Fremfærd borgere med særlige behov

Fremfærd Særlige behov

Medicinsikre botilbud, udsatte børns skolegang og velfærdsteknologi i bo- og dagtilbud. Læs mere om de projekter, som Fremfærd Særlige behov arbejder med.

Af VPT 07/11/2023

Fremfærd Særlige behov igangsætter projekter omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne på socialpsykiske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, i misbrugscentre og myndighedsenheder.

Ekspertudvalget for Fremfærd Særlige behov er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Igangværende projekter

 

Udviklingsforløb for botilbud banner
Udviklingsforløb for botilbud til mennesker med sindslidelse og komplekse sociale vilkår

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvad der skal til for at hjælpe medarbejdere, ledere og beboere på botilbud med svært psykisk syge borgere til at løse vanskelige hverdagslivs-problematikker, som ellers udgør en hæmsko for et godt arbejdsliv for medarbejdere, og for gode hverdagsliv for beboerne.

Projektet vil undersøge, hvad der sker, når et antal botilbud, som normalt ikke indgår i større udviklingsprojekter, og som kæmper med svære vilkår for beboere og medarbejdere, får støtte til at  oparbejde en systematisk refleksiv praksis, og til at arbejde med prøvehandlinger, der kan skabe forbedringer i hverdagen.  Med andre ord skal der arbejdes med forandringer, der ikke afhænger af faktorer, som det står udenfor det enkelte botilbuds rækkevidde at ændre, men gerne noget, der kan ske i samarbejde med civilsamfund, andre kommunale instanser, behandlingspsykiatri el.lign.


Projektledelse: SL, FOA og KL.

 

Vidensdag om faglighed på socialområdet
Vidensdag om faglighed på socialområdet

Formålet med denne vidensdag er en ambition om at give medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde for voksne mulighed for sammen at blive klogere på hinandens praksis og drøfte muligheder og behov for udvikling af viden indenfor og på tværs af faggrupper.

Se invitation og program

Projektledelse: KL og SL

Udsatte børns skolegang
Udsatte børns skolegang

Formålet med projektet er at afdække, hvordan vi styrker samarbejdet mellem lærere, socialpædagoger, pædagoger og ledere til gavn for anbragte børn og unges skolegang. Hertil at udvikle anbefalinger, som kan bidrage til metoder og systematik for tværprofessionelt samarbejde, der styrker anbragte børns skolegang, så flere opnår folkeskolens afgangseksamen og trives bedre.

Projektet er et samarbejde mellem Fremfærd Borger med Særlige behov og Fremfærd Børn.

Projektledelse: KL, DLF, SL og BUPL

Udviklingshæmning og dom
Mennesker med udviklingshandicap og dom

Formålet med projektet er at styrke indsatsen til mennesker med domstype 3-5, så færre får mere indgribende domme / færre får forlænget deres domme, flere bliver fri af deres domme og hjælpes til større grad af livskvalitet.  

Projektledelse: KL, FOA og Socialpædagogerne

velfærdsteknologi
Velfærdsteknologi i dag- og botilbud – Forskning og udbredelse

I dette projekt bygges videre på erfaringerne fra Projekt Velfærdsteknologi i Bo- og Dagtilbud 2020-2022 om borgerinddragelse og læringsspørgsmålet ”hvordan kan velfærdsteknologi bidrage positivt til hverdagslivet?” som omdrejningspunkt for projektet.

Formålet med nærværende projekt er at skabe en synergi mellem spredning af velfærdsteknologi på voksensocialområdet og yderligere forskningsbaseret viden om, hvordan velfærdsteknologier kan anvendes mere målrettet i det kommunale arbejde inden for bo- og dagtilbudsområdet. Herunder om velfærdsteknologien kan anvendes til at undersøge og identificere borgernes/brugernes funktions- og aktivitetsniveau

Projektledelse: Ergoterapeutforeningen og KL. 

Medicinsikre botilbud
Medicinsikre botilbud

Projektets formål er, at øge patientsikkerheden for borgere på bosteder ved at nedbringe antallet af medicineringsfejl. I projektet vil de deltagende botilbud blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde systematisk med forbedringsarbejde og medicinsikkerhed samt datadrevet ledelse.

Projektledelse: KL og FOA 

Afsluttede projekter

 

Mennesker med udviklingshæmning og demens
Mennesker med udviklingshæmning og demens

Projektet har til formål at udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning samt kortlægge og udvikle virksomme metoder og samarbejdsformer i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens. 

Projektledelse: KL og Socialpædagogerne

Samskabt styring
Samskabt styring på det specialiserede socialområde

Projektets formål er – med borgerens behov og ønsker i centrum – at udvikle modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Projektet er en del af Fremfærds bestyrelsesprojekt "Samskabt styring".

Projektledelse: KL og Socialpædagogerne

 

Medlemmer i Fremfærd Særlige behov

Janet Samuel 
Formand for Fremfærd Særlige Behov, Kontorchef, KL

Benny Andersen
Næstformand i Fremfærd Særlige behov, Forbundsformand, Socialpædagogerne

Eskild Høegh-Andersen
Konsulent, Socialpædagogerne

Tina Nør Langager
Formand for Ergoterapeutforeningen /Akademikerne

Nanna Mørch 
Konsulent, FOA

Regitze Flannov 
Udvalgsformand, Danmarks Lærerforening

Birgitte Conradsen 
Næstformand, BUPL

Elisabeth Gregersen 
Formand, Danske Tandplejere/Sundhedskartellet

Dorthe Storm Meier 
Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer

Mie Andresen 
Direktør, Frederikssund Kommune

Helle Schultz 
Psykiatri & Handicap chef, Sønderborg Kommune

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør, Haderslev kommune
 

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside