Eskebjerggård

Ram hullet: Bedre affaldssortering kræver samarbejde

Hvis glas og plast skal ende i de rigtige affaldshuller i etageejendomme, så skal alle aktører inddrages i løsningen, viser erfaringer.

Af Irene Aya Schou 07/11/2023
Fremfærd

Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, fødevarekartoner, tekstiler, restaffald og farligt affald. 

Alle danskere skal sortere i mindst 10 typer affald. Selvom det generelt går godt med sorteringen, er der plads til forbedringer.

Dette gælder ikke mindst i boligforeninger og etageejendomme, hvor mange beboere deles om de samme containere, og hvor forskellige aktører har et fælles ansvar for affaldshåndtering.

Manglende ejerskab kan betyde fejlsortering, og dermed at alt for meget affald ender i restbeholderen i stedet for til genanvendelse.

Affaldsaktører samlet til to workshops

Det skal der gøres noget ved, og derfor har Fremfærd Bruger i projektet "Fremtidens renovation" set nærmere på netop affaldshåndtering i etageejendomme med udgangspunkt i boligområdet Eskebjerggård i Måløv udenfor København.

Der er blevet afholdt to workshops i Eskebjerggård, et almennyttigt boligbyggeri bestående af flere end 400 lejligheder, med deltagelse af bl.a. affaldsselskab, kommune, boligbestyrelse og gårdmænd/ejendomsserviceteknikere.  

Det er vigtigt at få alle parter med, fordi det kan være uklart, hvem der har ansvaret for fejlsortering i en etageejendom.

- Fordi ingen rigtig har ejerskab over affaldsbeholderne, kan der opstå en kultur, hvor man peger fingre og skubber ansvaret rundt i stedet for at finde løsninger og opbygge samarbejde, siger Loke Bisbjerg Nielsen fra konsulenthuset Behave Green, som har gennemført projektet på vegne af Fremfærd Bruger.

Affaldets vej fra lejlighed til container

For at blive klogere på, hvem der gør hvad i forhold til affald, og hvor der kan sættes ind, blev der derfor gennemført en brugerrejse med deltagelse af alle de involverede aktører.

Fordelen ved en brugerrejse er at beskrive brugernes eller i dette tilfælde beboernes nuværende praksis på affaldsområdet. Brugerrejsen startede i én beboers lejlighed. For hvordan kommer affaldet fra lejlighed og til containerne i gården?

- Vi tog ophold forskellige steder, i lejligheden, i opgangen og i gården, og alle kunne stille spørgsmål undervejs, forklarer Loke Nielsen.

I lejligheden viste det sig, at beboerne ikke har mulighed for at sortere affaldet i mere end to-tre fraktioner. I stedet har de fået udlevet en pose udviklet af Ballerup Kommune til at bære affald ned i.

Posen er inddelt i seks rum, men rummene er lige store, hvilket ikke er praktisk, da nogle affaldstyper fylder mere end andet. Samtidig er der en fælles bundplade, der hurtig bliver nusset og er svær at gøre rent.

- Beboerne opgav hurtigt at bruge posen, hvilket kommunen blev opmærksom på i forbindelse med brugerrejsen, siger Loke Bisbjerg Nielsen.

Brugerrejse gav bedre skiltning

Det gode ved den fælles brugerrejse var, at alle så tingene med de andres perspektiv og kunne stille spørgsmål og få svar undervejs. I gården blev der blandt andet kigget på, hvor spandene står, og om skiltningen er tydelig.

- Er det nemt at finde ud af, hvor man skal hen med sit affald? Og står beholderne hensigtsmæssigt, i forhold til at man skal videre med bussen eller ned at handle?

I Eskebjerggård er udfordringen, at beholdere til mad og restaffald er tæt på opgangene, mens de øvrige fraktioner er længere væk. Det betyder, at nogle beboere undlader at sortere affaldet, men i stedet putter det hele i beholderen til restaffald, forklarer Loke Bisbjerg Nielsen.

Brugerrejsen har dog betydet bedre skiltning, forklarer René Nørst, afdelingsinspektør i Eskebjerggård.

- Vi har sat større skilte på madaffald og restaffald med piktogrammer, der bl.a. viser, at pizzabakkerne skal i restaffald. Det har hjulpet noget, siger han. 

"Nu kan vi snakke frit fra leveren"

Projektets erfaringer viser, at det er afgørende, at de forskellige aktører har en dialog og tager ud og kigger på problemstillinger sammen, sådan som det skete under de to workshops.

Projektet viser også, at især samarbejdet mellem renovationsarbejdere og ejendomsserviceteknikere er vigtigt og med fordel kan udbygges.

- Nogle af skraldemændene sagde, at de ville ønske, at de havde en liste med telefonnumre på ejendomsserviceteknikerne i deres område, så de kan ringe og sige: "Hey, jeg havde lige det her problem i dag, eller kan du sige til beboerne, at de ikke må stille cykler ind til skraldeskuret, for så kan jeg ikke hente skrald, siger Loke Bisgaard Nielsen.

Selvom telefonlisten endnu ikke er en realitet, er samarbejdet blevet bedre, påpeger Finn Nordahl Jacobsen, der er afdelingsdeler i Ressourceindsamling A/S, som repræsenterer de skraldemænd, der samler skrald i Eskebjerggård.

- De to workshops har givet en bedre kontakt til boligbestyrelse og gårdmænd. Det er meget givtigt at have tid til at mødes og snakke sammen. Det giver en helt anden dialog bagefter. Nu kan vi snakke frit fra leveren, hvis der er problemer, siger han.

Affaldstjeneste på besøg

Når parter, der ikke plejer at snakke sammen, har en dialog, viser der sig ofte nye muligheder - fx kom det frem under en workshop, at Ballerup Kommune har en affaldstjeneste, der tilbyder at komme ud og fortælle om korrekt sortering - et tilbud, boligbestyrelsen i Eskebjerggård nu overvejer at bruge i forbindelse med den årlige sommerfest.

Kommunen har typisk også affaldsguides i forskellige sprog, hvilket ofte efterlyses af renovationsarbejderne.

I det hele taget er der brug for mere dialog på tværs, viser projektet.

- Tænk hvis kommunen fx lavede nogle halvårlige eller årlige træf, hvor man inviterer alle aktører ind til at tale om den nyeste viden på området, ny lovgivning, og hvilke problemer, man oplever derude, og hvordan man sammen kan løse dem, siger Loke Bisgaard Nielsen. 

Kommune: Vi har alle et ansvar

Claus Beck Schmidt er miljømedarbejder i Ballerup Kommune og har deltaget i projektet. Han kan godt se, hvordan kommunen kan påtage sig ansvaret for at samle aktørerne omkring bedre affaldshåndtering i etageejendomme

- Det kræver tid og ressourcer, men det er tydeligt, at det giver nye løsninger, når der er en faciliteret dialog mellem forskellige parter. For vi har alle et ansvar for affaldshåndteringen i etageejendomme, siger han.

I Eskebjerggård er afdelingsinspektør René Nørst glad for, at alle parter har fået en snak om ejerskab.

- For det bliver let boligselskabets problem, at beboerne ikke kan sortere deres affald. Det dur ikke, for så er det mine gårdmænd, der skal rende og rode i folks affald, fordi det er fejlsorteret. Det giver ikke mening, siger han. 

Tre anbefalinger til bedre affaldssortering i etageejendomme:

1. Lav affaldsøer og få styr på skiltning: Det optimale er, at containere til alle fraktioner placeres samlet i såkaldte affaldsøer, og at skiltningen standardiseres, så de nationale piktogrammer og farver for affaldsfraktionerne anvendes på alle affaldsbeholdere.

2. Styrk samarbejdet lokalt: Kommunikationen mellem ejendomsfunktionærer og renovationsarbejdere er afgørende. Derfor anbefales det at afholde dialogmøder for at styrke samarbejdet mellem renovationsarbejdere og ejendomsfunktionærer.

3. Involver samtlige parter: Konflikter opstår ofte som følge af uklar ansvarsfordeling mellem forskellige parter, når det gælder affaldshåndtering. Som anbefaling foreslås det, at kommunen kan facilitere netværksmuligheder eller workshops for affaldsaktørerne - eller halvårlige eller årlige træf. 

Om projekt "Fremtidens renovation"

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. 

Det er baggrunden for Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation", der består af tre delprojekter i to kommuner.

  • I Ballerup Kommune (Eskebjerggård) er der arbejdet med affaldshåndtering i etageejendomme med fokus på dialog mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd.
  • I Middelfart Kommune har konsulenthuset Behave Green bl.a. faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø.
  • I Ballerup Kommune (Ressourceindsamling A/S) er der bl.a. udviklet et kursus for skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.
De seks affaldsaktører

I Eskebjerggård var det første mål at identificere de relevante aktører. Hvem har en andel i, at affald bliver sorteret og genanvendt i en etageejendom? Der blev identificeret seks forskellige affaldsaktører, som alle blev inviteret med til de to workshops, der har været afholdt. De seks aktører er: 

  • Beboerne, der genererer og smider affald ud.
  • Ejendomsfunktionærer, der skal sikre, at driften af boligforeningen fungerer optimalt, herunder affaldshåndtering.
  • Boligbestyrelsen, der har indflydelse på driften af ejendommen.
  • Modtageanlæg, der modtager affaldet og er ansvarlig for kontakt ifm. fejlsorteringer.
  • Renovationsselskab, der afhenter og transporterer affaldet.
  • Kommunen, der er ansvarlig for at implementere målsætninger om affaldssortering og genanvendelse.

Affaldshåndtering er med den grønne omstilling blevet noget helt andet end for 10 år siden, både for renovationsarbejderen og for ejendomsserviceteknikeren, påpeger Loke Bisbjerg Nielsen fra Behave Green.

- For ejendomsserviceteknikeren er affaldshåndtering en opgave, de ikke har haft før, og som kan være meget frustrerende, fordi de kan få en bøde for fejlsortering. Også for renovationsarbejderen er der tale om en ny og anderledes rolle. Hvor affaldsindsamling tidligere var en hård, men relativt simpel opgave, stiller arbejdet i dag nye krav til kompetencer indenfor service og dialog, siger han.