Stress og arbejdsglæde

Stress og arbejdsglæde kan have de samme rødder

Når medarbejdere får overladt ansvaret, er det ikke ualmindeligt, at de oplever at store arbejdskrav giver større arbejdsglæde og tilfredshed samtidigt med at de føler sig stresset. Det spændende og udfordrende job og de usunde belastninger kan komme til at gå hånd i hånd indtil et vist punkt.

Af Personaleweb 20/06/2009
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Indflydelse og dårligt helbred

Begrebet den 'moderne' stress er kommet på tale. En svensk befolkningsundersøgelse viser således, at det ikke kun er i arbejdsforhold med lav indflydelse og høje arbejdskrav, at helbredet kan blive truet. Inden for de seneste 10 år er det derimod især blandt ansatte med høj indflydelse og høje krav i arbejdet, at dårligt helbred er overraskende stigende.

Egne krav er en stressfaktor

En mulig forklaring på den 'moderne' stress kan være, at det moderne arbejdsliv er karakteriseret ved høj grad af egenkontrol i arbejdet i kombination med aldeles for høje arbejdskrav. Kravene kan være ydre og gå hånd i hånd med medarbejderens egne høje krav til præstation, hvor det kan være vanskeligt at lægge arbejdet fra sig eller mærke at opgaven er løst tilfredsstillende. Danske undersøgelser af stressfaktorer i arbejdet viser også, at de ansattes egne høje krav til præstation er en af de faktorer der hyppigst rapporteres som årsag til, at arbejdet opleves psykisk belastende.

Krav til sociale kompetencer

Udviklingen i det moderne arbejde går mere og mere i retning af udfordrende job. Det er ikke længere tilstrækkeligt at være faglig kompetent, men mere typisk at man skal kunne bestride et job med krav om selvforvaltning, fleksibilitet og sociale kompetencer. De nye udfordringer og dilemmaer stiller både krav til den enkelte medarbejder og til arbejdspladsen som helhed. Det er en udfordring for arbejdet med et godt psykisk arbejdsmiljø, og helhed i indsatsen er en af de veje man kan betræde.

Tænk arbejdsmiljø og HR sammen

Når managementteorier dominerer i bestræbelserne på at udvikle arbejdspladsen, er ’udvikling, vækst, fleksibilitet og commitment’ typisk i centrum. Det medfører, at man risikerer at overse belastende forhold, som kan føre til stress, fordi fokus er på udvikling af medarbejderne og i mindre grad på medarbejdernes vilkår.

I den klassiske arbejdsmiljøtilgang er det omvendt. Her er især belastninger i fokus, og derfor søger man at ændre på arbejdsforholdene. Det giver imidlertid en risiko for, at man overser positive faktorer, der fremmer trivsel og arbejdsglæden. Bestræbelser på at sammentænke de to tilgange – den klassiske arbejdsmiljøtilgang og HR-tilgangen - er endnu svag, så svaret på hvordan de nye arbejdsmiljøproblemer på arbejdsmarkedet skal løses, ligger ikke lige for.

LÆS OGSÅ: Arbejdsglæde i en kommunal verden

Udvidet arbejdsmiljøbegreb

Et udvidet arbejdsmiljøbegreb, der sammentænker det gode og sunde arbejde i alle dets dimensioner, kan være et væsentligt bidrag. Udvikling af ledelseskvalitet er her et centralt element. Professor, Steen Hildebrandt har udtrykt det på følgende måde: Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ikke forekomme i en virksomhed, der er godt ledet
De nye udfordringer betyder, at arbejdsmiljøspørgsmål ikke kan behandles isoleret fra arbejdspladsens afgørende strategiske spørgsmål, men skal tænkes sammen med arbejdspladsledelse og virksomhedsplaner. Arbejdspladsen producerer ikke blot ydelser til gavn for kunderne, den producerer også 'arbejde', 'udfoldelse', 'udvikling' og 'sundhed' til medarbejderne – og dermed bidrag til udvikling af et sundt, godt arbejdsliv.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Læs mere om den enkelte og arbejdspladsen

En effektiv indsats mod stress retter sig både mod de påvirkninger, der fører til stress, og mod den reaktion, den enkelte har på påvirkningen. En række artikler ser på, hvad den enkelte medarbejder og arbejdspladsen kan gøre for at forebygge og håndtere stress:

Kontakt

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, FF, hc@forhandlingsfaellesskabet.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327