Samskabt styring - trin 6

Trin 6: Lære af processen og beslutte næste skridt - samskabt styring

Hvilken læring er opnået med samskabt styring? Og kan erfaringen og resultaterne nu udbredes til andre dele af kommunen?

Af Søren Berg 09/05/2023

I trin 6 skal I blive klogere på, hvordan det er gået med de enkelte udfordringer og løsninger. Det er også her, I skal overveje om og i så fald hvordan, I vil fastholde eller få flere introduceret til samskabt styring.

Det får I ud af trin 6

Formålet med dette trin er at uddrage læring af arbejdet med samskabt styring samt udbrede og forankre metoden i andre dele af kommunen. Indholdet i dette trin kan fx være: 

 • At drøfte, hvad man under forløbet har lært om metoden, resultaterne, deltagernes roller og opgaver. 
   
 • At overveje, hvordan man kan fastholde og udvikle den nye måde at arbejde med styring på. 
   
 • At overveje, på hvilke andre områder eller styringsudfordringer det vil være relevant at bruge samskabt styring.

Sådan gør I

I kan holde en workshop eller et evalueringsmøde med alle deltagerne i forløbet, når I er godt i gang eller færdige med at implementere løsningerne. Hør hvordan det er gået med hver enkelt udfordring og følg op, hvis der er noget, der hænger lidt i bremsen. 

Tag samtidig en snak om hvorvidt metoden har været relevant for jer, og hvordan den eventuelt skal implementeres flere steder i jeres organisation.

Eksempler fra virkeligheden 

Flere af de kommuner, der har prøvet samskabt styring, har afslutningsvis afholdt en workshop, hvor deltagerne har drøftet, hvad de var glade for ved forløbet, og hvad de ville gøre anderledes næste gang. For at holde fast i metoden har kommunerne blandt andet gjort følgende: 

 • Uddannet konsulenter i kommunen til at kunne facilitere forløbet og rådgive arbejdspladserne. 
   
 • Lavet en erfa-gruppe, der skal mødes om løsningerne og indsatsen. 
   
 • Skrevet den ind i ledelsesgrundlaget. 
   
 • Fastholdt metoden som tema på MED-møderne. 
   
 • Tildelt en konsulent som arbejdspladserne kan kontakte, hvis de har behov.

Andre kommuner har arbejdet med at udbrede erfaringerne og de gode resultater til andre dele af organisation. Deltagerne i processen har fungeret som ambassadører og har derigennem været med til at kommunikere resultaterne af projektet til deres øvrige kollegaer.

Værktøj

Der er udviklet 2 værktøjer, der kan hjælpe jer til at drage læring fra processen samt til at sprede erfaringer derfra i organisationen: 

Læring af samskabt styring

Værktøjet kan hjælpe jer med at skabe rammerne for en fælles evaluering som sikrer, at de erfaringer, I har gjort jer om samskabt styring, ikke går i glemmebogen. Evalueringen giver klarhed over, hvad I kan gøre igen, hvad I kunne have gjort anderledes, og hvad I vil undgå at gøre igen. Værktøjet sikrer, at I kommer hele vejen rundt – både om det gode og det dårlige – og tænker over, om der er ting, I har lært af samskabt styring, som I kan bruge i andre sammenhænge: Er der nye arbejdsgange eller udfordringer, I kunne kaste jer over?

Kom godt omkring kommunikationen

Værktøjet indeholder en række hjælpespørgsmål, der kan understøtte, at I bliver skarpe på hvordan og til hvem I skal udbrede jeres erfaringer om jeres projekt til. En god overlevering og kommunikation om projektets resultater, kan være en vigtig komponent i at sikre, at erfaringerne fra projektet lever videre i organisationen.

Gode råd

 • Fremfor et afsluttet projekt, så betragt samskabt styring som en ny måde at arbejde på – en måde hvorpå I også fremover kan komme unødvendigt bøvl til livs. Det er vigtigt, at deltagerne i jeres forløb ved det – og føler sig rustet til at arbejde videre med metoden i det store eller det små, når I skilles.
Forankring

En ny løsning eller arbejdsgangs levedygtighed handler blandt andet om, hvor dybt forankret løsningen bliver i organisationen. Den ledelsesmæssige vilje er her afgørende for løsningerne levedygtighed, for når effekterne udebliver, skyldes det ofte manglende ledelsesopbakning. Det kan dog også skyldes udskiftning i centrale ledelsespositioner, at andre dagsordner kræver opmærksomhed, eller at der er manglende forventningsafstemning osv. Vær derfor opmærksom på sådanne problemstillinger og invester i at forankre løsningen i arbejdspladsens kultur. 

En vigtig brik er her, at deltagerne deler deres erfaring fra forløbet med deres kollegaer, som ikke har deltaget. En anden vigtig brik er også, at I sørger for at indsamle og analysere erfaringerne fra processen. Gør det til en fast og løbende rutine at bruge disse resultater som grundlag til at beslutte, hvordan næste skridt skal se ud. Konkret kan dette gøres ved at arbejde med følgende punkter: 

 • Analyser jeres erfaringer: Det er vigtigt, at I analyserer erfaringerne og resultaterne fra samskabelsesprocessen, således at I identificerer både succeser og udfordringer.
 • Reflektér over, hvorvidt samskabt styring kan hjælpe jer til at forstå, hvorfor nogle ting virkede, mens andre ikke gjorde – hvordan kan I evt. forbedre fremtidige samskabte styringsløsninger?
 • Beslut jer for næste skridt. Med udgangspunkt i jeres analyser og refleksioner, træf da på et oplyst grundlag beslutninger om, hvordan og hvorvidt samskabt styring skal bruges fremover. Skal den nuværende løsning videreføres, skal den justeres eller skal der arbejdes med en ny samskabt styringsløsning?
 • Opstil en handlingsplan: Når I har taget en beslutning om næste skridt, kan I med fordel udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvordan den næste fase i samskabt styring skal gennemføres hos jer.

Samskabt styring menu