Praksisnær undervisning

Hvorfor praksisnær undervisning

Den praksisnære og anvendelsesorienteret undervisning understøtter folkeskolens virke, som den er formuleret i formålsparagraffen og i fagenes formål. Derfor er det afgørende, at den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning integreres i den daglige undervisning og derigennem tydeligt kobles til fagene og fagenes formål.

Af Fremfærd 10/01/2020

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning har stor politisk og samfundsmæssig bevågenhed. Uddannelsespolitisk relaterer denne interesse om at skabe en mere praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i folkeskolen sig til tre formål:

 • At styrke elevernes personlige og alsidige udvikling
 • At øge søgningen til erhvervsuddannelserne
 • At understøtte elevernes faglige læring.

Dette inspirationsmateriale udspringer af denne politiske og samfundsmæssige opmærksomhed, men materialet bygger på den grundlæggende forståelse, at praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning rummer et særligt potentiale for at skabe undervisning, der understøtter både den faglige læring og elevernes dannelse.

Hvordan forstås praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning?

I materialet forstås praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv, som undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden. Materialets ambition er dermed at drøfte, undersøge og udvikle praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Med dette afsæt bliver praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv, undervisning der understøtter folkeskolens virke, som den er formuleret i formålsparagraffen og i fagenes formål.

Materialet præsenterer et videngrundlag for det praktiske arbejde i skolen med praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv.

Hvordan arbejder skolerne og lærerne med praksisnær og anvendelsesorientret undervisning?

Når vi, i projektet, har undersøgt, hvad der foregår i folkeskolen, så bliver det tydeligt, at der er gang i rigtig mange projekter og aktiviteter, der er praksisnære og anvendelsesorienterede.

Og når vi undersøger, hvilke tanker der ligger bag disse projekter og aktiviteter, så er der fire aspekter ved undervisningen, der går igen:

 • Et ønske om at inddrage omverdenen enten
  • ved at besøge eller inddrage virksomheder, institutioner, organisationer eller faglige eksperter i undervisningen
  • ved at undersøge hvordan faget bruges eller ser ud i omverdenen
 • Et ønske om at koble undervisningen til elevernes omverdensviden, forforståelser eller erfaringer
 • Et ønske om at eleverne skal arbejde med virkelighedsnære problemstillinger – enten lokale eller globale
 • Et ønske om at skabe mere varierende og motiverende undervisning.

Projekterne og aktiviteterne tydeliggør altså, at rigtig mange lærere har opmærksomhed på at tilrettelægge undervisning, der på forskellig vis er knyttet til eleverne og deres omverden.

Så det at udvikle og styrke en praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning kræver altså ikke nødvendigvis en ny måde at tilrettelægge undervisningen på. Alligevel er det ikke en let opgave i den daglige undervisning – det kan være tidskrævende at udvikle undervisningen, så den er praksisnær og anvendelsesorienteret.

Dette materiale skal dermed ses som inspiration og en støtte til dig, når du skal arbejde med at styrke den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i et dannelsesperspektiv.

Materialet søger dermed gennem et videngrundlag, eksempler og syv didaktiske principper at inspirere dig til at have en skærpet opmærksomhed og fokus på, hvordan du tilrettelægger din undervisning, så den er knyttet til de konkrete og praktiske aspekter af dine elevers liv. Med det sigte at den faglige undervisning giver dine elever grundlag for at anvende fagene til at forstå og forholde sig til deres omverden på en deltagende og selvstændig måde.

Den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning skal integreres i den daglige undervisning

Materialet peger også på, at det er afgørende, at praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv integreres i den daglige undervisning og derigennem tydeligt kobles til fagene og fagenes formål.

Ved at skabe en tydelig og eksplicit kobling til fagenes formål, indhold og mål sikres, at den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning ikke blot er afgrænsede forløb i emne- eller projektuger, der kommer til at fremstå som add-ons til den daglige undervisning i fagene. Eller at den praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning bliver til produktorienterede forløb, der skygger for den faglige fordybelse og elevernes faglige lære- og dannelsesprocesser.

En praksisnær og anvendelsesorientret undervisning i et dannelsesperspektiv gør dermed fagene mere konkrete og livsnære og mere levende og åbne over for dine elever og verden. Den kobler til, hvordan dine elever handler i verden, forstår verden og stiller spørgsmål til og lever i den.

På denne måde giver praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv dine elever mulighed for at forstå og forholde sig til de udfordringer og problemstillinger, som de møder i deres daglige liv - både i den nære hverdag og i forhold til globale spørgsmål.

I materialet er der derfor fokus på, hvordan du kan tilrettelægge din undervisning, så dine elever bruger fagene og den faglige læring til at tage stilling til både deres eget liv og til et fælles liv.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Definition af praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelses-orienteret undervisning i et dannelsesmæssigt perspektiv er undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale omverden og den globale store omverden.

Her kan du læse projektets afsluttende rapport