medindflydelse

Sådan kan arbejdspladsen forebygge stress

Ledelsen kan være med til at mindske medarbejderens stress ved at organisere arbejdet på en måde, så der bliver bedre balance mellem de krav, der stilles til medarbejderen, og de ressourcer, han eller hun råder over.

Af Personaleweb 02/06/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

Det kan lederen gøre ved at prioritere opgaverne og tilbyde kompetenceudvikling, jobudvidelse og –berigelse, teamarbejde og supervision.

Vigtigt med klar prioritering

Prioritering af arbejdsopgaverne indebærer, at arbejdspladsen stiller realistiske og klare målsætninger for arbejdet og gør det klart, hvordan ansvaret er fordelt. Hvis medarbejderne og ledelsen har forskellige opfattelser af, hvordan arbejdet skal prioriteres, skaber det uklarhed om forventningerne.

Det sammen gælder, hvis medarbejderne indbyrdes har forskellige opfattelser. Det er derfor vigtigt med en fælles forståelse for, hvordan opgaverne bør prioriteres.

Bedre kvalifikationer modvirker stress

Det er centralt at vedligeholde medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer, hvis man vil mindske stress på grund af belastende klientkontakt. Gode kvalifikationer og kompetencer er en buffer mellem de arbejdsmæssige belastninger og stress og udbrændthed i arbejdet med klienter. Kvalifikations- og kompetenceudvikling kan ske gennem fx fokuseret indsats på læring i arbejdet, supervision o.l.

Gode erfaringer med jobudvikling og teamarbejde

Tre velafprøvede måder at udvikle medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer er udvidelse og berigelse af jobbet samt etablering af team, selvstyrende grupper o.l.

Jobudvidelse betyder, at medarbejderens opgaver bliver udvidet med tilgrænsende funktioner for at mindske ensformighed og monotoni og skabe større mening i arbejdet. Ved jobberigelse bliver opgaver med forskellig kvalitet lagt sammen fx udvidet med planlægnings- og kontrolopgaver. Etablering af team, selvstyrende grupper o.l., giver gruppen, og dermed også den enkelte medarbejder, øgede beføjelser og et fælles ansvar for arbejdsdeling, arbejdstilrettelæggelse og planlægning knyttet til gruppens arbejde.

Jobudvidelse, jobberigelse og etablering af teamarbejde giver ofte positive resultater, fordi medarbejderne får:

  • Større indflydelse på eget arbejde
  • Større variation i arbejdet
  • Mere helhedspræget og meningsfuldt arbejde
  • Større ansvar i arbejdet
  • Bedre muligheder for feedback på arbejdet
  • Mulighed for mere social kontakt og støtte i arbejdet.

Indførelsen af selvstyrende grupper og andre organisatoriske ændringer, som er nævnt ovenfor, fører dog ikke altid til mindre stress. Flere undersøgelser viser nemlig, at ændringerne ofte både øger arbejdsglæden og stressniveauet.

Information, medarbejderinddragelse, uddannelse i de nye opgaver og funktioner er vigtigt for at selvstyrende grupper bliver en succes og er med til at reducere stress.

Fastholdelse af stressramte

Det er vigtigt for at fastholde sygemeldt medarbejder, at arbejdspladsen er i løbende kontakt med stressramte fra sygemelding til raskmelding. Tidlig indsats er afgørende og trinvis tilbagevenden og fleksibel genstart anbefales. Udsagnet 'arbejd dig rask' er der forskningsmæssigt ikke belæg for.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Læs om en effektiv indsats mod stress

En effektiv indsats mod stress retter sig både mod de påvirkninger, der fører til stress, og mod den reaktion, den enkelte har på påvirkningen. En række artikler ser på, hvad den enkelte medarbejder og arbejdspladsen kan gøre for at forebygge og håndtere stress:

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327