TRIO-gruppen på Elbæk i Hadsten

TRIO har fået udfordret kolleger til at finde rykkere og trykkere

TRIO fik skræddersyet hjælp af SPARK til at definere sig selv, men også hjælp til at engagere medarbejdergruppen i arbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø. Første initiativ er en proces om det, der rykker, og det, der trykker.

Af Bettine Romme Andersen 29/01/2019

Hvad er det, vi gør godt, og hvad kan vi gøre bedre? De to simple spørgsmål har sat en proces i gang på Botilbuddet Elbæk i Hadsten, hvor alle medarbejdere sammen har arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Det var ikke nogen brændende platform, der gjorde, at den fem mand store TRIO satte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Men det blev resultatet af et samarbejde med SPARK om at få struktur på og overblik over arbejdet i TRIO'en.

Med forskellige værktøjer har SPARK guidet den fem mand store TRIO i retning af bedre strukturerede og konstruktive møder, mere kendskab til hinandens kompetencer samt større forståelse af, hvad de som TRIO egentligt kan arbejde med - til gavn for medarbejdergruppen.

Check ind og check ud-metoden hjalp

TRIO-møderne er blevet lagt fast i kalenderen, og ved hvert møde bruges nu en skabelon til dagsorden med faste punkter, hvilket har skabt systematik og overblik. Derudover har gruppen lært at bruge et værktøj, som giver nogle langt mere produktive møder end førhen. 

- I en travl hverdag kommer man halsende lige der, hvor mødet skal i gang, og så smækker man dagsordenen på bordet, men ens tanker er faktisk et andet sted, og man er ikke klar til at fokusere, og derfor bliver mødet heller ikke fokuseret, siger Trine Birkkjær, afdelingsleder i gruppe 3 på Elbæk.

Og den dårlige start på møder blev der ændret på, efter TRIO lærte at bruge check ind-metoden, som handler om, at man i starten af et møde følger en proces, hvor man tager en runde, hvor alle får taletid.

- Vi har arbejdet med at få ventileret, inden mødet rigtigt går i gang. Vi tager en runde, hvor vi siger, hvad der optager os, altså hvad checker vi ind med. Og den mulighed har faktisk haft større betydning, end vi havde regnet med, siger Trine Birkkjær og fortsætter:

- Når vi gør det, så er det som om, at skuldrene falder lidt ned - og når vi er færdige, så er vi alle klar til mødet.

TRIO’en slutter også af med et check ud, hvor de tager en runde og fortæller, hvad de fik ud af mødet, og hvad de går videre med.

TRIO kender nu hinandens forcer

På de fire møder, som TRIO har haft med SPARK-konsulenten Karin Thomassen, har de også arbejdet med et værktøj, som har givet gruppen et bedre overblik over, hvor de taler ud fra.

- Jeg synes, at de processer, vi har været igennem, har givet os større forståelse for hinanden og indsigt i, hvordan vi hver især tænker, hvilket i sidste ende skal komme arbejdspladsen til gode, at der er mange perspektiver, siger afdelingsleder i gruppe 1 og 2 Lene Koba.

SPARK-konsulenten har introduceret TRIO for domæneteorien, som handler om, at man i samtaler kan være i tre domæner – eller logikker. Der er det personlige domæne, hvor man taler ud fra egne holdninger, meninger og følelser. Produktionsdomænet, hvor man taler ud fra regler, retningslinjer og procedurer på arbejdspladsen. Og til sidst er der refleksionens domæne, hvor man er er mere åben for andres synspunkter og perspektiver.

- Jeg synes, at vi har fået øje på de kompetencer, vi har hver især, sådan at man bedre kan supplere hinanden i arbejdet omkring arbejdsmiljøet, siger Lene Møgelvang, der var AMR under SPARK-forløbet.

Stort fællesmøde med fokus på arbejdsmiljøet

Forløbet med SPARK har ført til, at TRIO har taget initiativ til sit første store arrangement med fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

På bostedets store fællesmøde i november havde gruppen sat over to timer af til, at hele personalegruppen på cirka 40 medarbejdere kunne arbejde med ”tre ting, der rykker, og tre ting, der trykker”.

Processen blev forberedt og styret af to af TRIO’ens medlemmer, socialpædagog og TR Charlotte H. Pedersen og ergoterapeut og AMR Tine Jensen.

Hvad rykker? Og hvad trykker?

Medarbejderne skulle hver især skrive på små sedler tre ting, der er gode for arbejdsmiljøet på Elbæk, og tre ting, der ikke er gode.

Herefter blev medarbejderne delt op i seks grupper, som skulle tematisere udsagnene og præsentere dem.

- På rykkersiden var det særligt godt sammenhold, god stemning og samarbejde på tværs, der gik igen, fortæller daværende AMR, Lene Møgelvang.

- På trykkersiden stod der blandt andet manglende ressourcer, mere tid til borgerne og mindre tid til dokumentation samt manglende kommunikation, siger afdelingsleder Lene Koba.

Hele processen blev taget rigtig godt imod af personalet, som var meget glade for at blive inddraget.

- Der var en fantastisk stemning, og folk var meget engagerede og entusiastiske. Og der blev sagt, at det var dejligt at få lov til at sidde og tale med hinanden om de her ting. Så det var en god måde at engagere medarbejderne på, siger Lene Møgelvang.

TRIO-lagkage giver visuelt overblik

Efter det vellykkede fællesmøde har TRIO fået blod på tanden og har lagt en tidsplan for, hvornår de vil arbejde videre med de forskellige temaer, som medarbejderne pegede på som ”rykkere” og ”trykkere”.

- Det første tema, vi tager fat på, er arbejdsplanen. Vi har på vores netop afholdte TRIO-møde- det første efter fællesmødet - lavet en handlingsplan, som vi har hængt op i personaleområdet, siger Lene Koba.

På den måde har TRIO taget fat i to af de emner, der trykker – nemlig bedre kommunikation og bedre arbejdsplanlægning. I arbejdet med nogle af de andre temaer forventer TRIO, at medarbejderne igen skal være en aktiv del af processen, men den nærmere plan for dette er ikke på plads endnu.

Samtidig har TRIO visualiseret temaerne i en langtidsplan udformet som en lagkage - igen for at holde styr og struktur på arbejdet i TRIO.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

TRIO – hvad er det?
 • TRIO består som udgangspunkt af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.
 • TRIO er ikke et formelt organ (som MED) og er hverken reguleret af lovgivning eller overenskomster. 
 • TRIO’en kan bruges som et uformelt sparringsforum, hvor medlemmerne kan vende aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløsning og dele, hvad der rører sig på arbejdspladsen. 
Læs mere om, hvordan man kan anvende domæneteorien i praksis
SPARK og TRIO'en på Elbæk

- TRIO’en på Botilbuddet Elbæk i Hadsten i Favrskov Kommune har holdt fire møder med SPARK-konsulent Karin Thomassen i løbet af 2018.

- TRIO’en har haft fokus på struktur og overblik, og de har blandt andet arbejdet med værktøjerne ”check ind og check ud” og "domæneteorien".

- TRIO'en set fra venstre Tine Jensen (AMR), Trine Venner Birkkjær, Charlotte H. Pedersen (TR), Lene Møgelvang (daværende AMR) og Lene Koba (forrest).

En af plancherne med "trykkere"
Her trykker skoen i Elbæk
En af plancherne med "rykkere"
En af plancherne med rykkere
Roller, ansvar og opgaver i en TRIO

Leder:

 • Sikrer, at kerneopgaven og de konkrete arbejdsopgaver løses
 • Har ansvar for, at arbejdet er sikkert, sundt og fuldt forsvarligt, samt at f.eks. APV bliver gennemført
 • Personaleansvar og sikrer trivsel og gode arbejdsforhold

Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

 • AMR har afsæt i arbejdsmiljølovgivningen og er ambassadør for arbejdsmiljøet
 • Repræsenterer medarbejderne og bringer deres viden og blik ind i TRIO.

Tillidsrepræsentant (TR)

 • Har afsæt i overenskomsterne og skal fremme rolige og gode arbejdsforhold
 • Tillidsrepræsentanten deltager med udgangspunkt i de overenskomstmæssige aftaler
 • Advokat for medlemmer

Kilder: BFA´s hæfte: "På forkant" og SL’s hæfte: Trioen – fælles om arbejdsmiljøet i hverdagen”