Fuldtid i kommunerne

Kommuner går sammen om at udfordre deltidskulturen

Ledelsesopbakning og samarbejde på tværs har høj prioritet, når Faaborg-Midtfyn og Svendborg går sammen om at udfordre deltidskulturen.

Af Bettine Romme Andersen 05/09/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

En af de helt store kommunale dagsordner handler om at fastholde og rekruttere nye medarbejdere til velfærdsområderne. Et greb ind i den dagsorden hedder fuldtid eller op i tid.

For hvis kommunale arbejdspladser kan gøre det attraktivt for de mange medarbejdere på deltid at arbejde lidt mere eller gå på fuldtid, så er noget af udfordringen med mangel på arbejdskraft løst.

Men løsningerne kommer ikke af sig selv, og her kan ledelsesopbakning og samarbejde på tværs af fagområder og kommuner være afgørende.

2 kommuner og 11 arbejdspladser

I En fremtid med fuldtid arbejder de kommunale parter i form af KL, Forhandlingsfællesskabet og en lang række kommuner sammen om at finde løsninger, der giver medarbejderne lyst til at gå op i tid.

En del af den indsats udfolder sig på Fyn, hvor Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune samarbejder med 11 lokale arbejdspladser inden for social-, børne-, ældre- og rengøringsområdet.

Medarbejdere og ledere fra arbejdspladserne mødes til workshops og udvikler prøvehandlinger for at finde lige præcis de greb, der virker hos dem.

Fokus på ledelsesopbakning

På første workshop stod direktør for Børn, Unge, Kultur og Fritid i Svendborg Kommune Jonas Wittendorf og koncerndirektør for Sundhed & Omsorg og Opvækst & Læring fra Faaborg-Midtfyn Siggi W. Kristoffersen skulder ved skulder og bød velkommen.

De er særligt optaget af, hvordan de som ledelse kan være med til at indgyde mod til at gå nye veje, få nye idéer og afprøve dem, så flere får lyst til at gå op i tid eller på fuldtid.

Derfor fremhævede de deres opbakning til arbejdspladserne og fokuserede samtidig på de muligheder, der ligger i at samarbejde og lade sig inspirere på tværs af arbejdspladser, arbejdsområde og kommunegrænse.

Der er ingen tvivl om, at indsatsen har høj prioritet hos både Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommune. Foruden et stærkt fremmøde og engagement fra kommunernes HR-afdelinger var der på anden workshop i juni inviteret syv områdeledere med på workshop sammen med de udvalgte arbejdspladser.

Områdelederne diskuterede udfordringerne ved at få flere op tid og snakkede samtidig om, hvordan de hver især kunne være med til at understøtte dagsordenen, fx ved at støtte arbejdspladserne i at udfordre rammerne og sætte mål. Som en af lederne sagde:

- Vi er gode til at påvirke nedad, men er også gode til at påvirke opadtil – og også gode til at finde på idéer inden for rammer, der kan være stramme.

Ledelsesopbakning giver mod

Og netop ledelsesopbakningen bliver af konsulenterne fra KL og Forhandlingsfællesskabet fremhævet som et vigtigt element i idéudviklingen og resultatet af de prøvehandlinger, som arbejdspladserne vælger at sætte i gang.

- Vi kan se, at ledelsesmæssig opbakning er altafgørende, når det kommer til at få de gode idéer og have mod på at gå nye veje, særligt når arbejdspladserne oplever modvind, siger partskonsulent Lin Gyldenkærne fra Forhandlingsfællesskabet.

- Samtidig har opbakningen en enorm betydning, når det kommer til følelsen af at være fælles om indsatsen – at det ikke er medarbejderen eller arbejdspladsen alene, der skal fikse en udfordring, men at det er en fælles opgave, som alle i organisationen har et ansvar for og bakker op om, lyder det fra partskonsulent Julie Malene Eichstedt Sørensen fra KL.

Barrierer og gevinster som afsæt for idéerne

Siden sidste workshop har de deltagende arbejdspladser fra social- børne, ældre- og rengøringsområdet arbejdet med, hvilke gevinster og barrierer deres kollegaer oplever i forbindelse med at gå op i tid eller på fuldtid.

- De siger, at de ikke kan holde til flere timer, og at de vil miste deres få fridage ved at gå op i tid, og så frygter de, at der ikke er arbejde nok i ydertimerne, siger Lilian Hansen, der er social- og sundhedsassistent i Hjemmeplejen Faaborg.

Derfor har arbejdspladsen fokus på, at de som en del af løsningen skal kigge på fordelingen af opgaver over dagen og inddrage medarbejderne i placeringen af de ekstra timer.

Samtidig er forhåbningen, at flere timer til faste medarbejdere vil give mere kontinuitet, hvilket vil komme borgere og pårørende til gode, fordi de vil opleve at se den enkelte medarbejder oftere.

På bo- og aktivitetstilbuddet Sydbo i Svendborg har man en høj andel af fuldtidsansatte - nemlig 82 procent.

- Vi gør meget ud af at tilpasse os og spørger tit medarbejderne om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges for, at det passer godt til dem, siger afdelingsleder Lisbeth Juul Windeler (tv).

Hendes udgangspunkt, når hun ansætter nye, er altid fuldtid.

Barriererne for at gå op i tid på Sydbo handler meget om balancen mellem arbejds- og privatliv. Derfor handler overvejelserne også meget om at være endnu mere fleksible og imødekommende overfor de ønsker, som medarbejderne har i forhold til at vælge flere timer.

Udfordringen på rengøringsområdet er nærmest omvendt fra de andre områder, for her ønsker mange af medarbejderne nemlig at gå op i tid, men det er svært at finde opgaver nok til en fuldtidsstilling.

En måde at komme op i tid er blandt andet at have delt tjenestested - altså arbejde på to matrikler, fx at gøre rent på en skole om morgenen og en daginstitution om eftermiddagen.

- Transport mellem arbejdssteder er for nogen en barriere, og andre, som er oppe i årene, frygter, om de kan holde til at gå op i tid. Men de fleste vil gerne have flere timer, siger TR Anja Illum (tv).

Derfor er de i gang med at undersøge, om rengøringsmedarbejdere kan samarbejde med pedellerne.

- Vi skal i gang med et samarbejde med pedellerne, hvor vi kan aflaste dem ved at tage nogle af deres småjobs, når vi alligevel er ude på skoler og daginstitutioner. Det kan være at skifte en pære eller afkalke en kaffemaskine, siger Maria Weisbjerg, leder af Intern Drift i Faaborg-Midtfyn Kommune (th).

Fra Svendborg Kommunes dagtilbudsområde var Børnehuset Gudbjerg og dagtilbuddet Nordlyset repræsenteret på workshoppen.

Børnehuset Gudbjerg talte blandt andet om, at barrierer for at gå op i tid handler om "villighed til forandringer" og frygten for ikke at have det mentale overskud til flere timer. Til gengæld så personalegruppen også flere gevinster ved de flere timer, fx at børnene ville få glæde af, at medarbejderne var mere gennemgående.

Hos dagtilbuddet Nordlyset sporede de sig langsomt ind på, hvad det kunne være, de skulle hjem og prøve af, for at flere ville gå op i tid. Det handler blandt andet om 'hjernepauser'.

- Vi skal have mere af det, som vi elsker ved jobbet, lød det fra en, mens en anden supplerede:

- Det, jeg elsker mest, er også det, som dræner mig.

Derfor faldt snakken på at skabe rum for pauser og at kunne variere arbejdsopgaverne, så de mere krævende opgaver bliver fulgt af mindre krævende eller anderledes opgaver.

Samarbejde på tværs

Social- og sundhedsassistent Lilian Hansen er glad for, at workshoppen samler forskellige fagområder og arbejdspladser, så man kan inspirere og lære af hinanden.

- Det er spændende at høre, hvad de andre områder bokser med. Så selv om vi er forskellige, så har vi alle den samme opgave, nemlig at løse vores kerneopgave, og det kan vi godt bruge hinanden til, siger hun.

Og samarbejdet på tværs af arbejdspladser og fagområder er også noget, andre kommuner har haft gode erfaringer med i forbindelse med fuldtidsindsatsen "En fremtid med fuldtid", som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

- Vi ser ofte, at der sker noget i rummet, når arbejdspladser fra forskellige områder taler sammen om deres udfordringer og hjælper hinanden med at kvalificere idéerne til prøvehandlinger. Andre arbejdspladser har måske afprøvet en løsning før og kan give gode råd til, hvordan man kan gå til arbejdet, og hvad man skal være opmærksom på, siger partskonsulent Julie Malene Eichstedt Sørensen fra KL.

- Samtidig giver det en wow-effekt, når så mange er samlet i et rum sammen. Det giver deltagerne en følelse af at være en del af noget større, og det indgyder til mod på at prøve noget nyt af, siger Lin Gyldenkærne fra Forhandlingsfællesskabet.

Idéer til prøvehandlinger

Afslutningsvis skulle arbejdspladserne udvælge de tre idéer til prøvehandlinger, de mente havde størst potentiale for at få flere op i tid. Inden de mødes til tredje workshop, skal deltagerne tilbage til egen arbejdsplads og have kollegernes input til idéerne og samtidig undersøge, om deres udvalgte idéer har gang på jord.

Nogle af de ideer, der kom op, var:

  • Selvstyrende teams
  • Mulighed for hjemmearbejde (evt. til dokumentation)
  • Længere vagter
  • En puljeordning med timer, som de fastansatte kan tage for at gå op i tid.
  • Arbejde mere på tværs af enheder - forsorgshjemmet, værestedet og det udekørende team - for at få flere timer.

Medarbejdere og leder fra Forsorgscenter Sydfyn.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid