model didaktiske samtaler

Hvad er didaktiske samtaler?

Didaktiske samtaler er tilrettelagte samtaler om undervisningens mål og evaluering af undervisningen, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges for at fremme alle elevers læring, udvikling og dannelse.

Af Bettine Romme Andersen 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

Didaktiske samtaler beskæftiger sig med didaktiske spørgsmål i relation til undervisningen, og de undersøger samspillet og sammenhængen mellem på den ene side undervisningens tilrettelæggelse og gennemførsel - og på den anden side elevernes udbytte af undervisningen.

Eksempler på arbejdsspørgsmål i en didaktisk samtale

Hvilken virkning har det på elevernes udbytte af gruppearbejdet, at vi har undervist eleverne i at samarbejde i grupperne?

Skaber det mere ro i undervisningen, når jeg i højere grad gør det tydeligt for eleverne, hvad de skal gøre, når de går i stå, og når de er færdige med en opgave?

Hvordan oplever eleverne den uro i undervisningen, som lærere og pædagoger taler om? Hvad er det, som skaber uroen?

Træning og systematisk analyse i professionelle læringsfællesskaber

Didaktiske samtaler er en vigtig trædesten i skolens mange professionelle rum, hvor lærere og pædagoger planlægger og efterbehandler undervisning og pædagogiske indsatser i fællesskab. Indgangen til samtalerne er de læringsmål, som teamet retter undervisningen mod, og anledningen er fx iagttagelser af nye behov eller udfordringer i undervisningen, eller anledningen kan være skolens strategiske indsatser.

Teamsamarbejde og samarbejdet i fx skolens ressourcecenter og pædagogiske læringscenter har dog ofte brug for støtte til i hverdagen at arbejde systematisk med data og til at hjælpes ad med at udpege prøvehandlinger, der udvikler nye undervisningsformer, som eleverne kan profitere af. Derfor er det mange steder en faglig lederopgave (eller vejlederopgave) at facilitere didaktiske samtaler og at træne deltagernes færdigheder i systematisk analyse og samarbejde.

Figur 1: Lærende cyklus i arbejdet som professionelt læringsfællesskab:

Fordybelse i samspillet mellem undervisning og læring

Didaktiske samtaler er omdrejningspunktet for fordybelse i sam­spillet mellem undervisning og læring. Den didaktiske samtale er et anvendeligt redskab, når der er særlige udfordringer med, at elever ikke lærer og trives som forventet, og det er svært at differentiere undervisningen, så den rummer alle elevers behov.

Der kan være brug for, at faglige ledere (sammen med skolens vejledere) sætter sig i spidsen for en undersøgende proces i et team, hvor man veks­ler mellem observation af prøvehandlinger og didaktiske samtaler, alt imens man gradvist opnår en dybere forståelse af situationen.

Figur 2: Procesforløb hvor det professionelle læringsfællesskab trinvis fordyber sig:

Se i stort format

Systematiske opsamlinger på skolens indsatser

Didaktiske samtaler er velegnede som systematisk evaluering af fælles indsatser på skolen, fordi samtalerne både fokuserer på at opsamle de fagprofessionelles erfaringer med fx prøvehandlinger i undervisningen, og fordi samtalerne systematisk kigger på data, som er valgt ud til formålet.

Skolens faglige ledere kan med fordel deltage i de systematiske opsamlinger med henblik på at samle viden om effekten af indsatsen, og hvad der yderligere skal til for at forankre den.

Figur 3: Processtruktur ved fælles opstart og afsluttende evaluering af skolens indsatser:

 

Eksempler på didaktiske temaer
  • Læringsmål
  • Elevopgaver
  • Motivation
  • Feedback
  • Differentiering
  • Gruppearbejde
  • Planlægning og evaluering
Download materialer og støttekort
Se alle videoer om skoleledelse og didaktiske samtaler
Gå til fase 1 i en didaktisk samtale

Her kan du finde en introduktion til fase 1, som handler om, at fokuspersonens perspektiv og oplevelser kommer klart og tydeligt frem.

Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler