Digitale veje til job

Digitale løsninger skal hjælpe ledige i job

Den digitale udvikling skal i højere grad hjælpe og understøtte medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen.

Af Bettine Romme Andersen 12/09/2022
Fremfærd

10-15 kommuner skal i løbet af de næste par år være med i et projekt, som skal understøtte udviklingen af det digitale mindset i beskæftigelsesindsatsen.

Projektet står på de erfaringer, kommunerne allerede har gjort sig med digitale løsninger de seneste år.

- Otte ud af ti kommuner tilbød allerede i 2021 digitale værktøjer til borgerne i jobcentret. Og det er der god grund til. Værktøjerne rummer et stort potentiale til at arbejde endnu mere borger- og virksomhedsrettet. Færre standardiserede løsninger og flere individuelle forløb, hvor den lediges muligheder og kompetencer sættes i centrum. Vores mål med projektet er at klæde medarbejdere og ledere på til den digitale transformation, som de selv og hele samfundet er midt i, siger Anna Ballan, der er projektleder i KL.

Det er Fremfærd Borger, der står bag projektet, som drives i fællesskab af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Digitale værktøjer kan rykke indsatsen

Projektet "Digitale veje til job" henvender sig til ledere og medarbejdere på jobcentrene, som allerede har stor erfaring med nye teknologier og digitale løsninger.

Erfaringer der viser, at både borgere og medarbejdere generelt har taget godt imod de digitale løsninger, fordi de giver muligheder for mere individuelle forløb - eksempelvis kan borgeren få adgang til jobcentret døgnet rundt, mens medarbejderne kan tilrettelægge mere individuelle forløb ud fra den lediges ageren og ønsker.

Det digitale kan dog ikke fuldstændig afløse den menneskelige kontakt og vurdering, men kan bringes i spil, så det understøtter forløbene på jobcentrene og kvalificerer arbejdet, siger fagkonsulent i HK Kommunal Lars Brandstrup Nielsen.

- Coronanedlukningen satte virkelig fart i digitaliseringen på jobcentrene, og vi kan se, at nye tiltag og løsninger er på vej, herunder også øget brug af kunstig intelligens. Brugt rigtigt og kombineret med medarbejdernes faglighed kan digitale værktøjer virkelig rykke på beskæftigelsesområdet. Men vi har brug for at blive klogere på emnet og især have fokus på, hvordan medarbejderne inddrages og kompetenceudvikles undervejs, så digitaliseringen bliver en medspiller for medarbejdere og borgere frem for det modsatte, siger han.

Derfor fokuserer den første del af projektet på at kortlægge kompetencebehovet hos ledere og medarbejdere på jobcentrene og indsamle viden om arbejdet med at udvikle og implementere digitale værktøjer.

Kommunale stemmer skal i spil

Projektet er netop gået i gang med etableringen af en kommunal sparringsgruppe, som består af ledere, tillidsfolk og medarbejdere, som er slutbrugere på de digitale værktøjer.

Der er seks kommuner med i gruppen, som blandt andet skal bidrage med deres viden og erfaringer om de oplevede barrierer og potentialer i forbindelse med øget brug af digitale værktøjer.

Det første møde i gruppen er netop afholdt, og der kom mange relevante indspark og erfaringer frem, fortæller Nicolai Paulsen, projektleder og konsulent fra Dansk Socialrådgiverforening.

- Kommunerne er meget optagede af emnet, og hvordan man får indrettet de digitale veje, så alle borgere kan komme med, både dem, som er trygge ved det digitale, og dem som ikke er, siger han.

Ledige borgere vil også blive inddraget i projektet for at få deres blik på oplevelsen af digitale værktøjer som led i beskæftigelsesindsatsen.

Erfaringer og viden skal deles

Der er allerede mange digitale erfaringer i kommunerne, men de deles kun i begrænset omfang. Derfor vil den anden del af projektet handle om at sprede den eksisterende viden på workshops og temadage. Her vil flere kommuner blive inviteret med.

Workshops og temadage kan fx omhandle, hvordan medarbejdere og ledere anvender borgervendte digitale værktøjer til at understøtte borgernes vej mod job eller uddannelse, samt hvordan værktøjerne kan anvendes som en del af fagligheden hos medarbejdere i jobcentrene.

Der skal også udvikles inspirations- og dialogværktøjer, der gør det muligt for medarbejdere, tillidsvalgte og ledere at sætte digitalisering på dagsordenen på forskellige niveauer.

- Vi håber, at projektet vil få medarbejdere og ledere til at tænke mere strategisk over de digitale muligheder i jobcentrene, så vi i sidste ende giver borgere og virksomheder oplevelsen af, at de digitale løsninger understøtter en endnu bedre service og sagsbehandling fra jobcenteret, siger Lars Brandstrup Nielsen fra HK Kommunal.

Beskrivelse af kompetencebehovet

Digitale kompetencer er ofte anderledes end faglige kompetencer, fordi de også går på tværs. De vil nogle gange supplere den traditionelle faglighed og andre gange have karakter af ændret faglighed.

Det er derfor en kompetence i sig selv at kunne se, hvordan man kan bruge eller udvikle digitale løsninger i kombination med ens faglighed.

Projektet vil derfor beskrive kompetencebehovet og betydningen for de eksisterende jobprofiler, samt give anbefalinger til kompetenceudvikling lokalt og til uddannelsesinstitutionerne.

Projektet afsluttes med en erfaringsopsamling, der vil udlede gode råd og anbefalinger, der kan deles på tværs af kommunerne og bruges til udvikling og implementering af digitale værktøjer i kommunerne.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere. Projektet vil i samarbejde med en række kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.

Projektet vil bidrage med:

  • Kortlægning af oplevede barrierer og potentialer ved øget brug af digitale værktøjer
  • Medarbejderprofiler som giver overblik over kompetencebehov
  • Inspirations- og dialogværktøjer med kompetencer i fokus
  • Erfaringsopsamling og anbefalinger til uddannelsesinstitutioner om nye medarbejderroller og kompetencer
Bliv inspireret af andre Fremfærd Borger-projekter

Digital stafet i kommunerne

Faglige profiler

Forenklet beskæftigelsesindsats