""

Tværfaglighed i 25 kommuner under lup: Vi gør det forskelligt

Hvad skal der til for at lykkes med visionen om, at de faste teams også skal være tværfaglige? Og hvad mener vi, når vi snakker om tværfaglighed i forhold til faste teams?

Af Pernille Søndergaard 11/09/2023
Fremfærd

25 kommuner har det seneste år med støtte fra Socialstyrelsens pulje til "Faste og selvstyrende teams i ældreplejen" været godt i gang med at afprøve nye veje til at sikre kontinuitet og stabilitet i ældreplejen.

Senioranalytiker Emmy Hjort Enemark Topholm følger sammen med kolleger i VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - udviklingsarbejdet ude i de 25 kommuner.

Tværfaglighed praktiseres forskelligt

Med afsæt i en midtvejsevaluering, som samler op på de foreløbige erfaringer, har hun kigget nærmere på, hvordan kommunerne forstår og praktiserer tværfagligheden. Her står det klart, at tværfagligheden omtales ens, men praktiseres meget forskelligt i kommunerne.

- Vi kan se, at man forstår noget vidt forskelligt med tværfaglighed, både i den enkelte kommuner og på tværs af kommuner, der arbejder med teamorganisering. Der er altså en stor variation i, hvad kommunerne forstår ved tværfaglighed.

Denne variation kan man ifølge Emmy Hjort Enemark Topholm beskrive på et kontinuum.

I den ene ende har vi den monofaglige organisering, hvor man arbejder med tværfaglighed i form af tværfaglige strukturer, der går på tværs af de involverede faggrupper. 

I den anden ende er den fuldt integrerede tværfaglige organisering med social- og sundhedsmedarbejdere, sygeplejersker og rehabiliteringsterapeuter i ét team. De har hverdagen sammen, de møder ind sammen under samme tag, og de arbejder med de samme borgere.

Stor variation i organisering af tværfaglige teams

Cirka halvdelen af de involverede 25 kommuner arbejder med eller henimod den fuldt integrerede tværfaglige organisering, hvor man også forsøger at etablere fælles ledelse.

Den anden halvdel bevarer den monofaglige organisering, men arbejder med tværfaglighed i form af tværfaglige strukturer, der går på tværs af de involverede faggrupper.

Når det handler om organisering af rehabiliteringsterapeuter viser midtvejsevalueringen også en stor variation.

I nogle kommuner er terapeuterne integrerede i den enkelte hjemmeplejegruppe sammen med sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere. Andre steder har de en fast tilknytning med deltagelse på tværfaglige møder, og så er der også eksempler på, at terapeuterne har faste arbejdsdage i det hjemmeplejeteam, hvor de hører til.

Den samme variation går igen hos visitatorerne. Nogle steder deltager de på tværfaglige møder, og andre steder har de også faste arbejdsdage i den hjemmeplejegruppe, de er tilknyttet.

Tæt samarbejde omkring de samme borgere

- Vi kan se, at de tværfaglige strukturer, der virker bedst, det er dér, hvor sygeplejersker og hjemmeplejegruppe, visitatorer, ergoterapeuter osv. arbejder tæt sammen omkring de samme borgere, siger Emmy Hjort Enemark Topholm.

Her viser erfaringerne fra kommunerne, at det er afgørende, at medarbejderne har nem adgang til hinanden.

- Det gør en stor forskel, at medarbejderne kan ringe til og nemt komme i kontakt med hinanden, fx ved at sygeplejerskerne får lov at give deres telefonnummer til medarbejderne i hjemmeplejen, så de ikke er afhængige af at kommunikere via omsorgssystemerne, siger Emmy Hjort Enemark Topholm.

Hun peger på, at det har en stor positiv betydning for det tætte samarbejde omkring borgeren, at medarbejderne på tværs af fagligheder kender hinanden, både fagligt og personligt, og har tillid til hinanden.  

Tilliden og kendskabet fremmer nemlig både kontinuitet og sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger.

- Medarbejderne oplever, at de giver en meget bedre hjælp til borgerne. Kontinuitet er helt afgørende, og her taler vi også om kontinuitet i form af, at opgaver glider mellem medarbejderne. Det kan de kun, fordi medarbejderne snakker sammen og kender hinandens kompetencer. Derfor er det vigtigt, at man arbejder på team-dynamikken, og alle føler, at de spiller en afgørende rolle og tør sige, hvad de tænker om borgerne. 

Selvstyring fremmer tværfaglighed

Et vigtigt skridt til at fremme det tværfaglige samarbejde handler om at udligne de hierarkiske skel. Hierarkier kan nemlig ifølge Emmy Hjort Enemark Topholm være en barriere for samarbejdet på tværs af professioner.

-Vi kan se, at når et team bliver mere selvstyrende, så oplever kommunerne, at det understøtter tværfagligheden. Det kan fx være, at en ufaglært medarbejder eller en social- og sundhedshjælper får ansvar for at planlægge en sygeplejerskes rute. Det vigtige er, at alle oplever, at de spiller en betydningsfuld rolle i teamet, siger Emmy Hjort Enemark Topholm, som også peger på, at den uformelle sparring er ”hamrende vigtig” i dagligdagen. 

Lys på udfordringerne

Midtvejsevalueringen kaster lys på nogle af de udfordringer, som de involverede kommuner oplever i forhold til organiseringen af de tværfaglige teams. Det kan fx handle om ledelse. Her er de fokus på spørgsmål som: Har vi brug flere ledere eller færre ledere? Hvordan leder man på tværs af søjler? Hvordan leder man på tværs af faggrupper?

Og så oplever kommunerne en selvstændig udfordring i forhold til de fysiske faciliteter: Når vi siger, at vi vil have et tværfagligt team, har vi så overhovedet de fysiske rammer til, at det kan lade sig gøre?

Et andet spørgsmål, der hyppigt dukker op, er, hvordan de andre, men væsentlige specialistfunktioner, som fx specialistsygeplejersker og genoptræningsterapeuter skal tilknyttes og inddrages i tværfagligheden: Skal de deltage på et ugentligt møde? Hvordan kan vi kalde dem ind ad hoc?

Tværfaglighed kan betyde mange ting

- Når vi snakker tværfaglighed, så betyder det alt muligt. Man kan ikke sige noget entydigt om det. Derfor opfordrer vi i VIVE til, at man lokalt fra topledelse til frontlinje bliver enige om, hvad man mener med tværfaglighed, og hvor man gerne vil hen, så der bliver sammenhæng mellem det, man siger på et niveau, og det, man gør på et andet niveau, siger Emmy Hjort Enemark Topholm.

Hun understreger desuden, at der er langt fra at organisere noget tværfagligt, til at man rent faktisk også arbejder tværfagligt i hverdagen.

- Der er mange kommuner, der allerede havde integreret hjemme- og sygeplejen, men det er altså ikke ensbetydende med, et man samarbejder tættere, siger hun.

De små forandringer fylder meget

Emmy Hjort Enemark Topholm understreger dog, at der rent faktisk er sket store og vigtige forandringer i mange kommuner i forhold til at understøtte det tværfaglige samarbejde. Hun fremhæver en vigtig pointe, som man som ledelse altid bør have med sig i baghovedet:

- Det er tit og ofte de små forandringer, der fylder mest hos medarbejderne. At man skal køre et nyt sted hen om morgenen, har betydning for, hvor tidligt man skal aflevere sit barn i børnehaven. At man skal have en ny leder, og at man skal arbejde sammen med andre mennesker, kan også fylde rigtig meget for den enkelte. Der skal være en forståelse for, at noget, der kan virke småt fra ledelsesperspektivet, kan fylde meget for medarbejderne, som er dem, man beder om at lave forandringerne, siger Emmy Hjort Enemark Topholm.

Tre anbefalinger til hvordan tværfaglighed i faste teams kan fremmes

 

 Aabenraa Kommune er én af de 25 kommuner, der har fået puljemidler fra Socialstyrelsen til at udvikle og afprøve nye veje til at sikre mere stabilitet og kontinuitet gennem faste teams i ældreplejen.

På baggrund af erfaringer fra knapt et års arbejde med to afprøvningsteam i Aabenraa Kommune giver projektleder Bettina Bødker Meyer tre anbefalinger til, hvordan man kan understøtte tværfagligheden i faste teams.

Skab psykologisk tryghed
Det er meget vigtigt, at medarbejderne kender hinanden både fagligt og personligt og ved, hvordan de skal bruge hinanden.

- Det er bare meget nemmere at ringe til Kirsten, når man ved, hvordan hun er. Og det betyder også, at man måske tør blotte sig, når der er noget, man ikke kan, og man har brug for at række ud efter hjælp. Vores erfaringer viser også, at det betyder noget for den psykologiske tryghed og hjælper tværfagligheden på vej, når teamet har fælles indmødested. Der sker en uformel faglig sparring, så snart man træder ind ad døren, siger Bettina Bødker Meyer.

Opbyg en mødestruktur, der virker
Hvordan skal vi møde ind? Hvordan skal vi holde tavlemøder og teammøder?  Det er vigtigt at arbejde på at finde den rette form, så der er klare rammer om den udvikling, der er sat i gang.

- Vi har også været inde at røre ved det helt lavpraktiske som fx, at vi rækker hånden op til møder, når vi vil sige noget.

Hav tålmodighed
Det kræver masser af tålmodighed, når man sætter prøvehandlinger i gang.

- Vi var meget ambitiøse, da vi startede, men når man møder virkeligheden, så er det bare noget andet. Det kræver masser af tid og gentagelser at omlægge til en ny måde at samarbejde på, understreger Bettina Bødker Meyer.

Om denne artikel

Denne artikel bygger på et oplæg om tværfaglighed i faste teams, som Emmy Hjort Enemark Topholm og Betinna Bødker Meyer holdt den 28. august 2023 på en Vidensdag for 300 ledere og medarbejdere i 44 kommuner om faste teams, arrangeret af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Faste teams i ældreplejen

Danske kommuner står over for en voksende udfordring i form af et stigende antal ældre borgere, ofte med komplekse problemstillinger. Samtidig er der mangel på hænder i ældreplejen. I en stor del af landets kommuner er der en bevægelse i gang, hvor organiseringen af ældreplejen gentænkes, bl.a. inspireret af den hollandske Buurtzog-model.

Projekt "Udviklingsrum for faste teams i ældreplejen" skal styrke og kvalificere arbejdet med at udvikle en ny, dansk model med mindre, faste teams og er et samarbejde mellem KL og FOA i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre.

Dette sker ved etablering af forskellige typer udviklingsrum, hvor 22 kommuner mødes, udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Mere om baggrunden for projektet