Fremfærd Bruger

Fremfærd Bruger

Affald i det offentlige rum, databaseret energidrift og grønt medborgerskab. Læs mere om projekter, som Fremfærd Bruger arbejder med.

Af VPT 07/11/2023

affaFremfærd Bruger er et bredt sammensat velfærdsområde, som sætter projekter og aktiviteter i gang omkring fx kultur, idræt, planlægning, miljø, natur og renovation på biblioteker, kulturhuse, musikskoler, svømmehaller, idrætsanlæg, park- og vej og flere andre steder.

Ekspertudvalget for Fremfærd Bruger er sammensat af repræsentanter fra de faglige organisationer og fra KL og kommunerne.

Igangværende projekter

Inventar i omløb
Inventar i omløb - Bæredygtig håndtering af inventar i offentlige bygninger

Formålet med projektet er at udforske opgaver inden for genanvendelse i den offentlige sektor, som styrker medarbejdernes samarbejdskompetencer, fremmer principperne i en cirkulær økonomi og styrker kommunernes rolle som foregangseksempel i den grønne omstilling.

Formålet er således helt overordnet at skabe viden gennem praksisforsøg, som kan anvendes bredt på de kommunale arbejdspladser i forhold til bæredygtighed og genanvendelse. De relevante faggrupper kan den vej igennem være med til at udvikle og implementere tiltag inden for cirkulær anvendelse.

Målet er at udvikle anbefalinger til håndtering af overskydende inventar og gode arbejdsgange for genbrug af møbler og inventar.

Projektledelse: KL og FOA

Grøn omstilling og grønt medborgerskab
Grøn omstilling og grønt medborgerskab

Målet med projektet er at udvikle folkebibliotekernes metoder og kompetencer der kan understøtte ”grønt medborgerskab” gennem at øge deltagelseseffekten i civilsamfundet.

Medarbejdere og ledere skal gennem projektet få redskaber og metoder til at 1) nedbringe bibliotekernes eget CO2-aftryk, 2) udbrede viden om bæredygtighed og borgernes ansvar ift. den grønne omstilling, herunder at nudge adfærdsændringer hos borgerne og brugerne og 3) agere som platform for borgernes og civilsamfundets aktiviteter og handlinger med henblik på at skabe forandring

Projektledelse: Forbundet Kultur og Information, HK og KL

Affald i det offentlige rum
Affald i det offentlige rum

Det er en ny opgave for kommunerne, at affald i det offentlige rum skal sorteres. Målet med projektet er derfor udvikle løsninger, der kan danne baggrund for hvordan alle kommuner arbejder med affald i det offentlige rum, så de hurtigere og bedre kan øge sorteringen. Målet er både at finde konkrete overførbare løsninger til gavn for alle kommuner og udvikle metoder til samskabelse med medarbejdere og civilsamfund. Projektet her fokuserer på løsninger, der centrerer sig om medarbejderne og organiseringen af arbejdet

Projektledelse: KL og 3F

Databaseret energidrift
Databaseret energidrift

Energieffektivisering er en vedvarende prioriteret dagsorden og  det tekniske servicepersonale spiller en afgørende rolle i både udviklingen og implementeringen af energirigtige og holdbare løsninger. 

Nogle erfaringer fra kommunerne viser, at der kan være udfordringer i implementeringskæden, når det angår formidling af de databaserede indsigter til implementeringsleddet hos det tekniske servicepersonale. Samtidig kan der være udfordringer ved at bruge den databaserede viden til at skabe energirigtige adfærdsforandringer hos brugerne af de kommunale institutioner. Formålet er derfor :

  • At kortlægge de nuværende opgaver og det ansvar det tekniske servicepersonale har ved forskellige institutionstyper 
  • At undersøge perspektiver og udviklingspotentialer for medarbejdere i forhold til at bidrage til kommunens arbejde med bygningsdrift 
  • At finde gode måder at omsætte databaseret viden til adfærd i vedligeholdet og driften af de kommunale bygninger. 
  • At finde metoder til at inddrage den viden det tekniske servicepersonale har i forhold til ejendomsdrift i implementeringsløsninger. 
  • At udbrede kendskabet til effektive løsninger til energirigtig drift

Projektledelse: KL og FOA

Nye aktørroller i kommunale haller
Nye aktørroller i kommunale haller via genoptræning og forebyggelse

​​​​​​Projektets formål er, at udbrede kendskab til, hvordan genoptræning og forebyggelse kan foregå i et aktivt miljø i stedet for i et behandlingsmiljø. Dette skal være med til at sikre, at borgerne/brugerne i kommunerne øger brugen af hallerne til at imødekomme behovene i Det nære Sundhedsvæsen: 

Projektet vil:

  • Synliggøre i praksis, hvordan kerneopgaven og de faglige og tværfaglige samarbejder kan udvikles, så hallerne kan anvendes til kommunal genoptræning og forebyggelse. 
  • Sikre at det personale, der er tilknyttet hallerne, kan indgå i arbejdet med at fremme aktiviteter om genoptræning og forebyggelse for borgerne og dermed indgå i arbejdet med at højne folkesundheden og mindske uligheden i sundhed.
  • Skabe konkrete eksempler på, hvordan anvendelse af hallerne til genoptræning og forebyggelse kan indtænkes i kommunens strategier i Det nære Sundhedsvæsen

Projektledelse: KL og FOA

Afsluttede projekter 

Fremtidens renovation
Renovation og mennesket bag kerneopgaven

Projektet retter sig både mod borgerne og samtidig mod udvikling af renovationsmedarbejdernes kompetencer. Projektet sigter mod at skabe et tættere samspil mellem borgere og renovationsmedarbejdere om den fælles opgave det er at sortere og indsamle affald. 

Projektet skal undersøge og afprøve hvordan det samspil kan forbedres, og hvilke kompetencer det kræver af medarbejderne. Samtidig skal det rette sig mod borgerne gennem synlighed på skraldebiler, skraldespande, pjecer og sociale medier. 

Projektledelse: KL og 3F

fælles ejendomsdrift
Fælles ejendomsdrift - udvikling og formidling

Projektet har til formål at arbejde videre i praksis med de fordele, ulemper og læringer, som det tidligere projekt "Fælles ejendomsdrift" udledte. Samtidig er det formålet at udvikle værktøjer, som kan anvendes af kommuner, som ønsker at arbejde med organisering af ejendomsdrift, og som ønsker at lade sig inspirere af det materiale, der er udviklet i det tidligere projekt. Dette projekt skal samtidig gøre kommunerne bedre i stand til at organisere ejendomsdrift, som tager højde for de måder at organisere på, som inddrager medarbejderne og som teoretisk giver de bedste måder at organisere på.

Projektet vil også skabe yderligere læring i forhold til organisatoriske modeller for organisering af ejendomsdrift, hvor ledelse og medarbejdere fortsat bibeholder og prioriterer en tværfaglighed med andre faggrupper, og som samtidig synliggør faggruppernes vigtighed i løsning af kerneopgaven.

Projektledelse: KL og FOA

kompetenceudvikling biblioteker
Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdergrupper på biblioteker

Projektet har til formål at identificere hvilke kompetencer, der er nødvendige for den samlede medarbejdergruppe, i relation til forskellige målgrupper og nye opgaver, bibliotekerne skal løfte. 
Målet er, at det enkelte bibliotek via konkrete redskaber, metoder og indsatser og nye tilgange bliver inspireret til at understøtte udvikling af nye kompetencer i medarbejdergruppen, som passer til de indsatser, brugergrupper og strategier, der arbejdes efter lokalt.

Projektledelse: KL, Forbundet Kultur og Information og HK 

tillidsbaseret rengøring
Tillidsbaseret rengøring version 2

Fremfærd satte i 2016 gang i projektet Tillidsbaseret rengøring, der fokuserede på, hvordan rengøringsområdet kan få fokus flyttet fra detaljer og kontrol over på en større fleksibilitet. 

Siden det oprindelige projekts afslutning i 2019 har konceptet og den udviklede model for tillidsbaseret rengøring spredt sig til flere kommuner. Desuden har situationen omkring COVID-19 medført et naturligt fokus på rengøring, og flere af kommunerne giver udtryk for, at tillidsbaseret rengøring er en styrke i en situation, der kalder på en ekstra rengøringsindsats. Dette projekt har derfor til formål at samle op på og arbejde videre med de erfaringer og resultater, som kommunerne har gjort sig i forhold til arbejdet med tillidsbaseret rengøring. 

Projektledelse: KL og 3F

Inventar i omløb
Inventar i omløb - Bæredygtig håndtering af inventar i offentlige bygninger

Formålet med projektet er at udforske opgaver inden for genanvendelse i den offentlige sektor, som styrker medarbejdernes samarbejdskompetencer, fremmer principperne i en cirkulær økonomi og styrker kommunernes rolle som foregangseksempel i den grønne omstilling.

Formålet er således helt overordnet at skabe viden gennem praksisforsøg, som kan anvendes bredt på de kommunale arbejdspladser i forhold til bæredygtighed og genanvendelse. De relevante faggrupper kan den vej igennem være med til at udvikle og implementere tiltag inden for cirkulær anvendelse.

Målet er at udvikle anbefalinger til håndtering af overskydende inventar og gode arbejdsgange for genbrug af møbler og inventar.

Projektledelse: KL og FOA

Medlemmer af Fremfærd Bruger

Henrik Fabiansson Haue
Formand for Fremfærd Bruger, Kontorchef, KL

Lone Skov Hansen
Næstformand for Fremfærd Bruger, Forhandlingssekretær, 3F


Morten Hofmann Rytter
Konsulent, 3F

Thomas Brücker
Sektornæstformand, FOA

Jeanette Bossen
Konsulent, FOA

Henrik Høy-Caspersen
Formand, Halinspektørforeningen

Lisbeth Eriksen Storm
Konsulent, HK Kommunal

Mikkel Balslev 
Udviklingschef, DM

Kim Dawartz 
Centerchef, Næstved Kommune

Mads Kamp Hansen,
Sekretariats- og byudviklingschef, Københavns Kommune

Henrik Schou Zacho 
Biblioteks- og Fritidschef, Holstebro Kommune

Vil du vide mere om Fremfærd?

Kontakt sekretariatet:

Kirsten Tuxen Romsdal
Chefkonsulent,
Tlf: 26 84 20 29
Mail: ktr@fremfaerd.dk

Rikke Schmidt
Konsulent
Tlf: 26 84 27 24
Mail: rs@fremfaerd.dk 

Søren Berg
Sekretariatsleder
Tlf: 20 53 32 56
Mail: sb@vpt.dk

Adresse: Løngangstræde 25, 1., 1468 København K, Danmark

Forside