Mand i rullestol

Forsker: Projekt skal give viden om, hvordan man opbygger tillid i forhold til borgerne

Der mangler viden om effekterne af borgerinddragelse, især i forhold til at opbygge tillidsskabende relationer. Derfor er det spændende, at et nyt projekt vil undersøge, om inddragelse af borgere og pårørende skaber større tillid mellem borgere og kommune, mener forsker.

Af Irene Aya Schou 11/08/2020
Fremfærd

Hvordan kan samarbejdet og tilliden mellem borgere, pårørende og medarbejdere i kommunen styrkes gennem metoden Samskabt styring? Det skal et nyt Fremfærd-projekt undersøge.

Og det er vigtig viden at få, siger forsker ved Roskilde Universitet Tina Øllgaard Bentzen, der i mange år har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse.

- Vi mangler generelt viden om effekterne af borgerinddragelse både i Danmark og internationalt. Derfor er det utrolig spændende, at man i dette Fremfærd-projekt vil måle tilliden mellem borger og kommune både før og efter forløbet, siger Tina Øllgaard Bentzen.

Borgernes tillid er vigtig

Selvom tanker om tillidsbaseret ledelse og styring spirer rundt om i kommunerne, og mange er optaget af inddragelse - også af borgerne, er det småt med forskningsmæssig viden om effekterne.

I Fremfærd-projektet "Samskabt styring på det specialiserede socialområde" efterlyses fire til seks kommuner, der har lyst til at arbejde med inddragelse af borgere, der bor på et kommunalt bosted eller får støtte i eget hjem, samt deres pårørende.

Borgere og pårørende skal bl.a. inddrages i forhold til udredning, visitation og støtte. I projektet skal der udvikles en model for inddragelsen og gennemføres kompetenceudvikling af relevante medarbejdere, så de får bedre forudsætninger for at inddrage borgere og pårørende.

Håbet er, at inddragelsen kan øge borgeres og pårørendes tillid til, at kommunen yder den hjælp, der sikrer borgeren den størst mulig livskvalitet.

- Borgernes tillid til den offentlige sektor er helt afgørende for, hvor effektivt den offentlige sektor fungerer, og hvor godt vi lykkes med at skabe holdbare løsninger og tilfredse borgere. Derfor er det så ekstremt vigtigt at have fokus på tillid, siger Tina Øllgaard Bentzen, der har skrevet ph.d.-projekt om tillidsreformen i Københavns Kommune.

LÆS OGSÅ: Projekt efterlyser kommuner, der vil arbejde med inddragelse af borgere og pårørende

Kommuner måler borgernes tillid

En vigtig del af Fremfærd-projektet er derfor at dokumentere, om der gennem projektet sker et skift i tilliden mellem borgere, pårørende og kommune. Det skal ske ved at lave en række før- og eftermålinger, i forhold til hvordan pårørende, borgere og medarbejdere oplever samarbejdet og den gensidige tillid.  

Tina Øllgaard Bentzen er tiltænkt en rolle i projektet bl.a. i forhold til at sikre valide målinger af tillid. Tillid er nemlig en lidt drilsk størrelse at måle, da tilliden mellem borgere og kommune ikke kan ses løsrevet fra tilliden internt i organisationen fx mellem ledere og medarbejdere.

- Hvis man gerne vil skabe en stærk tillidsrelation med borgerne, skal man også kigge indad i organisationen. Tillid til borgerne forudsætter, at man som medarbejder tør afprøve nye ting, og det gør man fx ikke, hvis tilliden til ens kolleger eller nærmeste leder mangler, siger hun.

Styringsudfordringen sætter holdet  

Ifølge Tina Øllgaard Bentzen giver det god mening at inddrage borgere og pårørende i at skabe bedre velfærdsløsninger ud fra princippet ’styringsudfordringen sætter holdet.’

- Når borgere og pårørende møder kommunen, oplever de ofte bump på vejen. Ved at få borgernes stemme i spil får man mulighed for at få bedre løsninger, siger Tina Øllgaard Bentzen, der er aktuel med bogen "Samskabt styring - Nye veje til afbureaukratisering".

Samskabt styring - nu med borgervinkel

Tina Øllgaard Bentzen oplever, at flere kommuner i disse år eksperimenterer med at styre og finde nye løsninger gennem tillid, dialog, inddragelse og frisættelse af medarbejdernes faglighed.

Partssamarbejdet Fremfærd har igennem flere år arbejdet med Samskabt styring som en metode til afbureaukratisering. Metoden har primært været anvendt af ledere og medarbejdere til at identificere og arbejde med unødigt bøvl, men i det nye projekt inddrages også borgere og pårørende.

Og det er et naturligt næste skridt at tage i en samskabende organisation, der forsøger at rumme en stadig stigende kompleksitet, mener Tina Øllgaard Bentzen.

- Hvis afbureaukratisering skal løses, og der skal skabes udvikling i den offentlige sektor, kræver det, at alle aktører, der påvirker eller bliver påvirket af styringen, engageres i processen med at forstå problemet og finde bæredygtige løsninger, herunder også borgerne, siger hun.

Metoder til borgerinddragelse

En del af projektet bliver også at undersøge, hvilke metoder der virker i forhold til borgerinddragelse, og hvornår og hvordan borgere og pårørende skal inddrages. 

En del styring vedkommer nemlig ikke borgerne, men der er også tilfælde, hvor borgerne oplever bureaukrati i deres møde med kommunen, og hvor forbedret dialog kan styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar.

Køge Kommune har arbejdet med Samskabt styring på ældreområdet og har bl.a. gode erfaringer med borgerinterview og borgerrejser, og Tina Øllgaard Bentzen har selv erfaringer med medarbejder- og borgerinddragelse gennem et Samskabt styrings-forløb på daginstitutionsområdet i Roskilde Kommune. 

Her viser resultaterne, at forløbet har haft en positiv indvirkning på oplevelsen af kvalitet, effektivitet og medarbejdermotivation.

- Man har ikke målt på borgertilfredshed og borgernes tillid, men andre resultater peger på, at inddragelse af borgere kan give bedre borgertilfredshed. Der er dog meget, vi ikke ved om, hvornår inddragelsen fungerer godt, og hvornår det ikke lykkes, siger Tina Øllgaard Bentzen. 

Kulturforandring i sigte

Foruden inddragelse af pårørende og borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller en sindslidelse, som enten bor på et bosted eller modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem, har Fremfærd-projektet til formål at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, der arbejder i kommunens myndighedsfunktion, og medarbejdere, der yder støtte til borgerne.

Interesserede kommuner kan stadig nå at kontakte projektlederne Rigmor Lond på RIL@KL.dk eller Louise Boye Larsen på lon@sl.dk og få mere at vide om projektet, men skynd jer. Deadline for ansøgninger er 1. september. Pt. har 19 kommuner vist interesse for projektet. 

Ifølge forsker Tina Øllgaard Bentzen skal man først og fremmest gå med i projektet, hvis man ønsker en kulturforandring i sin egen organisation.

- Hvis man ønsker at få borgerne med ind i styringslaboratoriet og samtidig udvikle de organisatoriske kompetencer i forhold til at facilitere samskabende processer, så er her en mulighed for sparring og vidensdeling med andre kommuner, siger hun. 

COK står for kompetenceudvikling

Det er COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling, der får til opgave at kompetenceudvikle relevante medarbejdere i kommunerne og stå for at udvikle en ny samarbejdsmodel med inddragelse af borgere og pårørende på baggrund af de eksisterende erfaringer med Samskabt styring.

Det vil ske i et tæt samarbejde med de deltagende kommuner.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om "Samskabt styring på det specialiserede socialområde"
Fremfærd logo

Projektets formål er at udvikle og afprøve modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Der arbejdes med metoden Samskabt Styring, og der inddrages fire kommuner, som ønsker at afprøve den udviklede model for Samskabt Styring som middel til at styrke samarbejdet mellem borger/pårørende og alle relevante faggrupper i kommunen på tværs af myndighedsfunktionen og udførerfunktionen.

Projektet foregår i regi af partssamarbejdet Fremfærd Særlige Behov, og projektledelsen varetages af Socialpædagogerne og KL. Projektet ventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Ønsker du at høre mere om projektet så kontakt Rigmor Lond på RIL@KL.dk eller Louise Boye Larsen på lon@sl.dk

Om Tina Øllgaard Bentzen:
Tina Øllgaard Bentzen

Tina Øllgaard Bentzen er forsker på Roskilde Universitet, Institut for Samfund og Erhverv, hvor hun over en årrække har været optaget af samspillet mellem tillid og kontrol i offentlige organisationer.

Hun har skrevet ph.d.-afhandlingen ’Tillidsbaseret styring og ledelse i den offentlige sektor’ og været tilknyttet Fremfærd-projektet "Mere kerneopgave og mindre bureaukrati" som konsulent.

Før sin tid som forsker, har Tina Øllgaard Bentzen arbejdet 10 år som leder og chefkonsulent i det offentlige.

Tina Øllgaard Bentzen har udgivet bøgerne ”Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer” og ”Samskabt styring – nye veje til afbureaukratisering”.

Læs også:  Fem misforståelser om tillid og Styring skal understøtte kerneopgaven

Læs også: Forenklingens fire F’er: Fra ambition til praksis med tillidsbaseret styring

Læs også: Overvind barrierer for samskabt styring: Derfor tør fuglen ikke forlade det åbne bur