smtte model

SMTTE-modellens fem elementer

Hvad skal I være opmærksomme på, og hvilke spørgsmål skal I stille jer selv, når I arbejder med SMTTE-modellen?

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

SMTTE-modellen består af fem elementer:

 • S – Sammenhæng
 • M – Mål
 • T – Tiltag
 • T – Tegn
 • E – Evaluering

S – Sammenhæng

Vi kan få sammenhængen beskrevet ved at besvare følgende spørgsmål:

 • Hvorfor skal der arbejdes med dette?
 • Hvad er udfordringen?
 • Hvad er udgangspunktet, rammerne og vilkårene?
 • Hvad er beboerens behov?
 • Hvilke muligheder har vi og beboeren?
 • Hvad er vores erfaringer?

M – Mål

 • Hvad er det, der ønskes opnået? Målet skal være konkret og realistisk!
 • Hvad skal beboeren have ud af den pædagogiske indsats?
 • Hvad er det konkrete, beboeren skal opnå?
 • Er der en tidsramme, eller skal der arbejdes med målet ind til næste møde?
 • Matcher målet de muligheder, vi har i dagligdagen?

T – Tegn

Tegn er en beskrivelse og dermed en dokumentation af de synlige forandringer, som vi ønsker at se. Tegnene kan både være kvantitative og kvalitative.

 • Hvad skal vi holde øje med for at se, om vi nærmer os målet?
 • Hvad skal vi se, høre og opleve på vej mod, og når målet er nået – hvilke indikatorer skal vi have fokus på, og hvordan registreres disse? F.eks. kan et tegn kan være: Vi vil høre, at beboer bliver mindre råbende i badet. Eller: Vi vil se, at beboeren søger kontakt til alle medarbejderne af sig selv.
 • TEGN skal være meget konkrete og målbare. Det er vigtigt, at vi aftaler, at det er de/det samme tegn, vi ser, hører eller mærker.

T – Tiltag

Det helt konkrete, der skal planlægges, igangsættes og udføres for at målene nås.

 • Hvad skal vi sætte i gang for at bevæge os frem mod målet?
 • Hvad kræver det af medarbejderen og beboeren?
 • Hvem har ansvar for hvad, hvornår?
 • Hvilken pædagogisk tilgang benyttes (neuro-, relations-, kommunikationspædagogisk)?
 • Hvilke pædagogiske redskaber benytter vi?

E – Evaluering 

Her beskrives den udvikling eller proces, der er – eller har været i gang.

 • Hvad er det sket? (brug af dokumentation)
 • Hvor tæt er vi kommet for at opfylde målet? (vurdering)
 • Hvordan kan vi tage det næste skridt?
 • Hvordan skal det enkelte mål evalueres?
 • Hvilke værktøjer vil være velegnede til at evaluere de enkelte mål?
 • Hvem skal evaluere?
 • Hvornår skal der evalueres?
 • Hvordan skal evalueringen formidles og til hvem?
 • Hvilken ny indsigt har vi fået og giver det anledning til ny indsats/nye mål?

SMTTE-modellen er oprindelig udviklet af Hallvard Håstein, rådgiver i pædgogiske fag.