Fagprofiler

Sådan arbejder I med faglige profiler i jobcentrene

Når I vil arbejde med strategisk kompetenceudvikling i jobcenteret, kan I finde inspiration i en række basiskompetencer og specialiserede faglige profiler.

Af Fremfærd 19/09/2019

Hvilke kompetencer skal være til sted, når vi løser kerneopgaven i vores jobcenter? I medarbejdergruppen samlet? Og for den enkelte medarbejder?

Det er vigtigt at få drøftet i jobcentrene, og her kan fagprofiler.dk hjælpe jer.

Profilerne er udviklet af Fremfærd Borger med KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal i projektledelsen, og de er udviklet som inspiration til arbejdet med strategisk kompetenceudvikling og ny-rekruttering i jobcentrene. Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Sådan kan I bruge dem

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om, hvilke kompetencekrav og faglige profiler der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

En beskrivelse af basiskompetencerne finder I her 

Projektet her har defineret fire specialiserede fagprofiler som inspiration:

  • Virksomhedsprofilen, som er bindeled mellem virksomheder og jobcenter. 
  • Kompetencematchprofilen, som løfter borgernes kompetencer, så de bedre matcher arbejdsmarkedets behov. 
  • Helhedsprofilen, som sikrer koordinering af indsatser for borgerne på tværs af organisatoriske skel. 
  • Udviklingsprofilen, som opsamler ny og eksisterende viden, der løfter praksis gennem evidens og dokumentation.

Sådan forstår I basiskompetencerne

Kravene til medarbejdere i jobcentre i dag afspejler, at de skal kunne noget både i bredden og i dybden, men fordi kommuner er forskellige, vil det være forskelligt i hvert jobcenter, enhed og team, hvordan I mener, at kompetencerne skal sammensættes.

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder kan agere i det praksisfaglige handlerum, som eksisterer sammen med både lovgivning og kommunalpolitiske prioriteringer. Det handler helt grundlæggende om at kunne undersøge, dokumentere og vurdere hver enkelt sag.

Medarbejderne skal være kompetente til at anvende det faglige skøn og foretage en faglig vurdering inden for det praksisfaglige handlerum. De skal kunne argumentere fagligt for deres vurdering og skøn og navigere i og anvende lovgivning. Det kræver, at medarbejderne har en faglighed at stå på og et godt lovkendskab. At realisere det faglige handlerum kræver også en ledelse, som sætter retning og kan give og sikre faglig sparring til den enkelte medarbejder.

Det er vigtigt, at medarbejdernes arbejdsindsats baserer sig på en grundlæggende fællesfaglighed, som jobcenteret etablerer og støtter op om.

Sådan forstår I de faglige profiler

De fire faglige profiler udgør en slags kompetence-byggeklodser, der kan sammensættes efter behov, ofte som et nødvendigt supplement til basiskompetencerne. Medarbejdere kan have kompetencer inden for en faglig profil eller inden for flere af dem, og de kan have kompetencerne på forskellige niveauer, som strækker sig helt fra at have viden om det særlige område til at være ekspert.

Gå på opdagelse i basiskompetencer og de fire faglige profiler her

Se, hvordan andre har brugt de faglige profiler her

Basiskompetencer og fagprofiler