blomsterhusene

Opstil mål med fokus på progression

En udfordring for et botilbud er ofte hvordan man skal finde udviklingspotentiale hos en borger med varigt nedsat funktionsevne. Der skal i samarbejde med kolleger, pårørende og - når det er muligt - borgeren selv, opstilles realistiske mål. Sideløbende skal progressionen i udviklingen af kompetencer hos borgeren dokumenteres, evalueres og videreudvikles.

Af Mette Voss 06/03/2018

På botilbuddet Blomsterhusene i Gentofte har man siden 2016 arbejdet med SMTTE-modellen som værktøj til at kvalificere dette pædagogiske arbejde. SMTTE‐modellen har været brugt på børneområdet i Danmark i mange år og er oprindeligt udviklet i Norge til den norske folkeskole af Hallvard Håstein.

Før man påbegyndte arbejdet med modellen på botilbuddet, udarbejdede ledelsen undervisningsmateriale i brugen af modellen. På den måde sikrede man, at alle medarbejdere havde forudsætninger for at arbejde med modellen fra projektets start.

Metodebeskrivelse

SMTTE‐modellen er et pædagogisk redskab til at arbejde med mål - og med fokus på tegnene i processen mod målet. SMTTE er en forkortelse for Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering.

Erfaringen viser, at man i arbejdet med SMTTE-modellen oplever, at processen vil foregå på kryds og tværs, og frem og tilbage mellem de fem hjørnesten i modellen. Det gælder både i udarbejdelsen, brugen og opfølgningen af og på modellen. Blomsterhusene bruger en udvidet beskrivelse af de fem elementer. De kan læses lidt længere nede på siden. 

 

Fem foreløbige anbefalinger

1. Etablér fælles forståelse af borgerens ressourcer og sæt ét mål
For at borgeren kan udvikle sig og øge sin selvstændighed, skal der være fokus på at skabe en fælles forståelse af, hvilke problematikker, der fylder mest i borgerens liv. Her vurderer tilbuddet, at det er en fordel at have en fælles faglig referenceramme. Kontaktpersonen skal ud fra sit indgående kendskab til borgeren og ud fra dialog med
borgeren komme med et forslag til det emne, der skal arbejdes med. Herefter involveres det samlede team om borgeren, hvor målet vælges i fællesskab. Dette er centralt i forhold til at skabe ejerskab. I forhold til en målgruppe med stort støttebehov, er det vigtigt, at målet er småt og realisérbart. Tiltagene, som sættes i værk for at nå målet, skal være konkrete og gerne være med instruktion med billeder eller video.

2. Definér tegn på progression, dokumentér og evaluér
SMTTE står for Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. I forbindelse med udarbejdelse af SMTTE‐modellen for den enkelte borger, skal der udarbejdes en beskrivelse af hvorfor tiltaget sættes i værk, hvad målet er, hvilke synlige, konkrete og målbare tegn, der er for den udvikling, botilbuddet ønsker at se med borgeren samt beskrivelse af tiltag. Endelig skal der være en plan for evaluering. Den daglige dokumentation af tiltagene og resultatet heraf er helt central for at kunne se et resultat, hvorfor der bør rettes opmærksomhed på at dokumentere de helt små tegn på udvikling. Derfor er det også vigtigt, at der sker systematisk opfølgning og evaluering på, om målet nås og at dette dokumenteres dagligt.

3. Skab sammenhæng til den kommunale handleplan og bestilling
Det er væsentligt, at der tages udgangspunkt i at få SMTTE‐modellen til at indgå i den daglige praksis. Det er derfor centralt, at botilbuddet tager udgangspunkt i målene i den bestilling, der er udarbejdet fra Myndighedsafdelingen i kommunen. Det befordrer, at der arbejdes i samme retning og at SMTTE‐modellen integreres i hverdagen uden, at det opleves som en ekstra byrde.

4. Involver interessenter
For at borgeren oplever, at der arbejdes i samme retning, er det vigtigt at invitere såvel myndighedssagsbehandler, repræsentanter fra dagtilbud, pårørende, kontaktpersoner, andre samarbejdspartnere og vigtigst af alt borgeren til møde om planen for indsatsen i botilbuddet.

5. Forbered og organisér arbejdet med SMTTE‐modellen
Udpeg tovholdere til at styre processen
Tovholderne har en vigtig rolle i at styre implementeringsprocessen og i at sikre, at SMTTEmodellen integreres i det daglige arbejde. Herudover er det centralt, at tovholderne har sat sig grundigt ind i SMTTE‐modellen med henblik på at kunne undervise personalet, yde sparring, være facilitator og sørge for det praktiske i forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen.
Ledelsen skal være synlig og have overblik 
For at lykkes med at implementere SMTTE‐modellen skal ledelsen være vedholdende og synlig og skabe retning i forhold til at sætte fokus på at få arbejdet systematisk med fastsættelse af mål, løbende opfølgning og evaluering af borgerens progression. Der skal ske ledelsesmæssig prioritering af tid og rum til møder, refleksion og supervision.

Til højre kan du finde en printvenlig version af anbefalingerne.

Inspirationstekster som PDF
Om Blomsterhusene

Blomsterhusene er et botilbud (SL§108), der henvender sig til voksne med væsentlige kognitive funktionsnedsættelser. Alle beboere er multihandicappede. Beboerne er i alderen 18‐70 år og har dermed gjort sig erfaringer gennem det levede liv, men har kognitivt en udviklingsalder fra ca. 2 måneder op til 3 år. Størstedelen af målgruppen har en fysisk funktionsnedsættelse, men der er stor forskel på målgruppen. Mange beboere sidder i kørestol, men med stor forskel på hvor mobile de er.