Sammen om ny teknologi

Få det bedste ud af ny teknologi og de digitale muligheder

Ny teknologi kan gøre en positiv forskel for den kommunale kerneopgave, og med dialog og samarbejde skaber vi de bedste betingelser for, at ny teknologi bliver en succes. Her er fire spørgsmål, som ledere og medarbejdere altid kan overveje sammen.

Af Bettine Romme Andersen 10/06/2022
Fremfærd

Softwarerobotter i de administrative processer, virtuelle besøg i hjemmeplejen, online pladsbookning af haller, dataunderstøttende beslutninger på socialområdet.

Der er allerede mange forskellige teknologier og digitaliseringer i spil i kommunerne, og mulighederne bliver kun flere i fremtiden.

Udover de positive effekter, ny teknologi oftest vil have for kerneopgaven, kan der dog også være bivirkninger, som man skal være opmærksom på. Derfor er det vigtigt, at vi bruger ekstra omtanke, dialog og samarbejdskraft, når nye løsninger skal implementeres.

Sådan lyder opfordringen til kommunerne fra Fremfærd, som er et partssamarbejde mellem KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område.

Parterne står bag publikationen "Sammen om ny teknologi", som skal give inspiration til alle kommuner, der er i gang eller skal i gang med en teknologibeslutning eller implementering.

Dialog og samarbejde er et must

Teknologiens indvirkning på velfærden er kommet for at blive. Derfor er spørgsmålet ikke, om vi skal bruge ny teknologi til at styrke velfærden, men hvordan vi gør det på den rigtige måde.

Teknologier og implementeringsprocesser er ofte meget forskellige, så der er ikke én opskrift, der virker hver gang. Men de faglige organisationer og KL peger i den nye publikation på, at der er to vigtige elementer, som altid bør indgå, når kommunerne indfører ny teknologi.

- Det er først og fremmest vigtigt, at der bliver skabt en åben dialog om, hvad vi tror teknologi kan gøre af positiv forskel for vores kerneopgave. Det er altid kerneopgaven, der skal stå forrest i valget af ny teknologi. Dernæst er det vigtigt, at der sikres en tæt inddragelse af og samarbejde med de ledere og medarbejdere, som skal bruge teknologien i den daglig praksis, siger Elisa Rimpler, der er næstformand i Fremfærds bestyrelse og formand i BUPL.

Ny teknologi og manglen på arbejdskraft

Det kommunale arbejdsmarked er på flere velfærdsområder presset af arbejdskraftudfordringer. Digitalisering og ny teknologi har derfor potentialet til at styrke fremtidens velfærd og opgaveløsningen i kommunerne.

- Alene udsigten til manglen på arbejdskraft må ventes at forstærke efterspørgslen efter teknologiske løsninger, som gør det muligt at levere samme eller højere velfærdsniveau uden at kunne ansætte tilsvarende flere medarbejdere. Men teknologien giver også mulighed for velfærdsløsninger, som borgerne vil opleve som en kvalitetsforbedring, siger Kristian Heunicke, direktør i KL og formand for Fremfærds bestyrelse.

De nødvendige kompetencer

Når ny teknologi ruller ud i en organisation, kræver det næsten altid nye kompetencer hos medarbejderne. Det kan være, at nogle medarbejdere oplever ændringer i den måde de udøver deres faglighed på og ændringer i arbejdsopgaver, som teknologien berører. Derfor er det afgørende, at der i teknologiprocesser er fokus på, hvordan teknologien ændrer behovet for kompetencer, og hvad man gør ved det?

- Det er vigtigt, at vi ikke undervurderer omstillingen til nye måder at løse de daglige opgaver på, og derfor er der brug for at arbejde både konkret og strategisk med kompetenceudvikling. Teknologi skal og kan ikke blive en erstatning for medarbejdere med høj faglighed. Teknologien kan være et supplement til, at vi kan løse kerneopgaven bedst muligt - til gavn for borgeren, siger Elisa Rimpler, næstformand i Fremfærds bestyrelse.

Fire vigtige overvejelser i fællesskab

Når ledere og medarbejdere skal i gang med en teknologibeslutning peger de faglige organisationer og KL på fire grundspørgsmål, som alle ledere og medarbejder med fordel kan overveje sammen, så implementeringsprocessen bliver så god og succesfuld som mulig.

I publikationen er de fire grundspørgsmål foldet ud og hvilke fælles afklaringer, der knytter sig til hver af dem.

- I Fremfærd håber vi, at publikationen kan inspirere og kvalificere den vigtige dialog om at anvende og få det bedste ud af ny teknologi til gavn for borgere og den kommunale opgaveløsning. Og vi håber derfor, at rigtig mange kommuner vil bruge den som udgangspunkt for deres drøftelser, siger Kristian Heunicke, bestyrelsesformand i Fremfærd.

Publikationen henvender sig chefer, ledere, tillidsvalgte og samarbejdsfora i kommunerne, som står foran eller midt i vigtige teknologibeslutninger.

  Eksempler på teknologi i den kommunale hverdag

  Der er masser af eksempler på, at ny teknologi allerede er blevet en integreret del af den kommunale opgaveløsning – og har bidraget til at højne kvalitet og brugeroplevelser. Her blot nogle udvalgte.

  Dagtilbud og skole: Der er teknologi i mødet mellem lærere, pædagogisk personale og børn og unge. Det gælder fx ved brug af apps og læringsplatforme, virtuel (fjern-)undervisning, brug af droner og sensorer i natur og teknik eller matematik. Børn arbejder også med faglige temaer som teknologi og teknologiforståelse. Kommunikationen mellem lærere, pædagoger og forældre er i høj grad digital, fx via AULA.

  Social og sundhed: Medarbejderne bruger digital teknologi i arbejdet med udsatte grupper og ældre borgere, fx skærmbesøg og touchskærme, samt velfærdsteknologi i form af fx løfterobotter og faldsensorer. Der er også projekter i gang, hvor avancerede dataanalyser kan understøtte, at borgere med særlige behov får den rette indsats, fx de nødvendige hjælpemidler.

  Beskæftigelse: Jobcentrene benyttede under coronanedlukningen virtuelle møder med ledige, og der er eksempler på, at borgere kan afprøve mulige job eller uddannelser via virtual reality. På beskæftigelsesområdet kan sagsbehandlere vælge at inddrage algoritmer, som kan forudsige, om en ledig er i risiko for at blive langtidsledig.

  Teknik og miljø: Data fra fx droner og sensorer anvendes til at optimere vedligeholdelse og initiativer til fx grøn omstilling. Mange kommuner bruger også digital teknologi i forbindelse med byudvikling til at inddrage borgernes adfærd, viden og synspunkter.

  Administration: Det administrative arbejde er i høj grad digitaliseret – lige fra fagsystemer på de enkelte velfærdsområder, over ERP-systemer til økonomi- og ressourcestyring til de ESDH-systemer, der styrer håndteringen af sager og dokumenter. Selvbetjening og softwarerobotter (RPA) er nogle af de områder, der er i vækst.

  Kommunernes teknologiradar

  For at skabe et overblik over, hvor langt ude i horisonten forskellige nye teknologier befinder sig, har KL udarbejdet en Teknologiradar. Radaren viser, hvilke teknologier der dels vurderes modne, dels har en vis udbredelse i kommunerne. Der er udviklet en radar for hvert af de kommunale fagområder og én samlet. Radaren opdateres årligt, og den nyeste udgave kan altid findes på videncenter.kl.dk

  Publikation: "Sammen om ny teknologi"

  Sådan får vi det bedste ud af de digitale muligheder.

  Skal du bruge et større antal trykte eksemplarer af ”Sammen og ny teknologi” så skriv en mail til kaan@kl.dk

   

  Sammen om ny teknologi

  Her på siden finder I inspiration til, hvordan I sammen kan gribe en teknologiproces an i jeres kommune.

  "Sammen om ny teknologi" er en publikation, som sætter fokus på fire grundspørgsmål, som alle parter i teknologibeslutningen med fordel kan overveje sammen.

  Publikationen er især henvendt til chefer, ledere, tillidsvalgte og samarbejdsfora i kommunerne, som står foran eller midt i vigtige teknologibeslutninger. Den kan fx bruges som oplæg til drøftelser i MED-udvalg, i chef- og ledergrupper eller mellem ledere og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.

  Publikationen bygger dels på interview med eksperter og praktikere på området, og dels på eksisterende viden om ny teknologi og digitalisering.

  Det er Fremfærds bestyrelse, som står bag.

  Kontakt os

  Har I erfaringer med implementering af ny teknologi, I gerne vil dele, eller spørgsmål til publikationen, er I velkomne til at kontakte os.

  Vi søger desuden kommuner, som står midt i eller over for en teknologiproces, som ønsker at bidrage til kvalificering af en ny fase af projektet "Sammen om ny teknologi".

  Kontakt projektledere:

  • KL, Jan Struwe Poulsen, jtp@kl.dk
  • Forhandlingsfællesskabet, Dorthe Storm Meier, dsm@oao.dk