker for god faglig ledelse, er at få publikationen ’God faglig ledelse i ældreplejen’ ud at leve, og derved indfri publikationens formål. Fremfærd er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt samspil med borgerne og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kommunale velfærd. Spredningen af resultaterne fra projektet ”Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet” ønskes understøttet ved at udarbejde 2-3 koncepter for workshops, som er at inspirere til og kvalificere den lokale dialog om god faglig ledelse i ældreplejen.

Projektledelse: KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd. 

 

 

Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer – faglighed og fagidentitet

Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvordan og i hvilket omfang mindre faste teams og lignende organisationsformer, bidrager til øget synergieffekt mellem faggruppernes forskellige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Samtidig undersøger projektet, hvordan hver enkelt faggruppes faglighed udfoldes og bedst bringes i spil i det tværfaglige samarbejde i kommuner, der arbejder med nye organisationsformer i mindre tværfaglige teams. Alt sammen med formål at sikre kvalitet og sammenhæng for borgere.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd.

 

 

Styrkelse af det sundhedsfaglige og patientsikkerhedsfaglige perspektiv i arbejdet med borgere med demenssygdomme

Projektets formål er at styrke personalets kompetencer i at skabe sikre arbejdsgange, pålidelige processer og rutiner i forebyggelsen af sygdom hos borgere med demens med udgangspunkt i forbedringsmodellen og den udviklede demenspakke.

Hertil at styrke personalets demensfaglige kompetencer, og give personalet en tryghed og et styrket fagligt fundament for at arbejde med borgere med demenssygdomme.

Derudover skal projektet være med til at forbedre sundhed og patientsikkerhed for demente borgere, f.eks. ved at reducere antallet af fald, tryksår og medicinfejl hos borgere med demenssygdomme.

Projektledelse: KL og FOA.

 

 

Udviklingsrum for kommuner om små teams i hjemmeplejen

Formålet med projektet er at styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre, faste teams, der i øjeblikket er i gang i en række kommuner. Her arbejdes bl.a. med frisættende ledelse, større fagligt råderum, bedre brug af medarbejdernes kompetencer og tæt dialog mellem borger, pårørende og medarbejder om, hvorledes hjælpen tilrettelægges og afvikles i hverdagen.

Rigtig mange kommuner er i gang med at lave forsøg, med nye måder at løse de mange opgaver i hjemmeplejen på. Der tænkes rigtig gode tanker i kommunerne/projekterne, og de støder helt sikkert på mange forskellige problemstillinger og barrierer i forhold til at løse opgaverne på nye måder.

Projektledelsen består af KL og FOA.

 

 

Styrket sammenhæng i indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et kompleks borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd

 

Fokus på grundlæggende pleje i praksis

Formålet med projektet er at bidrage til en styrkelse af arbejdet med at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dette indebærer såvel en større opmærksomhed på vigtigheden af og agtelse for den grundlæggende pleje som en revitalisering af den grundlæggende pleje som arbejdsområde.

Fokus er dels på at udvikle et tydeligere og opdateret ledelsessprog om grundlæggende pleje og dels på at understøtte implementeringen af en ny måde at tænke og handle om grundlæggende pleje på. 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Læs om projektet:

Tre kommuner skal arbejde med at styrke den grundlæggende pleje

Revitalisering af den grundlæggende pleje kræver anerkendende ledere

Forsker: Vi skal italesætte hvor komplekst grundlæggende pleje egentlig er

Medarbejdere og ledere om fælles mål: Den grundlæggende pleje skal have et løft

 

 

Afsluttede projekter

Rekrutteringsværksted

Rekruttering er den helt store udfordring på ældre- og sundhedsområdet. Kommuner melder om massive problemer med at besætte ledige stillinger i hjemmepleje og på plejecentre. Især manglen på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker er stor. Men hvad skal man gøre ved det? 

Det spørgsmål skal tre kommuner forsøge at besvare nemlig Rebild, Hvidovre og Middelfart Kommune. De er med i "Rekrutteringsværkstedet", et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der skal gentænke hele området og finde nye, kreative løsninger. 

Projektledelse: KL, FOA & DSR

 

Samskabelse af styringen på ældreområdet

Projektets formål er at finde en eller flere metoder til at arbejde med styring på ældreområdet, så den understøtter kerneopgaven, samtidig med at beslutningstagerne oplever at få viden om, hvad der virker, og at arbejdet på arbejdspladsen trækker i den fastsatte retning.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave mindre bureaukrati'

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere:

Fire kommuner fjerner hverdagsbøvl på ældreområdet: Det har vi lært

Sorø Kommune arbejder med forenkling af dokumentation - læs artiklerne

Køge Kommune slipper fagligheden fri - læs artiklerne

Holbæk Kommune arbejder med nye løsninger og mindre bureaukrati - læs artiklerne

Samskabt styring skal styrke kerneopgaven på ældreområdet

 

 

Opfølgning på projektet "Klar til samtalen"

Formålet med projektet ”Klar til samtalen” har været at udarbejde en række anbefalinger, der støtter sundhedsfagligt personale i deres arbejde. Dette opfølgningsprojekt har til formål at udbrede erfaringer og anbefalinger fra det første projekt, så de kommer flere arbejdspladser og kommuner til gavn.

 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Læs om projektet:

Plejepersonalet i Thisted Kommune vil blive bedre til at tage samtalen om den sidste tid

 

 

Nærhed i omsorg

Projektet skal styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner.

Her arbejdes blandt andet med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

De deltagende kommuner er:

  • Rudersdal
  • Haderslev
  • Faxe
  • Ringsted
  • Hedensted
  • København

Læs om projektet:

Fremfærd Sundhed og Ældre styrker nytænkning på ældreområdet

Seks kommuner bytter viden og skaber fremtidens hjemmepleje

Selvstyrende teams skal skabe nærvær og omsorg i hjemmeplejen i Haderslev

Rudersdal gentænker organiseringen af hjemmeplejen: 'Vi sætter alt i spil'

Buurtzorg-sygeplejerske: Medarbejderne skal have ansvaret tilbage for egen faglighed

København: Farvel til stive regler og goddag til tværfaglighed og borgerinddragelse

Ny lederrolle i hjemmeplejen: "Det var nemmere at være den, der fikser alt"

Hedensted skaber bedre hjemmepleje med opstartsmøder, små teams og faglig stolthed

Svensk model for hjemmepleje med ultra små teams vækker interesse

 

 

Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektledelse: KL, FOA og Sundhedskartellet

 

Demens Topmøde 2021

Fremfærd Sundhed og Ældre deltager i planlægning og afholdelse af Demens Topmøde 2021 i samarbejde med Demensalliancen, Nextstep og Århus Kommune.

Formålet med Demenstopmødet er at sprede ny viden om det store demensarbejde, der foregår i kommunerne og skabe rammerne for drøftelser, videndeling og inspiration på tværs med praktikere, ledere og politikere om, hvordan arbejdet med at skabe demensvenlige kommuner kan gribes an.

Projektledelse: KL og FOA

Læs om topmødet:

35 kommuner skal dele viden om demens i Aarhus

 

 

Borgernes ønsker til den sidste tid: Klar til samtalen

Projektet skal sikre respekt for det enkelte menneskes ønsker til den sidste levetid ved at medvirke til at understøtte en kultur på ældreområdet, hvor der tilbydes samtaler om livets afslutning, at udvikle og arbejde med hvordan man systematisk kan tilbyde samtaler med borgeren og helst også borgerens pårørende om borgerens sidste tid, at projektkommunerne og plejepersonalet etablerer entydige rutiner for at tilbyde sådanne samtaler og simple systemer til registrering og opbevaring af ønskerne.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere:

Se projektets egen side: Klar til samtalen

Medarbejdere og borgere skal tale sammen om den sidste tid

Spørgsmål om døden stiller plejepersonale i dilemma mellem jura og etik

 

 

Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Målet med projektet er at omsætte den eksisterende viden og få demenshandlingsplanens initiativer vedr. kompetenceudvikling implementeret i de daglige arbejdsgange gennem praksisnær læring. Fem kommunale plejecentre eksperimenterer med læringsformer med afsæt i dagligdagen for beboere, medarbejdere og ledere. 

Projektledelse: KL og FOA

Læs mere om projekterne i de fem kommuner på siden: Demens - fra ambition til handling

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Tand- og mundhygiejne

Det overordnede mål med projektet er, at uddanne og opkvalificere personalet på plejecentre, så de er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre har behov for.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet:

Ældres tandsundhed skal opprioriteres

Samarbejde mellem tandplejere og omsorgspersonale øger ældres tandsundhed

Tværfagligt samarbejde forbedrer ældres tandsundhed markant

7 gode råd til plejepersonalet: Sådan hjælper i de ældre med tænderne

 

Kulturændringer på ældreområdet: Kost og ernæring

Formålet med projektet er at uddanne og styrke de faglige kompetencer hos frontmedarbejderne hos de ældre i eget hjem – igennem et tværfagligt samarbejde med kost- og ernæringsfaglige. Herunder, er målsætningen at få afdækket - hvilke barrierer og udfordringer frontmedarbejderne oplever i mødet med den ældre borger, når det gælder dennes hverdag og måltider.

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Læs mere om projektet på siden: Kost og Ældre

 

 

Kulturændringer på ældreområdet: Rehabilitering

Projektet skaffer viden om, hvordan de enkelte medarbejdere i den kommunale ældrepleje arbejder i mødet med borgeren, når de skal arbejde rehabiliterende i stedet for kompenserende. Denne viden skal understøtte den forandringsproces, som kommunerne gennemgår, med de kulturændringer det kræver, herunder ændringer i medarbejdernes indsats i forhold til løsningen af kerneopgaven. Projektets andet spor er gennem processtøtte at understøtte 3-4 kommuners udvikling og implementering af målrettede og tværfaglige rehabiliteringsforløb. Det er målet, at spor 2 dermed skal være med til at konkretisere, hvad tværfagligt rehabilitering indeholder.

Projektledelse: KL og FOA

KORA har udgivet rapporterne 'Med hænderne i lommen' og Sygeplejerskernes rolle i rehabilitering i ældreplejen

Projektet har også afholdt et webinar om rehabilitering i ældreplejen.

Projektet har udgivet håndbog til det tværfaglige rehabiliteringsmøde

Læs mere på siden: Det Tværfaglige Rehabiliteringsmøde

 

 

DELTAGERE I FREMFÆRD SUNDHED OG ÆLDRE

Hanne Agerbak Formand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Kontorchef, KL  

Tanja Nielsen Næstformand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Sektorformand, FOA

Mie Andersen Chefkonsulent, FOA

Tina Nør Langager Formand, Ergoterapeutforeningen/Akademikerne

Pia Heidi Nielsen Sektorformand, FOA

Sofie Tolstrup, Konsulent, FOA

Dorthe Boe Danbjørg 2. næstformand, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet

Dorthe Storm Meier Konsulent, OAO

Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent, KL

Charlotte Gjørup Sundheds- og ældrechef, Horsens Kommune 

Nicolai Kjems Sundheds- og Omsorgschef, Frederiksberg Kommune

Alice Morsbøl Centerchef for Social og Sundhed, Ringsted Kommune

Marianne Krarup Hjemme- og sygeplejechef, Sønderborg Kommune