Sæt borgerens og lokalsamfundets ressourcer i spil

Hvordan kan man som botilbud støtte op om borgerens inddragelse i lokalsamfundet, hvis borgeren ikke selv har mulighed for at tage initiativ til det? Hvordan kan man arbejde med at nedbryde fordomme om handicap og skabe mulighed for, at borgerne kan få relationer til andre mennesker end medarbejderne på botilbuddet?

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Inddragelse i lokalsamfundet er en måde at styrke borgerens selvstændighed og livskvalitet. Borgeren får mulighed for at anvende sine ressourcer og få relationer med mennesker, som ikke er fagpersoner. Det giver borgeren mulighed for at få en identitet, der ikke kun relaterer sig til det at være borger på et botilbud, og samtidig er praksisformen med til at sikre andre sociale relationer i borgerens liv. 

Kan vi nedbryde barrierer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser?

Botilbuddet Samstyrken har tidligere gjort sig erfaringer med inddragelse i lokalsamfundet for målgruppen med mindre omfattende handicaps. Derfor var man nysgerrig på, om der også kunne skabes åbenhed og nedbrydes barrierer for borgere med omfattende funktionsnedsættelser, hvor der både er fysiske og kognitive handicaps. 

Man spurgte sig selv, hvordan man kunne få de unge borgeres ressourcer til at gøre en forskel for det omkringliggende samfund. Samstyrken lod sig inspirere af arbejdet på bostedet Veum Bo, hvor de i mange år har arbejdet med at inddrage borgere i lokalsamfundet. De har fx arbejdet med at gøre det muligt for lokalsamfund og borgere at skabe ligeværdige relationer gennem forskellige aktiviteter, eksempelvis på træværksteder eller i et gartneri.

Formålet med inddragelse i lokalsamfundet

Praksisformen har til formål at nedbryde barrierer i det omkringliggende samfund og tilbyde borgeren at indgå i andre relationer og identificere sig med mennesker uden for botilbuddet. En anden del af formålet er at sætte spot på borgerens ressourcer og være nysgerrig på, hvordan man kan koble borgerens og det omkringliggende samfunds ressourcer med respekt for borgerens ønsker.

Hvem er målgruppen?

Målgruppen er unge mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, borgere med fysiske handicap og borgere, som både har udviklingshæmning og fysiske handicaps. Samstyrken har lang erfaring med at arbejde med integration i lokalsamfundet for den mindre ressourcekrævende del af målgruppen og blev derfor tiltalt af også at forsøge at gøre noget aktivt for de borgere, der udover den kognitive funktionsnedsættelse også har fysiske handicaps.

De deltagende ledere og medarbejdere vurderer, at de indsigter og aktiviteter, der er foregået i forbindelse med borgerens integration i lokalsamfundet kan anvendes bredt. De to botilbud, der har indgået i arbejdet, har meget forskellige målgrupper.

Hvad har arbejdet med inddragelse i lokalsamfundet betydet for borgere og medarbejdere?

Set i et borgerperspektiv betyder arbejdet, at borgerne får andre relationer og dermed en mulighed for at se sig selv som andet end at være borger på et botilbud. Det er tydeligt, at borgerne nyder de tiltag, der sættes i værk. De lyser op og har lyst til at fortælle om deres oplevelser til andre.

Arbejdet med at sætte borgerens ressourcer i spil sammen med lokalsamfundet har gjort en stor forskel for de medarbejdere, der har været involveret i projektet. De har fået et andet mindset omkring det at inddrage pårørende og frivillige i borgernes liv. Det har været givende at se, hvad borgerne får ud af det.

Det er en stor udfordring at starte projektet op for denne målgruppe, og der er meget at gøre endnu, men medarbejderne har også haft mange sejre undervejs. Mindsettet med at involvere sig mere i lokalsamfundet har spredt sig på botilbuddet, borgerne har været med til at dele flyers ud og sætte plakater op vedr. lokale løbe- og gåarrangementer. Nogle borgere er begyndt at træne på almindelige hold i det lokale fitnesscenter. 

Sådan arbejder I med at sætte borgerens og lokalsamfundets ressourcer i spil 

Inden I går i gang med at arbejde med borgernes inddragelse i lokalsamfundet er det givende, at både ledelse og medarbejdere forholder sig til få centrale spørgsmål.

For at etablere et godt afsæt for projektet, er det vigtigt at tage sig tid nok og være grundig i sin besvarelse.

Hent skemaet "Bliv klar til start"

Det systematiske arbejde med at finde frem til borgerens ressourcer starter med at spørge borgeren, om vedkommende har lyst til at vise personalet, hvor borgeren kommer fra? Ved dette strukturerede hjemmebesøg sættes der lys på borgerens ressourcer og på hvad borgeren formår i det miljø, borgeren kommer fra og borgeren mødes på sine egne præmisser.

Herefter udarbejder hver medarbejder i teamet en ressourceafdækning og man taler med borgeren herom. Ligeledes beder man eventuelle samarbejdspartnere om at kigge på borgerens ressourcer. Endelig har man en fælles refleksion i teamet og laver en samlet ressourceblomst, baseret på de forskellige perspektiver.

Hent spørgsmål til struktureret hjemmebesøg

Hent metodemanual for KRAP på Socialstyrelsens hjemmeside. Her finder du bl.a. ressourceblomsten

Se video med metodisk tilgang 

 

Overvej, hvordan botilbuddet kan arbejde med at være synlige i lokalsamfundet og tænk i, hvordan I og borgerne kan byde ind. Der kan fx skabes kontakt til lokale frivillige organisationer og erhvervsdrivende, som kan pege på meningsfulde opgaver eller gode samværsmuligheder for borgerne.

Der kan være tale om at lægge lokaler til aftenskoler, foredrag eller andet, som sikrer, at lokalsamfundet kommer på botilbuddet. Man man også tilbyde sin hjælp til små overskuelige opgaver, som fx at sætte kander med vand på bordet i den lokale cafe.

Samstyrken har arbejdet med, at den frivillige Kamilla og borgeren Aksel tager ud og holder foredrag på gymnasier, efterskoler mv. med henblik på at nedbryde fordomme og få andre til at interessere sig for et muligt samarbejde med botilbuddet og skabe basis for, at borgerne kan få andre relationer i deres liv.

Samstyrken anbefaler at tænke bredt i forhold til, hvem man vil henvende sig til. Det kan være såvel plejecentre, uddannelsessteder, virksomheder samt skoler. Der kan vise sig muligheder for samarbejde alle steder, og under alle omstændigheder er det vigtigt at nedbryde eventuelle fordomme.

Læs artiklen om Samstyrkens arbejde i projektet

Se filmen om Kamilla og Aksel – et usædvanligt venskab

 Se også filmen om at være frivillig – gode råd fra Kamilla

 

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet