Jeanne H. Arnoldsen og Ejnar Tang

Herning vil styrke fagligheden gennem meningsfuld styring

35 arbejdspladser i Handicap og Psykiatri i Herning Kommune skal i den kommende tid undersøge deres egen praksis. Håbet er at styrke fagligheden, samarbejdet på tværs og udvikling af opgaverne.

Af Mia Dalby Larsen 14/08/2018
Fremfærd

I flere år har besparelser fyldt dagsordener og diskussioner i sektor-MED for Handicap og Psykiatri i Herning Kommune. I år har ledere og medarbejdere fra de 35 arbejdspladser under forvaltningens område kastet sig over en indsats, der skal styrke faglighed, samarbejde og udvikling af opgaverne.

I et projekt støttet af Fremfærd Borgere med Særlige Behov skal en række medarbejdere og ledere gå ud på deres egen arbejdsplads og undersøge styring og samarbejde på tværs. Hvordan er vores egen praksis? Er der noget af den nuværende styring, som opleves som bøvl eller som spænder ben for kerneopgaven? Hvordan kan det løses? Hvordan samarbejder arbejdspladserne internt og på tværs?

- Den almindelige, brede opfattelse er jo, at styring bruges af de såkaldt kolde hænder. At styring er nogle bureaukratiske krav, man skal leve op til, og som tager tid væk fra borgeren. Men styring kan også være et omdrejningspunkt for at stå fast på en faglighed og for at udvikle den faglighed i medarbejdergruppen, siger Ejnar Tang, der er Handicap og Psykiatrichef i Herning Kommune.

Projektet i Herning Kommune har titlen ’Meningsfuld Styring i Kerneopgaven’, og projektet har været behandlet i sektor-MED, hvor medarbejder-siden bakker op om det.

- På vores MED-møder har vi talt om, at vi skal ind og kigge på praksis, og på den konto synes vi, at det var en rigtig godt idé at tilslutte os, så vi får mest muligt medindflydelse. Vi tænker jo, at når det handler om styring, så er det ude på arbejdspladserne, at guldet ligger. Det er der, fagligheden er, og der, hvor man kan ændre på noget og forbedre, siger Jeanne H. Arnoldsen, der er næstformand i sektor-MED og til daglig er socialpædagog i socialpsykiatrien.

Medarbejdere og ledere undersøger styring sammen

For medarbejderne er det også en mulighed for at komme til at fokusere på andet end de føromtalte besparelser. Herning Kommune har i en årrække fået flere og flere borgere, som har brug for mere og mere hjælp, det har udfordret budgetterne, og det har kunnet mærkes på de lokale arbejdspladser.

- Det her handler nu om, at vi får reel indflydelse på, hvad der skal tegne sig fremadrettet, og det kan vi kun være begejstrede for, siger hun.

Projektet er tilrettelagt, så både medarbejdere og ledere på Handicapområdet, på Psykiatriområdet, på Misbrugs- og Udsatteområdet og i Visitationen sammen får indflydelse på, hvad der skal undersøges, og hvordan der evt. skal laves ændringer.

Konkret kører der et fælles spor, hvor repræsentanter fra alle områder deltager og to individuelle spor – et for Handicap og et for Psykiatri, Misbrug og Udsatte. De to individuelle spor vælger nogle temaer, de hver især kører videre med.

Fra hver arbejdsplads deltager en medarbejder og en leder i arbejdsgruppen, der i et forløb med Fremfærds konsulenter over fire læringsmoduler bliver ledt igennem en proces, der klæder dem på til at gå ud på egne arbejdspladser og undersøge, hvad der spænder ben for løsningen af kerneopgaven hos dem, ligesom de skal være med til at udvikle og afprøve nye løsninger. I arbejdsgruppen arbejder deltagerne fra de forskellige arbejdspladser sideløbende sammen om de udfordringer, som går på tværs af arbejdspladserne.

- I min stilling er det ofte min rolle at trække skuffen med redskaber til kontrol ud. Det kan være budgetkontrol, effektmål eller opfølgning på KPI’er. Men i dette projekt trækker vi den skuffe ud, som indeholder tillid, dialog og medindflydelse, for det er væsentlige elementer i at sikre kvaliteten i indsatserne, siger Ejnar Tang.

Et stærkt fagligt miljø skal understøttes

Egentlig bryder det ikke med, hvordan man i Herning Kommune tænker i forvejen, men en ting er tanker og noget andet er en hverdag fuld af drift.

- Det kan være utroligt vanskeligt at få italesat, fordi vi har været så domineret af besparelser. Det fylder rigtig meget i afdelingerne og hos medarbejderne. Men på trods af besparelserne, så har vi jo den styrke, at vi har et stærkt fagligt miljø med mange forskellige fagligheder, lige gyldigt om man arbejder med recoveryprocesser på psykiatriområdet, eller man arbejder med at hæve funktionsniveauet hos borgere med svære handicap. Det er det faglige miljø, der skal understøttes ved, at vi arbejder med styring og dokumentation, siger Ejnar Tang.

Og netop, at dokumentation er en styringsudfordring, som sporet for Handicap-området har valgt at arbejde videre med, og et område, hvor medarbejderne i høj grad kan være medspillere, mener Jeanne H Arnoldsen.

- Når det handler om redskaber, hvor vi kan se vores faglighed ind i dem, og det handler om dokumentation af, hvordan vi flytter borgerne, så brokker medarbejderne sig ikke over, at de skal dokumentere. Jeg tænker, at når vi får kigget ind i, hvad meningsfuld styring og dokumentation er, så bliver det interessant at se, hvor meget man dokumenterer forskelligt på de forskellige arbejdspladser, og om det stadig er målrettet og relevant, selvom det er forskelligt, eller om man skal dokumentere ensartet for at arbejde på kryds og tværs. Og om man overhovedet kan dokumentere ensartet på et felt, der er så bredt og forskelligt, siger hun.

Hun ser også en mulighed for arbejdspladserne i, at de kan dele erfaringer om det, de allerede er gode til og det, man lokalt synes, man har fundet en god løsning på.

Med i projektets mål er også, at man gerne vil have kigget på samarbejdet mellem udfører og visitationen, og om man kan styrke dialogen om indsatser og mål i forhold til borgerne.

Medarbejdere og ledere skal tage ejerskab til styringen

At medarbejdere og ledere selv skal være drivende i processen med at undersøge og udvikle dokumentation og styring, stiller også krav til dem, der deltager i arbejdsgrupperne.

- Det kræver, at man går tilbage på sin arbejdsplads og laver et stykke arbejde for at få resten af arbejdspladsen med på ideen. Det her skal helst ikke være endnu et projekt. Det skal gerne være noget, folk tager ejerskab til fremover. Det skal sælges ude på arbejdspladserne i en travl hverdag, siger Jeanne H. Arnoldsen.

Set fra Ejnar Tangs stol, har han det godt med at lade medarbejderne få medindflydelse og lade dem tage ejerskab.

- Vi har 700 medarbejdere og 35 meget forskellige arbejdspladser, og et projekt som det her kan være med til at øge kendskabet til hinandens områder, og det er værdifuldt. Det kan understøtte kulturen i hele afdelingen. Ikke fordi jeg mener, man absolut skal have den samme kultur på hver enkelt arbejdsplads, men når vi på tværs af hele afdelingen kan se, at vi har de samme udfordringer, så kræver løsninger også, at man har en god forståelse for hinandens opgaver, siger han.

Samskabt styring menu