Trin 3 i samskabt styring

Trin 3: Udvikle løsninger - samskabt styring

Tid til løsninger. Nu er udfordringerne identificeret og undersøgt, og bøvlet skal fjernes.

Af Søren Berg 09/05/2023

I trin 3 skal I sammen finde løsninger på de udfordringer, der skaber bøvl – det vil sige, de udfordringer I har beskrevet og prioriteret i trin 2.

Når I har undersøgt udfordringerne, ved I også, hvem I skal involvere i at løse dem. Det er derfor dem, I kan invitere ind til et møde eller en mindre workshop, hvor I finder løsningen på udfordringen – for eksempel ved at lave en brainstorms-session, hvor målet er at generere så mange løsningsforslag, som muligt. 

Er der flere arbejdsgrupper, der arbejder med hver deres udfordring, så klæd dem eventuelt på til, hvordan de skal finde en løsning og giv dem tid til at planlægge arbejdet. God kommunikation på tværs er et vigtigt element i at sikre, at relevant information deles og forankres på tværs af organisationen. 

Det får I ud af Trin 3

Formålet er at udvikle mulige løsninger på jeres udfordringer. I skal være opmærksomme på, at ét problem kan have flere løsninger, at de gode ideer kan være skjulte og ikke mindst, at dét at finde løsningen er en fælles opgave, som kræver dialog og involvering af dem, som har en ”aktie” i løsningen. 

Sådan gør I

I har i trin 2 undersøgt udfordringerne grundigt. Derfor vil løsningen på en udfordring i nogle tilfælde ligge lige for og vil kunne føres ud i livet. I andre tilfælde skal I måske brainstorme for at finde mulige løsninger.

Når I har én eller flere løsninger på hver udfordring, kan I vurdere de enkelte løsninger.

 • Hvad skal effekten være – hvad skal vi have ud af løsningen? 
   
 • Giver denne løsning den ønskede effekt?
   
 • Hvordan finder vi ud af, om vi har nået det ønskede – hvad skal vi se efter?

Værktøjer 

Der er udviklet 4 værktøjer til at vurdere løsningerne og komme hele vejen rundt om løsningsforslagene:

Brainstorm

Værktøjet giver et forslag til hvordan I faciliterer en god brainstorm. Målet med brainstormen er at hjælpe jer med at komme fra udfordringer til løsningsmuligheder på en måde, hvor alle kan være med og komme til orde. Den skitserede brainstorm består af fire dele, og kan bruges af både medarbejdere og ledere som en fælles øvelse.

Fra udfordring til løsning

Værktøjet er et skema med hjælpespørgsmål, der hjælper jer med at komme hele vejen rundt om udfordringen på en systematisk måde. Det handler i første omgang om at samle de vigtigste opmærksomhedspunkter og notere dem i skemaet, så I har et fælles overblik. Værktøjet hjælper jer til at bliver skarpe på, hvad den konkrete udfordring præcist består i, hvorfor det er en udfordring og for hvem. Udfyldelsen er første skridt henimod udviklingen af nye løsninger og skemaet kan bagefter bruges som udgangspunkt for evt. test af og vurdering af den endelige løsning.

Rundt om løsningen

Dette værktøj hjælper jer til at finde ud af, hvad I skal være opmærksomme på, inden I begynder den endelige implementering af jeres løsning. En udfordring kan påvirke flere bundlinjer. Overvej, hvilken effekt jeres løsning skal have for borgerne, opgaveløsningen og trivsel/arbejdsmiljø? Måske er der flere bundlinjer? Dette kan også hjælpe jer med at blive klogere på udfordringens karakter og vigtighed. Overvej også om der er særlige forudsætninger, som skal indfries for at løsningen får den ønskede effekt. Er der f.eks. behov for at ændre konkrete fysiske rammer, vil der være behov for kompetenceudvikling eller tilpasning af systemer og hvem i organisationen er det særligt vigtigt at inddrage i processen? Skriv jeres opmærksomhedspunkter ind i skemaet, så I har et fælles overblik.

Idévurderingsskema

Værktøjet giver to forslag til hvordan I sammen kan vurdere de enkelte løsningsforslag. Brug skemaerne til en fælles diskussion om, hvilke løsningsforslag der skal arbejdes videre med, eller hvilke forslag, der i stedet bør arbejdes videre med senere eller andre steder i organisationen.

Gode råd

 • Involvér de faggrupper, enheder og områder, der har ”aktier” i udviklingen af løsningen. Som i trin 2 er det vigtigt at holde fast i, at alle involverede (eller repræsentanter for de involverede) i udfordringen skal være med til at løse den. 
   
 • Involvér det ledelsesniveau, der har kompetence til at implementere løsningerne og ansvar for at sikre opbakning til dem. Hvis ledelsen slipper taget for tidligt, er der risiko for, at løsningen ikke bliver ført ud i livet.
Hav fokus på løsningens effekt allerede når løsningen udvikles

Et godt fundament for, at løsningen bliver en succes, er, at I allerede, når I arbejder med de konkrete løsningsforslag opsætter mål for, hvilken effekt disse løsningsmodeller forventes at have. En del af dette indbefatter, at I ”arbejder hele vejen rundt om løsningen”. Bed derfor deltagerne i udviklingsarbejdet om sammen at tage stilling til, hvilke effekter de konkrete løsningsmodeller skal bidrage med. Herunder kan de med fordel overveje punkter: 

 • Kræver løsningen ændrede fysiske rammer? Nye strukturer?
 • Hvilke ressourcer (tid og penge) skal der bruges på at implementere løsningen?
 • Skal IT-systemet tilpasses til at understøtte løsningen?
 • Er der juridiske overvejelser – hvilke?
 • Er der risiko for, at løsningen kan få negative konsekvenser for borgeren eller andre bundlinjer f.eks. for medarbejdernes trivsel?
 • Hvem vil være de største kritikere, og hvad vil kritikken gå på?
 • Kræver løsningen nye kompetencer, roller eller ansvar hos nogle medarbejdere?

Tages der stilling til disse aspekter allerede tidligt i processen forbedres løsningens holdbarhed. Dertil skabes der et solidt grundlag for den efterfølgende evaluering af, om løsningen bibringer de ønskede effekter.

Samskabt styring menu