Pædagogers faglige udvikling og karriereveje

Pædagoger ønsker sig faglig udvikling og særlige roller

Hvad skal der til for at tiltrække pædagoger til faget og fastholde dem i jobbet? Her er fire pointer om fastholdelse og rekruttering.

Af Bettine Romme Andersen 03/01/2024
BUPL,
KL

Daginstitutioner, fritidstilbud og skoler i mange kommuner oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde pædagoger.

Og udviklingen ser ud til at fortsætte de kommende år. Så hvad skal der til for at fastholde de pædagoger, som allerede er i faget? Og hvordan gør man faget attraktivt at være i hele arbejdslivet?

Projektet 'Faglig udvikling og karriereveje for pædagoger', som KL og BUPL i fællesskab står bag, viser, at der i hvert fald er fire faktorer, som spiller en stor rolle for fastholdelse og rekruttering af pædagoger.

Fire pointer om rekruttering og fastholdelse

Projektet har sat fokus på, hvordan faglig udvikling og mulighed for særlige opgaver og funktioner kan fremme rekruttering og fastholdelse og samtidig skabe nye karriereveje for de pædagoger, der ikke er motiverede for ledelse som en karrierevej.

I projektet er der lavet en spørgeskemaundersøgelse om emnet til pædagoger i fire kommuner - Odense, Ringsted, Faaborg-Midtfyn og Guldborgsund. Der er også gennemført fokusgruppeinterview i de fire kommuner med deltagelse af medarbejdere, ledelse og forvaltningsniveau.

På baggrund af den viden trækker projektet fire tværgående pointer frem, som ser ud til at kunne fremme rekruttering og fastholdelse og samtidig skabe nye karriereveje for pædagoger:

  1. Faglig udvikling har betydning for rekruttering og fastholdelse af pædagoger
  2. Den faglige udvikling kobler sig til hverdagens kerneopgave
  3. Ledelse og forvaltning har betydning for faglig udvikling
  4. Mulighed for særlige opgaver og funktioner har betydning

Faglig udvikling og andre karriereveje end ledelse

Den første pointe handler om, at faglig udvikling er helt afgørende for pædagogers motivation for at være og blive i faget, fortæller projektleder fra KL Lisbeth Due Pedersen.

- Undersøgelsen afdækker, at faglige udviklingsmuligheder, hvor man kan bruge sit pædagogfag og se sig selv i en anden funktion end ledelse, er vigtig.

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at halvdelen af pædagogerne oplever, at der er en sammenhæng mellem deres faglige udvikling og deres motivation for at blive i pædagogfaget.

Kobling til hverdagens opgaver

Den anden pointe handler om, at det faglige miljø i hverdagen er afgørende for pædagogernes motivation, og at de tillægger det stor værdi at være en del af en reflekterende kultur.

- Det er motiverende og styrkende for lysten til at blive i faget, at man er en del af et stærkt fagligt fællesskab, og at der er en faglig kultur, som er præget af fælles refleksion over den pædagogiske praksis, siger Lise Ringgaard Have, der er projektleder fra BUPL.

Det er altså afgørende, at medarbejdernes pædagogiske kompetencer kommer i spil og kobles til hverdagens praksis.

Ledelsesfokus på faglig udvikling

Der skal være et tydeligt ledelsesmæssigt fokus på at sikre faglig udvikling og et fagligt miljø med mulighed for dialog og refleksion, lyder den tredje pointe.

- Undersøgelsen viser, at ledelsens fokus på pædagogers faglige udvikling har stor betydning for rekruttering og fastholdelse, siger projektleder Lisbeth Due Pedersen.

Undersøgelsen peger også på, at det faglige miljø med løbende dialog og en fælles refleksionspraksis, som lederen er med til at skabe, er en meget vigtig faktor for pædagogernes motivation.

Særlige opgaver og funktioner

Pædagogerne peger i undersøgelsen også på, at særlige roller og funktioner fremmer deres lyst til at blive i faget.

- Mere end halvdelen svarer, at de har interesse i at få en rolle som særlig vidensperson. Og en fjerdedel svarer, at de har interesse for at være en særlig faglig vidensperson på tværs af institutionerne, siger Lise Ringgaard Have.

Så motivationen for at specialisere sig er ret stærk.

- Undersøgelsen peger også på, at en pædagogs varetagelse af særlige opgaver og funktioner af kolleger bliver betragtet som noget, der bidrager til den faglige kultur, siger Lisbeth Due Pedersen.

Projektet er afsluttet

KL og BUPL's projekt om 'Faglig udvikling og karriereveje for pædagoger' er afsluttet.

Parterne har taget den indsamlede viden med i andre projekter og i det videre arbejde med rekruttering og fastholdelse.

Fire pointer om faglig udvikling, fastholdelse og rekruttering

Projektet har via et spørgeskema og fokusgruppeinterview med ledere og pædagoger identificeret fire tværgående træk, som har betydning for at fremme faglig udvikling, rekruttering og fastholdelse af pædagoger.