Styrket evalueringskultur publikation

Download publikationen "Fra evaluering til evalueringskultur"

Vil I have inspiration og refleksionsspørgsmål til arbejdet med jeres evalueringskultur, så kan I her hente publikationen, som præsenterer viden og erfaringer fra både forskning og hverdagen i dagtilbud i fire kommuner.

Af Bettine Romme Andersen 24/01/2022
BUPL,
KL

Pædagogisk personale, ledelser og forvaltninger vil alle gerne skabe de gode rammer i dagtilbud, som børn uanset forudsætninger kan udvikle sig i.

Og det kan en stærk evalueringskultur bidrage til.

Med publikationen her kan I blive inspireret til evalueringsarbejdet i jeres dagtilbud og bruge refleksionsspørgsmålene i jeres dialoger.

Den er udarbejdet af KL og BUPL i fællesskab. Og på baggrund af interview, workshop og bidrag fra forskerne er der identificeret en række tværgående træk, der har betydning for arbejdet med at udvikle en stærk evalueringskultur.

Tværgående træk
  1. Etablering og vedligeholdelse af en stærk evalueringskultur kræver et aktivt arbejde. Her spiller personalets oplevelse af mening og motivation i forhold til evalueringsarbejdet en vigtig rolle.
  2. Børnenes reaktioner og oplevelser er med til at gøre evalueringen meningsfuld for medarbejdere, og børnene kan have en aktiv rolle i at fokusere og informere evalueringen.
  3. Det er vigtigt, at institutionsledere og de pædagogiske konsulenter får talt om, hvilken evalueringsviden fra praksis som forvaltningen har behov for. Dette med henblik på at skabe gensidig klarhed og have dialog om, hvad formålet er med evalueringsarbejdet.
  4. Målet med evalueringen, de spørgsmål, den skal give svar på, og hvem der skal anvende evalueringen, er med til at bestemme, hvilken evalueringsmetode der anvendes og hvilke typer af evalueringsdata, der er brug for at indsamle.
  5. Det er en ledelsesopgave løbende at understøtte, hvordan evalueringsarbejdet tilrettelægges og hvilket fokus det skal have. Det er en ledelsesopgave at fastholde fokus over tid, så der oparbejdes rutiner med processerne.  
  6. Rammer har betydning for udvikling af en stærk evalueringskultur. Rammer skal her forstås bredt i form af tid, mødestrukturer, udviklingen af et fælles sprog m.v. Det er afgørende for en stærk evalueringskultur, at der er tid og rammer til det. Det pædagogiske personale, lederen, forvaltning og kommunalpolitikere spiller en rolle her.  
Hent publikationen

I publikationen kan I finde inspiration til, hvordan det pædagogiske personale kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø til fordel for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.