Samskabt styring - trin 1

Trin 1: Intro og fælles sprog - samskabt styring

Klæd deltagerne på. Hvis I skal skabe gode resultater, er det vigtigt, at alle taler samme sprog og kender mål og egen rolle.

Af Søren Berg 09/05/2023

I trin 1 skal I tale om det forløb, I skal igennem. Alle skal være med på hvorfor og hvordan, I nu skal til at arbejde med det, der bøvler.

Samskabt styring handler om, at ledere og medarbejdere skal samarbejde på en ny måde – på kryds og tværs – om at løse fælles udfordringer. Derfor er det vigtigt at få talt om, at både ledere og medarbejdere skal samarbejde på lige fod, være nysgerrige og involvere sig i forløbet. Underkend dog ikke, at ledelsesopbakning og tålmodighed er helt afgørende for at lykkes.

Det får I ud af Trin 1

Formålet er at skabe et fælles fundament for arbejdet med samskabt styring. Alle deltagerne skal kende forløbets formål og indhold samt forstå deres rolle og opgaver. Indholdet i dette trin kan fx være:

 • At ledelsen og MED-udvalget drøfter deres roller og opgaver i forløbet.
   
 • At de ledere og medarbejdere, der skal deltage, introduceres til forløbets formål, indhold og rammer, herunder hvad der ikke kan laves om på.
   
 • At deltagerne taler sig frem til et fælles sprog om styring og vurderer, hvornår styring fremmer eller hæmmer arbejdet med kerneopgaven.

Sådan gør I

I kan for eksempel holde et intromøde, hvor I taler om det, I skal igennem. I kan også̊ sætte tid af til en længere workshop eller et fællesmøde, hvor I ligeledes har mulighed for at gå i gang med elementerne i trin 2. Undervurder ikke vigtigheden af at skabe en fælles forståelsesramme. Både ledere og medarbejdere kan have vigtige input og disse skal afdækkes og inddrages tidligt. Dette kan konkret gøres ved, at deltagerne på opstartsmødet/workshoppen tager udgangspunkt i de udviklede dialogkort og diskuterer emner såsom:

 • Hvad taler man helt konkret om, når man taler om styring på netop jeres velfærdsområde?
   
 • Hvornår oplever I, at styring understøtter eller spænder ben for arbejdet med kerneopgaven?

Spørgsmålene er tænkt som små samtalestartere, der skal få snakken mellem ledere og medarbejdere i gang. Dette er ét af de første skridt til at skabe et fælles sprog for, hvad der bøvler, og hvad der giver mening i hverdagen.

Værktøj

Dialogkort – samtalestartere

Dialogkortene er små samtalestartere, der skal få snakken i gang om, hvad der bøvler, og hvad der giver mening i jeres hverdag. Brug dialogkortene til at få et fælles sprog og forståelse for, hvad der bøvler, og hvad der giver mening i hverdagen. Dialogkortene kan bruges i samtaler mellem både medarbejdere og ledere og mellem forskellige faggrupper og enheder.

Eksempler til inspiration

 1. God start med intro-dag for MED: I én kommune blev der afholdt en intro-dag for det relevante MED-udvalg. Her blev de introduceret til samskabt styring og det forestående forløb i kommunen. Deltagerne fik lov til at komme med input til udfordringer. Det gav en god fornemmelse af, hvad projektet handlede om i MED, så̊ de bedre kunne understøtte processen. Herefter blev der ved indkaldelsen til første workshop sendt en mail ud om projektet med en kort introduktion til workshoppen. 
   
 2. Eftermiddagsmøde med samskabt styring på dagsordenen: Kommunen afholdt et kort eftermiddagsmøde, hvor kommunaldirektøren og en forsker på området fortalte medarbejdere og ledere, der skulle deltage i forløbet, om metoden og hvorfor og hvordan forløbet skulle foregå i deres kommune. Samtidig blev deltagerne bedt om at gå tilbage og spørge deres kolleger om, hvad der bøvlede i hverdagen hos dem, inden de næste gang skulle mødes og starte forløbet op. 

Gode råd

 • Overvej at udpege en gennemgående facilitator til alle møderne.
   
 • Tydelige rammer giver en roligere start: Hvad kan vi? Hvad kan vi eventuelt ikke? Det kan være en fælles overskrift for arbejdet, principper I allerede har i organisationen, politisk besluttede mål osv.
   
 • Hvis der er områder, der ikke må ændres på, så gør det helt tydeligt for alle deltagere. Hvis udfordringerne/specifikke områder er udvalgt på forhånd, så sørg for, at alle ved præcist, hvad de skal/kan inden for den fastsatte ramme.
   
 • Se animationsfilm og andet materiale om samskabt styring på samskabtstyring.dk, hvis I skal bruge mere information.
   
 • Vær tålmodig: Samskabt styring er en langstrakt og kompleks proces, som kræver tid og tålmodighed. Det kan være en omstilling for både medarbejdere og ledere, og der kan opstå udfordringer undervejs. Vær derfor tålmodig og opmærksom på, at alle parter føler sig hørt og skab allerede tidligt rum og processer, som understøtter løbende fælles feedback og læring. 

Hvordan samler I op til trin 2?

Brug noterne fra mødet til at opsamle de foreløbige opmærksomhedspunkter og udfordringer, som I skal arbejde med i trin 2. Overvej:

 • Væsentlighed af de identificerede udfordringer
   
 • Effekten af at løse bøvlet
   
 • Eventuelle barrierer 

Udfordringerne skal først løses undervejs i processen fra trin 2-6. Det er dog allerede i opstarten vigtigt at begynde at være bevidst om de prioriteringer og muligheder, der kommer senere i forløbet.

Hjemmeopgaver mellem de forskellige trin kan være relevante, hvis der er problemstillinger, der med fordel kan undersøges og belyses for at kvalificere drøftelserne på møderne.

Mere om det fælles sprog

En samskabt styringsproces har ofte til formål at give plads og rum til at udvikle nye løsninger, der understøtter kerneopgaven. Men hvad er samskabt styring hos jer – hvad skal forløbet fokusere på, og hvad skal det hedde? Dette er første vigtige skridt i at skabe en fælles forståelse, mening og sprog for, hvad der skal arbejdes med. 

Ofte indebærer samskabt styring nye (tværgående) samarbejdsflader, hvor løsninger udvikles i samspil mellem medarbejdere, faggrupper og ledere. I vil her kunne opleve forskellige forståelser af, hvad der konkret bøvler i hverdagen og hvorfor. Måske står det tydeligt for nogle dele af organisationen, hvorfor konkrete styringstiltag er, som de er. Andre steder i organisationen eller hos konkrete faggrupper har man måske ikke samme forståelse. Måske oplever man her styringstiltagene som unødvendige og bøvlede. 

Bring de forskellige perspektiver frem, tal om den fælles kerneopgave, og hvad udfordringen reelt set er. Herigennem skaber I den fælles forståelse og det fælles sprog for, hvad der faktisk bøvler. Vær opmærksom på, hvis der i processen opstår udtryk, som er særligt gode til at skabe den fælles forståelse og mening. Hold fast i disse og tag dem med jer. 

Fasthold det fælles sprog i de materialer I udarbejder, i de udmeldinger der laves undervejs og selvfølgelig i den generelle kommunikation om processen og hvad der arbejdes med. Da løsningen ikke kendes på forhånd, giver det fælles sprog jer et fundament at stå på og noget at falde tilbage på, hvis der opstår tvivl undervejs.

Samskabt styring menu