Refleksiv praksis

Bring jeres professionelle viden i spil

Forældresamarbejdet med nyankomne familier har samme mål som alt andet forældresamarbejde: Børnenes trivsel, udvikling og læring, men der kan alligevel være særlige ting, man skal være opmærksom på. Få inspiration og viden til at bruge jeres professionelle viden til at skabe en bane for forældrene at deltage på.

Af Fremfærd 11/05/2017

Mange professionelle oplever det som udfordrende, hvis forældrene har kulturelle praksisser og måder at opfatte læring, udvikling og samarbejde på, som er anderledes og virker fremmede i forhold til, hvad de er vant til. Udfordringerne kan virke som uoverstigelige barrierer og gøre det vanskeligt at etablere et samarbejde med forældrene.

Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med flygtningebaggrund sigter imidlertid mod de samme formål, som der er med alt andet forældresamarbejde. Det betyder, at udgangspunktet er det samme, og at det er relevant at bruge sine generelle erfaringer med forældresamarbejde. Der er dog også særlige forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Der er mange potentialer i at udvikle forældresamarbejdet med nyankomne forældre således, at forældrene får mulighed for at støtte deres barns trivsel, læring og udvikling, men forældrene skal have en bane at spille på.

Her på siden finder du forskellige input til, hvordan professionelle kan arbejde med at tilrettelægge sådanne baner.

Start med at læse den faglige artikel nedenfor og gå derpå på opdagelse i øvelser og redskaber til professionel refleksion. De kan hjælpe med at sætte jeres profession i spil og give forældrene mulighed for at støtte børnenes udvikling, læring og trivsel.

Artikel: Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? faglige overvejelser og tilgange
  • Hvilke mål har I for forældresamarbejdet?
  • Forforståelse: Hvad tænker I om forældrene og hvorfor?
  • Hvad betyder jeres egen kulturelle baggrund?
  • Som professionelle er I medspillende modspillere
  • Sådan finder I forældrenes ressourcer
  • Hvor går grænserne for den professionelle?
  • Sådan forhandler I spilleregler for samarbejdet
  • Kollegial sparring: Gør I det, I tror, I gør.
Litteratur

Matthiesen, N. (2016). Working together in a deficit logic. Race, Ethnicity & Education.

Skytte, M. (2008). Professionelt arbejde med udsatte, minoritetsetniske børn og deres familier. I Bo, Karen-Asta m.fl. (red.): Udsatte børn – et helhedsperspektiv. Akademisk Forlag.

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (2014) Inkluderende forældresamarbejde i praksis – nye metoder til det mangfoldige forældresamarbejde i daginstitutioner.

Øvelse: Postkort fra fremtiden

Det overordnede sigte med forældresamarbejdet udstikker retningen for, hvordan forældresamarbejdet gribes an. Det er derfor afgørende at definere sigtepunktet ved at gøre sig klart, hvilke pædagogiske mål, værdier og visioner vi har for forældresamarbejdet. Prøv øvelsen Postkort fra fremtiden

Øvelse: Matrix om kendskab til familien

Hvilke informationer skal vi bygge vores samarbejde med forældrene på? Denne øvelse kan bruges til at få overblik, hvad I ved, hvad I tror og hvad I mangler at få at vide om barnets forhold. 

Øvelse: Dimensioner i hverdagslivet

Ved at få dette indblik i forskellige dimensioner i forældrenes hverdagsliv, kan vi undgå at tage udgangspunkt i stereotyper. Prøv øvelsen, der sætter fokus på at se familierne hverdagsliv fra flere vinkler. 

Øvelse: Betydning af din egen kulturelle baggrund

Ligesom forforståelse betyder noget for kommunikationen, så spiller den professionelles selvforståelse også ind på, hvordan kommunikation kan forløbe. Bliv bevidst om, hvad din egen kulturelle baggrund kan betyde i samarbejdet. 

Øvelse: Praksisinterviews danner grobund for fælles udvikling

Forældrene besidder masser af ressourcer, som kan støtte børnene i trivsel, udvikling og læring i skole og dagtilbud. Få indblik i, hvordan I spotter ressourcerne. 

Øvelse: Fortæl om din baggrund

Det er afgørende, at de professionelle finder frem til forældrenes ressourcer for at gøre det muligt for dem at deltage aktivt og bidrage med ressourcer, som de får mulighed for at sætte i spil. Her får I inspiration til, hvordan I gør. 

Øvelse: At hilse på hinanden

Vi har alle sammen grænser for, hvad vi finder passende i forhold til, hvordan man opfører sig i konkrete situationer. I et forældresamarbejde gælder det både for den professionelle og for forældrene. Prøv øvelsen At hilse på hinanden.

Redskab: Observation, kollegial sparring og feedback

Én måde at hjælpe hinanden på rette vej er at give hinanden kollegial sparring. Det kan gøres ved, at man observerer konkrete situationer, hvor kollegaen er i samspil med forældrene - for at kunne give kvalificeret feedback på, hvad der sker. Se hvordan det kan gøres. 

Øvelse: Bevidning af det gode forældresamarbejde

Målet med øvelsen er at historiefortælleren får anledning til at reflektere sin fortælling i tilhørernes tilbagemeldinger og således få øje på værdier, nye forståelser, vinkler og handlemuligheder. Deltagerne trænet aktiv lytning og bevidning som metode for praksisudvikling.