SPARKs konsulenter

Mød konsulenterne i SPARK

SPARK blev til i 2015 og består af seks konsulenter og en sekretariatsleder.

Af SPARK 13/04/2016

Vi er erfarne facilitatorer i processer omkring psykisk arbejdsmiljø. Sammenhængskraften i SPARK gør, at vi bygger videre på hinandens viden og erfaringer. Det betyder, at vi tilstræber at bringe alle kompetencer i spil i den enkelte konsulents samarbejde med jer, når det er relevant.

Nedenfor fortæller vi mere om os selv og vores arbejde med de kommunale arbejdspladser. 

Vi tager ud på arbejdspladser i hele Danmark, og det er SPARK, der vurderer, hvilken konsulent der tager ud til hvilke arbejdspladser. 

Kontakt: 

SPARKs konsulenter er oftest ude i landet, og vi beder dig derfor om at skrive os en email, hvis du gerne vil i kontakt med os, og så kan vi ringe dig op. Du kan skrive på adressen: info@sparkweb.dk

SPARK
Studiestræde 3. 3. sal
1455 København K

Marlene Skytte Schoop, sekretariatsleder

Jeg har valgt at arbejde i SPARK, da jeg er optaget af, hvordan det bedst muligt kan lykkes for medarbejdere og ledere i kommunerne at samarbejde med hinanden og ikke mindst med borgerne om, hvordan man i fællesskab skaber de bedste rammer for at gå på arbejde og de bedste rammer for at arbejde med kerneopgaverne.

Jeg er uddannet cand. Scient. Soc fra RUC og har i mange år været ansat indenfor det sociale område i kommunerne både som leder og som konsulent. Jeg har også været ansat i en privat konsulentvirksomhed som projektleder og chefkonsulent, hvorfra jeg har erfaring med forandringsprocesser. Jeg har arbejdet med dialogprocesser på mange forskellige måder, og jeg bruger meget af den erfaring i det daglige arbejde i SPARK – både som sekretariatsleder og som konsulent på opgaver i kommunerne.

Helt overordnet kommer man længst med en åben dialog. Det er bare ikke altid så let. I SPARK arbejder vi primært med den lokale TRIO eller det lokale MED på arbejdspladsen, og det er et godt sted at starte; et godt samarbejde her har stor betydning for, hvordan problemer håndteres på hele arbejdspladsen og for, hvordan hele arbejdspladsen trives.

 

Karin Thomassen, SPARK-konsulent

Jeg har valgt at arbejde i SPARK af flere årsager: Der er behov for hjælp til det psykiske arbejdsmiljø på mange kommunale arbejdspladser, samt at SPARK er sat i verden af både KL og Forhandlingsfællesskabet. Parterne på det kommunale arbejdsmarked er seriøse om i fællesskab at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for de kommunalt ansatte. Det fællesskab vil jeg meget gerne være en del af og bruge min erfaring til at bidrage til de kommunalt ansattes arbejdsglæde og trivsel, således at børn og borgere modtager de bedst mulige velfærdsydelser.

Jeg er uddannet Cand. Pæd. Psyk. og pædagog. Jeg har siden start-halvfemserne siddet på ”alle stolene omkring bordet” som medarbejder, TR, pædagogisk teamledelse, HR-konsulent i B&U-magistraten i Aarhus og som selvstændig konsulent i egen virksomhed. Jeg kan derfor se udfordringer og problemstillinger på arbejdspladserne fra alle positioner kombineret med at tyngden i min kommunale erfaring, sætter mig i stand til at forstå de udfordringer, der kan være forbundet med at være ansat og leder i et politisk styret system.

Jeg har bl.a. arbejdet med APV-målinger og trivselsundersøgelser, kommunikation/kommunikativ kultur på arbejdspladsen og organisering af arbejdet med henblik på at nedbringe stress, sygefravær og forbedre løsningen af kerneopgaven. Min understøttende processuelle indsats har været i tæt samarbejde med ledere, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg.

Et godt og udviklende psykisk arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv og skal hele tiden vedligeholdes og evt. også udvikles. Trivsel er et fælles ansvar på arbejdspladsen, hvor alle skal bidrage. Det er vigtigt, at lederen går forrest og er bannerfører for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor dialog og handling sker i tæt samarbejde med TRIO/MED-udvalget, og hvor medarbejderne inddrages og ansvarliggøres for det fælles psykiske arbejdsmiljø. Når man går i gang med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø er tålmodighed og vedholdenhed en succesfaktor. Det tager tid at ændre gamle, fastgroede vaner og handlemønstre. Vigtigst er, at tiltagene har en stærk kobling til kerneopgaven, således at den daglige dialog omkring nye tiltag/ændringer i kerneydelserne har afsæt i kerneopgaven.

 

Louise Worm, SPARK-konsulent

Jeg synes, det var godt set af overenskomstparterne at støtte Trio og lokal-MED. Et godt samarbejde her – en stærk Trio/lokal-MED - tror jeg også på, er et godt vækstlag for et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Jeg trækker på al den erfaring, jeg kan få øje på – bl.a. fra min tid som centralt placeret (proces)konsulent i et center for HR og arbejdsmiljø i en kommune. Et strategisk blik, organisationsforståelse og en bred viden om de forskellige sektorområder samt en kreativ og fagligt forankret værktøjskasse, når det kommer til at skabe god koordinering i det daglige samarbejde. Af uddannelse er jeg cand.scient.soc. i socialvidenskab og kommunikation med efteruddannelser i bl.a. coaching, procesfacilitering og mediation.

Når arbejdspladserne arbejder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt at udvikle en nysgerrig, udforskende og reflekterende tilgang til hverdagen på arbejdspladsen. Ikke mindst til den viden og de erfaringer der er til stede allerede – både i trio/lokal-MED, i den øvrige personalegruppe, hos borgerne og i øvrige samarbejdsrelationer.

 

Anne Brock-Jørgensen, SPARK-konsulent

Jeg har valgt at arbejde i SPARK, fordi jeg har en dyb interesse for den læring og udvikling, der fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Samtidig er det berigende at komme rundt på alle slags kommunale arbejdspladser i landet og se, hvordan kerneopgaven løses og som SPARK-konsulent måske bidrage til at sætte fokus på samarbejdet om kerneopgave som en løftestang for trivsel og arbejdsglæde.

Først og fremmest oplever jeg, at det er vigtigt at etablere en mødestruktur og nogle rammer, der gør det muligt at tale om og udforske dét, der trænger sig på og påvirker det psykiske arbejdsmiljø i hverdagen. Det er på nogle arbejdspladser nogenlunde nemt og på mange arbejdspladser en stor udfordring at skabe en basis for, at de løbende drøftelser og handlinger kan finde sted.

Som SPARK-konsulent trækker jeg bl.a. på erfaringer fra mine job i det kommunale, der spænder over arbejdsmiljø, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, ledelse mm. Jeg gør i høj grad også brug af min voksenpædagogiske uddannelsesbaggrund og min efteruddannelse i systemisk organisationscoaching og procesfacilitering.

Kåre Spliid, SPARK-konsulent

Jeg har valgt at arbejde i SPARK, fordi psykisk arbejdsmiljø og arbejdstrivsel er mit faglige hovedinteresseområde. I min optik er en af SPARKs kvaliteter, at vi sigter mod at styrke samarbejdet og handlekompetencen i TRIOen eller MED-udvalget, så viden og færdigheder forankres og fastholdes i arbejdsmiljøarbejdet, når konsulenten er borte.

Jeg er uddannet psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi og har før SPARK arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i sygehusvæsenet. Arbejdet har omfattet rådgivning, støtte og behandling til medarbejdere og ledere, som har været udsat for arbejdsrelaterede belastninger. Jeg har mødt mangeartede problemstillinger og kan derfor hurtigt koble mig på et problem, når jeg besøger de kommunale arbejdspladser i SPARK.

I SPARK-forløbet opfatter jeg TRIOen eller MED-udvalget, som ekspert i deres egen virkelighed (arbejdspladsen), hvor jeg bidrager med viden, teoretiske modeller og arbejdsmetoder således, at vi i fællesskab skaber en ny vej. Målet er at skabe løsninger tæt koblet til kerneopgaven, og løsningerne skal være praktisk omsættelige i en travl hverdag.

Annette Øhlers, SPARK-konsulent

Som SPARK-konsulent er jeg optaget af samarbejdet med TRIO/MED og at sikre, at lokal viden og erfaring kommer frem, så mennesker bringes tættere på det, der er vigtigt for dem i arbejdet, samt at styrke fællesskabet og handlekompetencerne på arbejdspladserne. Jeg er uddannet socialpædagog med efteruddannelse som proceskonsulent, konflikthåndtering, coach, netværksfacilitator og MED-underviser.

Jeg har mange års erfaring fra alle dele af den kommunale praksis, hvor jeg har samarbejdet med stort set alle faggrupper, områder og niveauer i organisationen. Jeg har solid erfaring med arbejdet med trivsel, samarbejde og psykisk arbejdsmiljø.  

I mit arbejde tager jeg afsæt i en systemisk, anerkendende, løsningsfokuseret og narrativ tilgang. Og jeg bruger de metoder og tilgange, der er hjælpsomme og giver mening i forhold til formålet med opgaven.

I min tilgang er jeg nysgerrig, inddragende og udfordrende. Jeg ser en vigtig opgave i at sikre, at alle er med og føler sig set, hørt og forstået. Jeg lægger vægt på at skabe en åben og tillidsfuld ramme, hvor der er plads til refleksion, og hvor der kan være en lethed i samarbejdet – også når noget kan være svært at være i. Og så må det også gerne være sjovt at skabe noget sammen.

 

Lea Gaulshøj Thomsen

Jeg er optaget af arbejdsfællesskaber, og hvordan vi både skaber plads til hinanden som forskellige mennesker og samtidig holder fokus på opgaven; det vi er ansat til at bidrage til.

Noget af det, jeg synes er mest vidunderligt ved at arbejde med SPARK-forløb, er, at vi arbejder med udgangspunkt i den helt lokale virkelighed. Vi har ikke et færdigt koncept, vi ruller ud på alle arbejdspladser; vi tilpasser hvert enkelt forløb til både arbejdspladsens kontekst og den konkrete problemstilling inden for psykisk arbejdsmiljø, som arbejdspladsen ønsker at tage fat på.

Vi tager højde for, hvad der ellers er i gang på arbejdspladsen og forsøger at få SPARK-forløbet til at passe ind i dette og trække i samme retning.

Vi har øje for, hvordan virkeligheden rent faktisk ser ud lokalt – og tilrettelægger processen herefter. Vi kommer ud som en uafhængig, hjælpende hånd, der støtter TRIO eller MED med selv at tage fat på problemstillingen. Vi kommer ikke ind udefra, og redder dagen – til gengæld hjælper vi til med, at MED eller TRIO selv får oplevelser af små, sikre, synlige sejre, som de kan bygge videre på, når forløbet hos os er færdigt. På den måde styrker vi arbejdspladsernes egen handlekompetence på den lange bane.

Jeg er uddannet antropolog. Min egen erfaring bygger på, over årene at have indtaget roller som TR, leder, konsulent og facilitator. Jeg har også fungeret som sekretær for et større, lokalt MED-udvalg i nogle år. Fra disse roller kender jeg til mange forskellige perspektiver og forståelser af det psykiske arbejdsmiljø og hvad der er hjælpsomt, når der er opstået knas omkring dette.

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

Andre har sagt:

Vi har haft stor glæde af vores konsulent som har været inspirerede og en katalysator for vores proces.

Deltager i SPARK-forløb

Andre har sagt:

Vores SPARK-konsulent har fra start været en fantastisk formidler og fangede med det samme, hvad der var vores udfordringer og tilrettelagde et super forløb til os.

Deltager i SPARK-forløb

SPARK menu