smtte

SMTTE-modellen: Arbejd med mål, der understøtter borgerens trivsel og udvikling

Hvordan kan man på en systematisk måde arbejde med at øge trivslen og udvikle eller fastholde færdigheder for mennesker med udviklingshæmning og udfordrende adfærd? Det spørgsmål stillede Løgumgårde sig selv, da de besluttede at afprøve SMTTE-modellen på deres afdeling.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

På Løgumgårde arbejder man med borgere med udviklingshæmning og udfordrende adfærd, der ikke kan rummes i et almindeligt botilbud, og som derfor har behov for et enkeltmandstilbud. Løgumgårde består af fire borgere i hver deres enkeltmandsprojekt. I arbejdet tog Løgumgårde udgangspunkt i de erfaringer, som Blomsterhusene i Gentofte kommune havde gjort sig med SMTTE-modellen.

Hvad er SMTTE-modellen?

SMTTE-modellen er oprindelig udviklet af Hallvard Håstein, rådgiver i pædgogiske fag, og går ud på at sætte konkrete målbare mål for borgerens udvikling, igangsætte tiltag for at nå målene og have forholdt sig til hvilken sammenhæng eller kontekst, man arbejder ind i. SMTTE består af fem indbyrdes forbundne elementer og står for Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluering. 
Læs mere om SMTTE modellens 5 elementer, og se et eksempel på, hvordan SMTTE modellen anvendes i praksis.

Hvorfor arbejde med SMTTE-modellen?

Formålet med at bruge SMTTE-modellen er at øge livskvalitet og trivsel for borgerne. SMTTE-modellen sikrer, at der bliver arbejdet systematisk og fagligt med borgernes udvikling eller fastholdelse af færdigheder, samtidig med at den synliggør resultater for borgerne og medarbejderne. Set i et organisatorisk perspektiv hjælper SMTTE-modellen med at skabe en mere robust organisation, der arbejder ud fra fælles mål og har et fælles ejerskab overfor borgerne.

SMTTE-modellen i hverdagen

SMTTE-modellen er en tydelig og væsentlig del af hverdagen, da en del af metoden går ud på at dokumentere "tegn".Tegn er en beskrivelse af de synlige forandringer, man ønsker at se. For at kunne dokumentere tegnene er det en vigtig forudsætning at have et system, hvor registreringen af tegnene kan foretages. På Blomsterhusene bruger de eksempelvis programmet EKJ, hvor der er et multiafkrydsningsskema. På Blomsterhusene sker dokumentationen af tegnene i situationer, hvor der i forvejen blev dokumenteret. 

Vores arbejde bliver pludselig synligt. Det skaber stolthed, og vi kan fortælle, hvad vi faktisk laver.

Teamleder på Blomsterhusene og tovholder på SMTTE-modellen. 

Dokumentationen i hverdagen synliggør fremskridtene hos den enkelte borger, og udviklingen kan aflæses direkte i dokumentationssystemet.

Der følges løbende op på de mål, man har sat, og to gange om året foretages der en mere grundig evaluering: Efter et halvt år afholdes en delevaluering af målene. Dette gøres ved at tælle dokumentationen sammen og derfra vurdere, om der fortsat skal arbejdes på samme måde med tegn, tiltag og mål, eller om der skal laves ændring. Et år efter udarbejdelsen af SMTTE-modellen afholdes en slut-evaluering.

Målgruppe for SMTTE-modellen 

Borgerne på Løgumgårde og på Blomsterhusene tilhører begge den mest ressourcekrævende del af målgruppen med udviklingshæmning, men med ret forskellige udtryk: På Blomsterhusene arbejder man med borgere med udviklingshæmning og fysiske handicaps, og på Løgumgårde arbejder man med borgere med udviklingshæmning og udfordrende adfærd, som har behov for et enkeltmandstilbud. For begge typer af målgrupper har det givet mening at arbejde systematisk med SMTTE-modellen.   

Hvilken værdi har arbejdet med SMTTE modellen skabt for borgere og medarbejdere?

Blomsterhusene har erfaret, at SMTTE-modellen hjælper borgeren med at udvikle sig, da den kan skabe fokus på de små sejre. Som sidegevinst har det haft en positiv indflydelse på medarbejderne, fordi de også kan se et resultat af det arbejde, de laver. Det skaber motivation og faglig stolthed.

Værdien, vi skaber for borgerne ved hjælp af SMTTE, er et øget fokus på deres trivsel, og særligt på handlemulighederne. Vi har naturligvis altid haft fokus på borgernes trivsel og har forsøgt tiltag af forskellig art og også med succes. Men vi har manglet et konkret redskab, der i den grad øger muligheden for, at alle inddrages og derved arbejder i samme retning. Det vil uden tvivl komme borgeren til gavn, at alle følger den samme plan i forsøget på at skabe trivsel.

Medarbejder på Løgumgårde, Tina Bech 

Den største værdi for medarbejderne har været en opmærksomhed på at dele succeserne med hinanden og at have et fælles redskab, som de anvender sammen med og for borgerne. Det har givet en faglig styrke og en tryghed, at der er en fælles metode, fx når der skal sættes nye mål, håndteres svære udfordringer med videre. Tina Bech, medarbejder på Løgumgårde udtrykker:

Oplevelsen af, at vi ved, hvad vi gør – og hvorfor vi gør det, har afgørende betydning for, at ens arbejde opleves værdifuldt, spændende og udfordrende på den gode måde! Vi har mulighed for at gøre teamet endnu stærkere – og derved skabe de bedst mulige individuelle rammer for vores borgere og på den måde give dem følelsen af tryghed, trivsel og kvalitet i livet.

Sådan arbejder I med SMTTE-modellen 

Når I skal i gang med arbejdet med SMTTE-modellen, anbefaler vi, at I laver aftaler om, hvem der har ansvaret for at introducere og involvere medarbejderne i arbejdet.

Lav et årshjul i forhold til, hvornår der skal udarbejdes SMTTE for de enkelte beboere, og sæt god tid af til udarbejdelsen af SMTTE, således at der er tid til at inddrage alle perspektiver.

Læs SMTTE-modellen – gode råd og spørgsmål

Tag udgangspunkt i de mål, der er beskrevet i borgerens kommunale handleplan og bestilling. Det gør, at arbejdet med SMTTE kommer ind i den daglige praksis, og at SMTTE kan fungere som en måde at dokumentere arbejdet med de mål, kommunen har sat.

Vi anbefaler også, at I sætter jer ind i, hvilke andre aktører, der er i borgerens liv, og i samarbejde med borgeren taler om, hvordan I kan arbejde i samme retning, alt efter borgerens ønsker.

DOWNLOAD: SMTTE-skabelon

Etabler fælles forståelse af borgerens situation og udforsk i fællesskab, hvordan man kan arbejde for at øge borgerens trivsel. Sæt mål for udvikling eller fastholdelse af færdigheder hos borgeren, sæt tiltag i gang, definer tegn på målopnåelse og evaluer.

Vi anbefaler, at I begynder med at skabe en fælles forståelse af, hvilke problematikker, der fylder mest i borgerens liv. Sæt ét mål ud fra indgående kendskab til borgeren, i dialog med borgeren, og husk at involvere det samlede team om borgeren for at opnå fælles ejerskab.

I forhold til en målgruppe med stort støttebehov, er det vigtigt, at målet er småt og realisérbart. Tiltagene, som sættes i værk, skal være konkrete og gerne med instruktion med billeder eller video, hvis det giver mening. Brug gerne prøvehandlinger til at finde frem til de rette tiltag.

Download: Når du skal evaluere indsatsmålet

I kan bruge PDSA-rammen, når I skal afprøve ny praksis

Download PDSA-skema som pdf 

Download PDSA-skema som wordfil

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet