stress

Kommunale parter indleder stort stress-projekt

Et nyt Fremfærd-projekt skal sammen med CBS udvikle og afprøve forskningsbaserede værktøjer til at forebygge stress med udgangspunkt i forskning om skam som ny tilgang til, hvad der kan udløse stressrelateret sygefravær.

Af Irene Aya Schou 22/09/2017
Fremfærd

Stressrelateret sygefravær kan ifølge ny forskning udløses af indre, moralske konflikter, hvor medarbejdere og ledere føler, at de må gå på kompromis med deres egne oplevede krav til en forsvarlig opgaveløsning. Samtidig kræver det særlige kompetencer at håndtere disse moralske konflikter, der knytter sig til det moderne arbejdsliv.

Med det udgangspunkt medfinansierer KL og Forhandlingsfællesskabet i regi af Fremfærd et storstilet forskningsprojekt om stress, der løber frem til 2020. Målet er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer, der kan forebygge stressrelateret sygefravær med baggrund i forsker Pernille Steen Pedersens ph.d. om skam og moralske konflikter som én årsag til stressrelateret sygefravær.

- Skamfølelse har ikke fået opmærksomhed i studiet af sygefravær, men den er meget vigtig for en leders mulighed for at støtte stressede medarbejdere og for medarbejdernes mulighed for at tage imod den støtte, der er brug for, siger Pernille Steen Pedersen, der er ansat som post.doc på CBS og sidste år forsvarede sin ph.d. om stress og skam.

Fra forskning til konkrete værktøjer

I projektet, der er blevet til i et partnerskab mellem Fremfærd og CBS, deltager tre kommuner, København, Rudersdal og Skanderborg. De stiller hver med et område henholdsvis ældre-, børn og unge- og socialområdet.

Gennem undervisningsforløb og forskningsbaserede guides og værktøjer er målet at klæde ledere og medarbejdere på til at kunne håndtere de problematikker, der knytter sig til de moralske konflikter og svære følelser som skyld, skam og dårlig samvittighed, der opstår, når den enkelte føler en forpligtigelse til at levere den kvalitet, der efterspørges fra forskellig side.

- Kommunerne gør allerede meget for at forebygge og håndtere stressreaktioner gennem det løbende arbejde med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, men der er et behov for nye perspektiver og for nogle konkrete kommunikationsværktøjer til ledere og medarbejdere. Projektets styrke er, at forskning bringes tæt på praksis, siger direktør Kristian Heunicke, KL, der er formand for Fremfærds bestyrelse

Stort omsorgsgen øger presset

For parterne i Fremfærd er det afgørende, at projektet flytter fokus væk fra alene at se stress som et individuelt problem, der kræver individuelle løsninger, til at se det som en kollektiv udfordring, en opgave for arbejdsfællesskabet, tæt forbundet med medarbejdernes oplevelse af mening og identitet i løsningen af kerneopgaven.

- Der er en grund til, at offentligt ansatte som sygeplejersker, skolelærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter fylder mest på de arbejdsmedicinske klinikker. De er tæt på borgerne og er udsat for et ekstraordinært pres. Det skubber til stressen, hvis man ofte går hjem med en oplevelse af ikke at have kunnet levere en god nok indsats. Derfor er dette projekt vigtigt, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og næstformand for Fremfærds bestyrelse.

LÆS OGSÅ: Skam gør os sårbare for stress

Arbejdsfællesskabet, anerkendelse og kerneopgave er nøgleord i forskningsprojektet, der omsætter forskningsmæssig viden til praktiske kommunikationsværktøjer, der giver handlekompetencer og forebyggelsesmuligheder til ledere, kolleger og medarbejdere i forhold til stress.

- Stress koster milliarder i sygefravær og har store menneskelige omkostninger. Jeg får dagligt henvendelser fra mennesker, der siger, at de via min forskning ser deres situation med nye briller. Derfor glæder jeg mig utrolig meget til dette projekt med parterne på det kommunale område. Det vil kunne gøre en afgørende forskel siger Pernille Steen Pedersen.

Om Fremfærd

Fremfærd er et samarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der har til formål at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning. Målet er et velfærdssamfund, hvor både medarbejdernes, borgernes og resten af samfundets ressourcer anvendes bedst muligt.

LÆS MERE om Fremfærd

Om projektet Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress

Baggrunden:

Flere forskere har peget på, at én af de største stressproblemstillinger i det moderne arbejdsliv er moralske konflikter, hvor medarbejdere bliver bedt om at gå på kompromis med deres egne oplevede krav til en forsvarlig opgaveløsning. De modsatrettede krav kan give anledning til en indre konflikt, som potentielt kan blive skadelig.

Der mangler konkret viden om, hvordan ledere og kolleger præventivt kan hjælpe og støtte medarbejdere med at navigere mellem de modsatrettede konflikter som et centralt element i at forebygge stressrelateret sygefravær. Derfor kan dette heller ikke løses på individniveau. Det skal løses ved at styrke arbejdsfællesskabet, herunder samarbejdet mellem medarbejderen og lederen og kollegerne indbyrdes.

Succeskriterier:

  • At ledere får værktøjer, der gør, at de selvvurderet har fået konkrete input til, hvordan de kan lede medarbejdere, der udviser stressreaktioner, og fået kompetencer til at sætte forebyggende ind.
  • At den enkelte medarbejder har fået et andet blik på sig selv og sin leder, som gør, at medarbejderen selvvurderet kan bede om den støtte, der er brug for
  • At kolleger får en bedre forståelse for deres medkollegers stressreaktioner og får værktøjer til at støtte en medkollega
  • At medarbejderen, ledere og kolleger selvvurderet har fået kommunikative værktøjer, så de føler sig klædt på til at gøre en indsats i forhold til at forebygge stressrelateret sygefravær
  • At projektets viden og resultater bliver spredt til andre kommuner via formidlingsaktiviteterne

Tema om stress