Middelfart

Bedre dialog mellem borgere og skraldemænd skal styrke samarbejdet

Færre konflikter om forkert sorteret skrald og bedre skriftlig kommunikation til borgerne om håndtering af affald. Det skal være nogle af resultaterne af et nyt Fremfærd-projekt om fremtidens renovation.

Af Bettine Romme Andersen 16/12/2021
Fremfærd

Overfyldte skraldespande, der ikke bliver tømt, eller for dårlige adgangsforhold for renovationsmedarbejderne. Det er nogle af de situationer, som kan udløse konflikter mellem borgere og frontmedarbejdere og kommune.

Så hvordan kan dialogen om sortering og håndtering af affald styrkes mellem renovationsmedarbejdere og borgere? Og hvordan kan en god dialog styrke medarbejdernes arbejdsmiljø og borgernes oplevelse af god service?

Det er fire kommuner gået i gang med at undersøge i et projekt mellem KL og 3F i regi af Fremfærd, der har fokus på samskabelse mellem kommune, borgere og medarbejdere.

Der vil i projektet blive afholdt workshops mellem borgere og medarbejdere samt afprøvet ideer og løsninger til styrkelse af samarbejdet om affaldssortering og genanvendelse. Projektet drives i tæt samarbejde med konsulentvirksomheden Naboskab, der står for afholdelse af workshops og udvikling af forandringsprojekter i deltagerkommunerne.

Middelfart ønsker styrket samarbejde internt og med borgere

I Middelfart Kommune ligger fokus i projektet på renovationsmedarbejdernes arbejde med indrapportering, nyt it-system på bilerne samt påvirkning af borgernes adfærd via kommunikation.

- Vi har meldt os til projektet, fordi vi kan se, at det vil styrke samarbejdet både internt og i forhold til borgerne, og det vil give værdi i vores organisation, fortæller Karin Storkholm, der er projektleder i Affald & Genbrug i Middelfart Kommune.

I Middelfart vil man afholde to workshops. Først en intern mellem renovationsmedarbejderne og det administrative personale, som varetager dialogen med borgerne, og siden en workshop, hvor en gruppe borgere også deltager.

Fokus på tillid og samarbejde

- Jeg forventer, at vi med workshoppen internt får en styrkelse af tilliden mellem vores skraldemænd og det administrative personale, så alle får en bedre forståelse af hinandens opgaver, siger Karin Storkholm.

En større forståelse for hinandens arbejde skal blandt andet medvirke til, at renovationsmedarbejderne føler sig trygge i, at der bliver taget hånd om de indmeldinger, de laver, og dermed ved, at administrationen har relevante oplysninger til brug for dialogen med borgerne. Indmeldinger kan eksempelvis være overfyldte skraldespande eller forkert placerede spande ude hos borgerne.

Dernæst skal administrationsmedarbejdernes kommunikation til borgerne skabe forståelse for, hvorfor deres skraldespand ikke er tømt - og den kommunikation skal også bygge på tillid og samarbejde.

- Vi vil i projektet også have fokus på den borgerrettede kommunikation. Det kan både være i forhold til konflikthåndtering, men også i forhold til hvordan vi virker udadtil - vores kultur, hvad vi står for, og den service vi vil yde, siger projektleder Karin Storkholm.

Borgerne skal forstå deres egen opgave

Det er ifølge Karin Storkholm vigtigt, at skraldemændene ikke belaster deres krop uhensigtsmæssigt og eksempelvis tømmer spande, som er overfyldte, fordi de vil være flinke over for borgerne.

Derfor skal borgerne have forståelse for deres egen rolle og opgave i forhold til affaldshåndteringen, så der skabes og sikres et godt arbejdsmiljø for kommunens skraldemænd.

- Vi vil gerne påvirke borgernes adfærd, så de forstår budskabet. Derfor vil vi i projektet også se på, om vores direkte kommunikation til borgerne via vores hængere er god nok, siger Karin Storkholm.

Hængere er de små pjecer, som skraldemænd hænger på affaldscontainerne, når de ikke bliver tømt af den ene eller anden årsag.

Renovationsmedarbejderne i Middelfart ser frem til at deltage i projektet.

- De er meget positive over, at de bliver inddraget og glade for, at vi vil se ind i deres hverdag og vide mere om den, fortæller projektleder Karin Storkholm.

Medarbejdere klædes på til god dialog om sortering og genbrug

I de øvrige deltagerkommuner er hovedfokus i projektet også lagt på dialogen mellem borgere og renovationsmedarbejderne.

I Frederiksberg Kommune vil man fokusere på etageejendomme og gårde, hvor gårdmænd og viceværter skal inddrages i workshops og afprøvninger i løbet af foråret.

I Aalborg Kommune er der fokus på at klæde renovationsmedarbejderne på til at gå i dialog med borgerne særligt i sommerhusområderne.

I Ballerup Kommune, som deltager som en del af Ressourceindsamlingen A/S, ligger fokus på, at en god kommunikation til og dialog med borgerne kan skabe bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og færre påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs mere om projektet

Nyt projekt gentænker skraldemandens rolle

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne.

Det nye projekt i Fremfærd Bruger skal afdække behovet for nye kompetencer, og der skal afprøves nye løsninger, som skal styrke samspillet mellem borgerne og de kommunale medarbejdere om sortering og indsamling af affald. Opgaven med mere og bedre sortering kan kun løses i fællesskab.

Læs artiklen

Om projekt "Fremtidens renovation"

Der er stort fokus på affaldssortering og genanvendelse, og det skaber en ny hverdag for renovationsmedarbejderne, som i højere grad skal gå i dialog med borgere og have viden om genbrug og cirkulær økonomi. 

Det er baggrunden for Fremfærd-projektet "Fremtidens renovation", der består af tre delprojekter i to kommuner.

  • I Ballerup Kommune (Eskebjerggård) er der arbejdet med affaldshåndtering i etageejendomme med fokus på dialog mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd.
  • I Middelfart Kommune har konsulenthuset Behave Green bl.a. faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø.
  • I Ballerup Kommune (Ressourceindsamling A/S) er der bl.a. udviklet et kursus for skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.