Samskabt styring på det specialiserede område

Kommuner er ivrige efter at arbejde med inddragelse af borgere og pårørende

Der er høje forventninger til, at et nyt projekt kan skabe tillid og gode relationer mellem borgere med nedsat funktionsevne, deres pårørende, medarbejdere og kommunen.

Af Bettine Romme Andersen 23/10/2020
Fremfærd

Det er ikke altid, at borgere med funktionsnedsættelser og deres pårørende oplever sig hørt, forstået og imødekommet, når de samarbejder med kommunerne.

Det skal der laves om på med et nyt projekt, der skal øge tilliden og styrke samarbejdet ved at inddrage borgere og pårørende på en ny måde.

Kommuner skal arbejde med inddragelse på en ny måde

Fem kommuner er netop udvalgt til et Fremfærd-projekt, som skal udvikle en ny model, der kan styrke samarbejdet mellem borger, pårørende og de forskellige faggrupper i kommunen.

Slagelse Kommune er en af de fem deltagerkommuner, og her har man høje forventninger til projektet.

- Vi håber at få solide løsninger på vores udfordringer med, at der er borgere og pårørende, som ikke føler sig hørt. Og vi håber, at projektet giver os ny viden om at styrke pårørendesamarbejdet, siger Frederik Pedersen, der er arbejdspædagogisk konsulent og projektleder i Slagelse Kommune.

I Rebild Kommune er forventningen, at projektet kan give dem inspiration til at tænke nyt.

- Vi glæder os til at få støtte og inspiration til, hvordan vi kan tage borgere og pårørende med ind i arbejdet på en anden måde, som er både anerkendende og imødekommende, siger Niels Sandemann, der er familie- og handicapchef i Rebild Kommune.

Samskabt styring med borgervinkel

Projektet tager udgangspunkt i metoden Samskabt styring, der er udviklet af de kommunale parter til at fjerne bøvl og skabe mening. I Samskabt styring sætter ledere og medarbejdere sig sammen for at finde og forandre arbejdsgange, processer og rutiner, der spænder ben for borgernes velfærd.

Med dette projekt skal metoden udbygges, så det også er borgere og pårørende, som sammen med udfører og myndighed i kommunen skal finde fælles løsninger på borgernes behov.

- I Slagelse Kommune ønsker vi at levere velfærd i overensstemmelse med vores politiske fokus på bl.a. recovery. Det indebærer, at vi gør borgerne til centrale aktører i eget forløb, og det understøtter det her projekt på grund af inddragelse af netop borgere og pårørende i samarbejdet med myndighed og udfører, siger projektleder Frederik Pedersen.

Slagelse Kommune deltager i projektet med fem enheder bl.a. myndighedsafdelingen Fokus, Autismecenter Vestsjælland og Center for Specialundervisning.

Nuværende erfaringer skal udbygges

Slagelse Kommune har gang i et stort kulturforandringsprojekt, hvor der er fokus på at sætte mange prøvehandlinger i søen. Og en af de prøvehandlinger koncentrerer sig om at bruge metoden Åben Dialog i borger- og pårørendesamarbejdet.

Og erfaringerne fra det spæde arbejde skal ifølge Frederik Pedersen indgå i projektet med Samskabt styring.

- Åben Dialog sætter en ramme for en ligeværdig dialog og taler lige ind i vores politiske og faglige ambition om at samarbejde med borgeren og ikke om borgeren, siger han.

Han håber på, at projektet kan give de fem afdelinger, som deltager, et fælles sprog og en fælles tilgang til samarbejdet med borgere og pårørende.

- Vi ønsker, at vores deltagelse i projektet bidrager til, at vi får et fælles erfaringsgrundlag og dermed kan danne forbillede for resten af kommunen.

Bekymrede forældre skal inddrages

I Rebild Kommune har man sidste år udviklet tre principper for borger- og pårørendesamarbejdet. Og de tre principper skal gerne ud og leve mere i organisationen, hvilket familie- og handicapchef Niels Sandemann regner med, at projektet kan bidrage til.

- Vi vil gerne have fokus på og læring i, hvordan vi inddrager borgere- og pårørende på en ægte måde, og giver dem en stemme og inddragelse, som er anderledes, end vi plejer, siger han.

Kommunen deltager i projektet med deres bostøtte for unge, hvor man nogle gange oplever, at de pårørende er meget bekymrede for deres børns fremtid og egenmestring.

- Det lyder nogle gange på forældrene, som om de ikke helt tror på, at vi vil deres unge det godt. Og den bekymring vil jeg gerne tage med ind og se, om vi kan løfte på en anden måde, siger han.

Rebilds fællesprincipper for samarbejde med borgere og pårørende

1) Alle borgere bliver mødt med respekt og interesse for det, de selv vil og kan

2) Alle borgere møder en kommune, der koordinerer indsatser og aktivt samarbejder på tværs

3) Alle borgere oplever, at kommunen hjælper i mål og holder fast, når det er nødvendigt

Tilliden til kommunen skal måles

De fem kommuner forpligtiger sig i projektet til at lave før- og eftermålinger, i forhold til hvordan pårørende, borger og medarbejdere oplever samarbejdet og den gensidige tillid. Og de målinger hilses velkomne i Slagelse Kommune.

- Vi er nødt til at måle, for at vide om indsatsen har en effekt. Så selv om vi i andre sammenhænge gerne vil bryde med målinger, så er vi positivt stemt over for det, for det er jo borgere og pårørende, som kan fortælle os, om de tiltag vil laver, har den ønskede effekt, siger Frederik Pedersen.

 LÆS OGSÅ: Forsker: Projekt skal give viden om, hvordan man opbygger tillid til borgerne

Niels Sandemann fra Rebild Kommune er optaget af, at borgerne skal have en reel oplevelse af at være inddraget og være medbestemmende i egen sag.

- Vi skal ikke bare lave målinger for os selv, vi skal skabe forandringer, som giver borgerne oplevelsen af, at de er en del af løsningen af kerneopgaven, siger han.

COK står for kompetenceudvikling

Projektet ”Samskabt styring på det specialiserede område” bliver skudt i gang torsdag den 29. oktober med et digitalt kick off-arrangement, hvor alle fem kommuner deltager.

Det er COK, Center for Offentlig Kompetenceudvikling, der får til opgave at kompetenceudvikle relevante medarbejdere i kommunerne og stå for at udvikle en ny samarbejdsmodel med inddragelse af borgere og pårørende på baggrund af de eksisterende erfaringer med Samskabt styring.

Det vil ske i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

De fem deltagende kommuner

Rebild Kommune

Slagelse Kommune

Vesthimmerland Kommune

Odder Kommune

Haderslev Kommune

Kort om Åben Dialog

Åben Dialog er en metode, som fokuserer på inddragelse af borgerens private og professionelle netværk, som alle arbejder sammen om, at borgeren tilbydes meningsfuld og relevant hjælp.

Udgangspunktet er, at borgeren er ekspert i eget liv, og at netværket har vigtig viden om borgeren, som skal i spil.

Kort om "Samskabt styring på det specialiserede socialområde"
Fremfærd logo

Projektets formål er at udvikle og afprøve modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Der arbejdes med metoden Samskabt Styring, og der inddrages 5 kommuner, som ønsker at afprøve den udviklede model for Samskabt Styring som middel til at styrke samarbejdet mellem borger/pårørende og alle relevante faggrupper i kommunen på tværs af myndighedsfunktionen og udførerfunktionen.

Projektet foregår i regi af partssamarbejdet Fremfærd Særlige Behov, og projektledelsen varetages af Socialpædagogerne og KL. Projektet ventes afsluttet i foråret 2022.

Ønsker du at høre mere om projektet så kontakt Rigmor Lond på RIL@KL.dk eller Louise Boye Larsen på lon@sl.dk

Gå til siden Samskabt styring

Hvad er Samskabt styring, og hvordan gør man? Læs og se meget mere om Samskabt styring.

Download værktøjerne og læs om arbejdspladser, der har arbejdet med metoden. 

Gå til samskabtstyring.dk