Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre

Faste teams, sikker sundhed og god faglig ledelse i ældreplejen. Læs mere om de projekter, Fremfærd Sundhed og Ældre arbejder med.

Af VPT 07/11/2023

Fremfærd Sundhed og Ældre igangsætter projekter omkring ældre og sundhed på fx sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliteringscentre, plejecentre og hjemmeplejen mv.

Ekspertudvalget for Fremfærd Sundhed og Ældre er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Igangværende projekter

Plejehjem - organisering og tværfaglighed
Plejehjem - Organisering og tværfaglighed

Projektet er et pilotprojekt med det formål at få fælles viden om tiltag og udfordringer i plejehjemsregi, når organiseringen udvikles i forhold til styrket tværfaglighed.

Den fælles viden skal danne baggrund for et kommende udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på dialog og vidensdeling mellem plejehjem, der arbejder med at ændre/styrke organiseringen og det tværfaglige arbejde omkring borgerne.

Projektledelse: FOA, Dansk Sygeplejeråd og KL

Unge medarbejdere banner
Unge medarbejdere og arbejdskultur - Under opstart

Formålet med projektet er at afdække forventningerne til ledelse hos unge medarbejdere på  sundheds- og ældreområdet, herunder hvordan de unges historiske, sociale, teknologiske og globale kontekst former måden, hvorpå de unge forholder sig til deres job og agerer på deres arbejdsplads.

I forlængelse af dette er formålet at få indsigt i, hvordan man som leder på eksempelvis et plejehjem eller i en hjemmepleje kan tilbyde en ledelsesstil og et arbejdsmiljø, der er motiverende og tilpasset til den enkelte unge medarbejder. Dette med henblik på at kunne rekruttere, fastholde og tilknytte flere medarbejdere til sundheds- og ældreplejen i fremtiden.

Projektledelse: KL og FOA

 

Vidensprojekt om talegenkendelse banner
Vidensprojekt om talegenkendelse - Under opstart

Projektets overordnede formål er at afdække forskellige medarbejdergruppers oplevelser og ikke mindst videns- og kompetencebehov i forbindelse med introduktion af talegenkendelse som et værktøj til nemmere og mere effektiv dokumentation.

 

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan medarbejderne får værdi af den teknologiske løsning i hverdagen og komme med anbefalinger til god implementering, som tilgodeser medarbejdernes behov i forbindelse med ibrugtagning.

Udover at afdække og belyse kompetencebehov blandt forskellige medarbejdergrupper, fx praktisk brug, teknologiforståelse, dialog med uddannelsesinstitutioner mv. vil projektet munde ud i konkrete produkter som fx vejledninger, guides eller håndbøger til god implementering i hverdagen.

Projektledelse: KL og OAO

 

Klar til samtalen
Klar til samtalen 3 - Under opstart

Projektets overordnede formål er at sikre flest mulige borgere en død i overensstemmelse med deres egne ønsker.

Gennem projektet vil blive produceret et indsatskatalog, der skal understøtte kommuners og sundhedsklyngers arbejde med at sikre, at der tages relevante samtaler med de ældste og meste syge borgere om livets afslutning (fokus er både internt i kommunerne og tværsektorielt i klyngesamarbejdet).

Desuden skal projektet udbrede viden, der kan understøtte samtaler, der danner grundlag for beslutninger om det rette behandlingsniveau for den enkelte borger, så der ikke ydes unødvendig og uønsket behandling i den sidste levetid

Projektet står på skuldrene at de to foregående projekter under titlen ”Klar til samtalen”. Hensigten med første runde af ”Klar til samtalen” var at udarbejde en række anbefalinger, der støtter sundhedsfagligt personale i deres arbejde. Formålet med anden rundet var at udbrede anbefalingerne fra første runde.

Projektledelse: KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd

 

 

Mad og måltider
Rehabilitering 2.0 - Mad og måltider

Formålet med projektet er at bidrage til at videreudvikle den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider. Konkret vil projektet undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for følgende tre dimensioner:

  • at understøtte digitale kompetencer hos borgeren for at fremme selvhjulpenhed ift. indkøb og andre aktiviteter i relation til mad og måltider  
  • at samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med et fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet for fx at forebygge ensomhed
  • at iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Projektet vil tilvejebringe viden og erfaring med nye måder at tilrettelægge rehabiliteringsindsatsen i forhold til mad og måltider.

Projektledelse: KL og Ergoterapeutforeningen

 

Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer
Tværfagligt samarbejde i nye organisationsformer - faglighed og fagidentitet

Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvordan og i hvilket omfang mindre faste teams og lignende organisationsformer, bidrager til øget synergieffekt mellem faggruppernes forskellige kompetencer i det tværfaglige samarbejde. Samtidig undersøger projektet, hvordan hver enkelt faggruppes faglighed udfoldes og bedst bringes i spil i det tværfaglige samarbejde i kommuner, der arbejder med nye organisationsformer i mindre tværfaglige teams. Alt sammen med formål at sikre kvalitet og sammenhæng for borgere.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd.

sikker sundhed
Styrkelse af det sundhedsfaglige og patientsikkerhedsfaglige perspektiv i arbejdet med borgere med demenssygdomme 

Projektets formål er at styrke personalets kompetencer i at skabe sikre arbejdsgange, pålidelige processer og rutiner i forebyggelsen af sygdom hos borgere med demens med udgangspunkt i forbedringsmodellen og den udviklede demenspakke. 

Hertil at styrke personalets demensfaglige kompetencer, og give personalet en tryghed og et styrket fagligt fundament for at arbejde med borgere med demenssygdomme. 

Derudover skal projektet være med til at forbedre sundhed og patientsikkerhed for demente borgere, f.eks. ved at reducere antallet af fald, tryksår og medicinfejl hos borgere med demenssygdomme.

Projektledelse: KL og FOA.

Styrket sammenhæng i borgerforløb

Formålet med projektet er at opnå ny viden om, hvordan kommunerne kan løfte kvaliteten overfor ældre borgere med stadig større kompleksitet i sundhedsproblemstillinger, og hvordan kommuner mest hensigtsmæssigt inkorporer dette som en del af kerneopgaven.

Projektet har fokus på at afprøve og opnå viden om, hvordan der sikres et godt samspil i de differentierede kompetencer, der er nødvendige i et kompleks borgerforløb.

Projektledelse: KL og Dansk Sygeplejeråd

Fokus på grundlæggende pleje i praksis

Formålet med projektet er at bidrage til en styrkelse af arbejdet med at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje. Dette indebærer såvel en større opmærksomhed på vigtigheden af og agtelse for den grundlæggende pleje som en revitalisering af den grundlæggende pleje som arbejdsområde. 

Fokus er dels på at udvikle et tydeligere og opdateret ledelsessprog om grundlæggende pleje og dels på at understøtte implementeringen af en ny måde at tænke og handle om grundlæggende pleje på. 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Afsluttede projekter

spredningsprojekt - god faglige ledelse
Spredningsprojekt - God faglig ledelse i ældreplejen

Formålet med projektet Spredningsprojekt - Pejlemærker for god faglig ledelse, er at få publikationen ’God faglig ledelse i ældreplejen’ ud at leve, og derved indfri publikationens formål. Fremfærd er et partssamarbejde om udvikling af de kommunale kerneopgaver. Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor opgaverne løses i et tæt samspil med borgerne og hvor medarbejdere trives. Fremfærd er organiseret i fem områder, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kommunale velfærd. Spredningen af resultaterne fra projektet ”Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet” ønskes understøttet ved at udarbejde 2-3 koncepter for workshops, som er at inspirere til og kvalificere den lokale dialog om god faglig ledelse i ældreplejen.

Projektledelse: KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd. 

faste teams i ældreplejen
Faste teams i ældreplejen

Formålet med projektet er at styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre, faste teams, der i øjeblikket er i gang i en række kommuner. Her arbejdes bl.a. med frisættende ledelse, større fagligt råderum, bedre brug af medarbejdernes kompetencer og tæt dialog mellem borger, pårørende og medarbejder om, hvorledes hjælpen tilrettelægges og afvikles i hverdagen.

Rigtig mange kommuner er i gang med at lave forsøg, med nye måder at løse de mange opgaver i hjemmeplejen på. Der tænkes rigtig gode tanker i kommunerne/projekterne, og de støder helt sikkert på mange forskellige problemstillinger og barrierer i forhold til at løse opgaverne på nye måder.

Projektledelsen består af KL og FOA.

Rekrutteringsværksted
Rekrutteringsværksted

Rekruttering er den helt store udfordring på ældre- og sundhedsområdet. Kommuner melder om massive problemer med at besætte ledige stillinger i hjemmepleje og på plejecentre. Især manglen på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker er stor. Men hvad skal man gøre ved det? 

Det spørgsmål skal tre kommuner forsøge at besvare nemlig Rebild, Hvidovre og Middelfart Kommune. De er med i "Rekrutteringsværkstedet", et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der skal gentænke hele området og finde nye, kreative løsninger. 

Projektledelse: KL, FOA & DSR

samskabt styring
Samskabelse af styringen på ældreområdet

Projektets formål er at finde en eller flere metoder til at arbejde med styring på ældreområdet, så den understøtter kerneopgaven, samtidig med at beslutningstagerne oplever at få viden om, hvad der virker, og at arbejdet på arbejdspladsen trækker i den fastsatte retning.

Projektet er relateret til Fremfærds bestyrelsesprojekt Mere kerneopgave mindre bureaukrati

Projektledelse: KL og FOA

Opfølgning klar til samtalen
Opfølgning på projektet "Klar til samtalen"

Formålet med projektet ”Klar til samtalen” har været at udarbejde en række anbefalinger, der støtter sundhedsfagligt personale i deres arbejde. Dette opfølgningsprojekt har til formål at udbrede erfaringer og anbefalinger fra det første projekt, så de kommer flere arbejdspladser og kommuner til gavn.

 

Projektledelse: KL, FOA og DSR

Nærhed i omsorg
Nærhed i omsorg

Projektet skal styrke det arbejde, der foregår med at udvikle en ny dansk model med mindre selvstyrende teams i en række kommuner.

Her arbejdes blandt andet med bedre brug af medarbejdernes kompetencer, frisættende ledelse, større fagligt råderum og tæt dialog mellem borgere, pårørende og medarbejdere om, hvorledes hjælpen bliver tilrettelagt og afviklet i hverdagen.

Målet er at understøtte en arbejdsorganisering og faglig stolthed, så medarbejdernes forskellige kompetencer kommer i spil og realiseres i sundheds- og ældreplejen.

Projektledelse: KL og FOA

Pejlemærker faglig ledelse ældreområdet
Pejlemærker for faglig ledelse på ældreområdet

Formålet med projektet er at få tydeliggjort ledelsesopgaven i ældreplejen – herunder ledelsens rolle i forhold til at sikre en sammenhængende indsats af høj kvalitet. En del af arbejdet handler dermed om at afdække, hvordan der skabes de bedst mulige rammer for faglig ledelse.

Projektledelse: KL, FOA og Sundhedskartellet

 

Mad og måltider
Rehabilitering 2.0 - Mad og måltider

Formålet med projektet er at bidrage til at videreudvikle den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider. Konkret vil projektet undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for følgende tre dimensioner:

  • at understøtte digitale kompetencer hos borgeren for at fremme selvhjulpenhed ift. indkøb og andre aktiviteter i relation til mad og måltider  
  • at samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med et fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet for fx at forebygge ensomhed
  • at iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

Projektet vil tilvejebringe viden og erfaring med nye måder at tilrettelægge rehabiliteringsindsatsen i forhold til mad og måltider.

Projektledelse: KL og Ergoterapeutforeningen

 

Plejehjem - organisering og tværfaglighed
Plejehjem - Organisering og tværfaglighed

Projektet er et pilotprojekt med det formål at få fælles viden om tiltag og udfordringer i plejehjemsregi, når organiseringen udvikles i forhold til styrket tværfaglighed.

Den fælles viden skal danne baggrund for et kommende udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på dialog og vidensdeling mellem plejehjem, der arbejder med at ændre/styrke organiseringen og det tværfaglige arbejde omkring borgerne.

Projektledelse: FOA, Dansk Sygeplejeråd og KL

Deltagere i Fremfærd Sundhed og Ældre

Hanne Agerbak
Formand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Kontorchef, KL  

Tanja Nielsen 
Næstformand for Fremfærd Sundhed og Ældre, Sektorformand, FOA

Mie Andersen 
Chefkonsulent, FOA

Tina Nør Langager 
Formand, Ergoterapeutforeningen/Akademikerne

Pia Heidi Nielsen 
Sektorformand, FOA

Sofie Tolstrup
Konsulent, FOA

Harun Demirtas
Næstforperson, Dansk Sygeplejeråd/Sundhedskartellet

Dorthe Storm Meier 
Konsulent, OAO

Charlotte Gjørup 
Sundheds- og ældrechef, Odense Kommune 

Nicolai Kjems  
Sundheds- og Omsorgschef, Frederiksberg Kommune


Lene Jensen
Omsorgschef, Randers Kommune 

Marianne Krarup 
Hjemme- og sygeplejechef, Sønderborg Kommune

Ida Kock Møller
Ældre- og Sundhedschef, Rødovre Kommune

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside