Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Læs om de projekter, som Fremfærd Borgere med Særlige Behov arbejder med.

Af Fremfærd 11/01/2019

Fremfærd Borgere med særlige behov arbejder med kerneopgaverne omkring psykiatri, handicap, udsatte børn og voksne m.v. fx på myndighedsenheder, socialpsykiatriske tilbud, bo- og døgntilbud, aflastningstilbud, misbrugscentre m.v.

Nedenfor kan du læse mere om afsluttede og igangværende projekter i Fremfærd Særlige Behov.

Igangværende projekter

Svære psykiske lidelser

Mennesker med svær psykisk sygdom, som bor på botilbud, oplever ofte at deres situation er ustabil, og at de indlægges akut i behandlingspsykiatrien igen og igen. Mange har kaotisk misbrug og i det hele taget en samlet kaotisk livssituation. Formålet med dette projekt er at understøtte, at botilbuddene og medarbejderne styrkes i at arbejde med denne gruppe af borgere, og i at gøre det i et tydeligt recoveryorienteret perspektiv. 

Projektledelse: KL, FOA og Socialpædagogerne 

 

 

Domfældte udviklingshæmmede

Formålet med projektet er at styrke indsatsen til mennesker med domstype 3-5, så færre får mere indgribende domme / færre får forlænget deres domme, flere bliver fri af deres domme og hjælpes til større grad af livskvalitet.  

Projektledelse: KL, FOA og Socialpædagogerne

 

Velfærdsteknologi i dag- og botilbud (voksen-socialområdet) – Forskning og udbredelse

I dette projekt bygges videre på erfaringerne fra Projekt Velfærdsteknologi i Bo- og Dagtilbud 2020-2022 om borgerinddragelse og læringsspørgsmålet ”hvordan kan velfærdsteknologi bidrage positivt til hverdagslivet?” som omdrejningspunkt for projektet.

Formålet med nærværende projekt er at skabe en synergi mellem spredning af velfærdsteknologi på voksensocialområdet og yderligere forskningsbaseret viden om, hvordan velfærdsteknologier kan anvendes mere målrettet i det kommunale arbejde inden for bo- og dagtilbudsområdet. Herunder om velfærdsteknologien kan anvendes til at undersøge og identificere borgernes/brugernes funktions- og aktivitetsniveau

Projektledelse: Ergoterapeutforeningen og KL. 

 

 

Medicinsikre botilbud

Projektets formål er, aøge patientsikkerheden for borgere på bosteder ved at nedbringe antallet af medicineringsfejl. I projektet vil de deltagende botilbud blive bistået i at opnå kompetencer og kapacitet til at arbejde systematisk med forbedringsarbejde og medicinsikkerhed samt datadrevet ledelse.

Projektledelse: KL og FOA 

 


Afsluttede projekter

 

Samskabt styring på det specialiserede socialområde

Projektets formål er – med borgerens behov og ønsker i centrum – at udvikle modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Projektledelse: KL og Socialpædagogerne

Læs artikler fra projektet

 

 

Velfærdsteknologi i dag- og botilbud (voksen-socialområdet)

Projektet afdækker, afprøver og formidler, hvordan udvalgte velfærdsteknologier kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboere i botilbud, herunder også hvordan det indvirker på medarbejdernes faglighed og arbejdsmiljø.

Projektledelse: KL og Ergoterapeutforeningen

 

Mennesker med udviklingshæmning og demens

Projektet har til formål at udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning samt kortlægge og udvikle virksomme metoder og samarbejdsformer i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens. 
 

Projektledelse: KL og Socialpædagogerne

 

Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring på det sociale område

Projektet handler om at nybureaukratisere ved at skabe styring i den offentlige sektor, som understøtter kerneopgaven på en værdiskabende måde i hele styringskæden. Formålet med projektet er at udvikle en handlingsorienteret, erfaringsbaseret model for, hvordan man i praksis kan arbejde med nybureaukratisering på lokale, kommunale arbejdspladser.

Projektledelse: KL og SL

Projektet er en del af Fremfærds bestyrelsesprojekt 'Mere kerneopgave - mindre bureaukrati'

Læs mere her:

Se siden om Odder Kommunes projekt Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring

Læs om Herning Kommunes projekt: Herning vil styrke fagligheden gennem mere meningsfuld styring

 

 

Projekt Botilbud - Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projektet sætter fokus på kvalitet og god praksis på bosteder og i botilbudslignende tilbud til borgere med svære funktionsnedsættelser. Målet er at udvikle ny og kvalificeret inspiration til fremtidens boformer – enten når nye tilbud påbegyndes, når eksisterende tilbud lægges om, eller når kvaliteten på eksisterende boformer skal udvikles.

Projektledelse: KL og SL

Se det store site med anbefalinger og fortællinger fra praksis:

Fremtidens boformer

 

 

Systematisk tidlig opsporing af kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser på botilbud

Folk med psykiske lidelser dør i gennemsnit langt tidligere end resten af befolkningen, og de har en overdødelighed af kroniske, fysiske sygdomme. 

Projektet udvikler og afprøver et værktøj, der skal hjælpe frontpersonalet med at opdage kroniske sygdomme tidligere.

Projektledelse: KL og Ergoterapeutforeningen

Læs mere om projektet:

Se siden: Tidlig opsporing af kroniske sygdomme i socialpsykiatrien

 

Projekt virtuel alkoholbehandling i kommunerne

Formålet med projektet er via et virtuelt behandlingstilbud at øge tilgængeligheden til alkoholbehandling, så flere får behandling samt at nå andre målgrupper end dem, der opsøger den eksisterende alkoholbehandling.

Projektledelse: KL og Dansk Psykologforening

Læs mere om projektet:

Webbaseret alkoholrådgivning skal hjælpe flere af med afhængighed

Virtuel alkoholbehandling: En håndsrækning til en ny gruppe borgere

 

Sæt borgere og medarbejdere i samspil

Samskabelse er ikke kun for de ressourcestærke. Borgere med særlige behov har også ressourcer, der kan sættes i spil, så de i højere grad bliver aktive medskabere af velfærden. Det er udgangspunktet i projektet Sæt borgere og medarbejdere i samspil, hvor projekter i fem kommuner landet over har deltaget. 

Projektet har udgivet en pjece med 15 gode råd baseret på erfaringerne fra de kommunale projekter. 

Projektledelse: KL og Sundhedskartellet

Download udgivelsen her. 

Læs mere om projekterne på siden Borgere og medarbejdere i samspil.

 

 

Projekt nyspecialisering og inklusion - Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion giver børn, unge og voksne med særlige behov mulighed for at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet.

Det sker ved at understøtte og afprøve nye samarbejdsrelationer på tværs af virksomheder, forvaltninger og sektorer. Ni projekter i kommuner landet over har deltaget i projekt nyspecialsering og inklusion. 

Projektledelse: KL og SL

Læs mere om projekterne på siden Nyspecialisering og Inklusion

 

 

 

 

Deltagere i Fremfærd Borgere med Særlige Behov

Janet Samuel Formand for Fremfærd Borgere med Særlige Behov, Kontorchef, KL

Benny Andersen Næstformand i Fremfærd Borgere med særlige behov, Forbundsformand, Socialpædagogerne

Andreas Enghoff Konsulent, Socialpædagogerne

Tina Nør Langager, Formand for Ergoterapeutforeningen /Akademikerne

Nanna Mørch Konsulent , FOA

Michael Haas  Forhandlingssekretær, 3F

Regitze Flannov Udvalgsformand, Danmarks Lærerforening

Birgitte Conradsen Næstformand, BUPL

Elisabeth Gregersen Formand, Danske Tandplejere/Sundhedskartellet

Dorthe Storm Meier Konsulent, Offentligt Ansattes Organisationer

Mie Andresen Direktør, Frederikssund Kommune

Helle Schultz Psykiatri & Handicap chef, Sønderborg Kommune