Lone Tolder Skovmand har taget rejsen fra pædagog til leder

Pædagogers vej til ledelse går via en praktisk øvebane og teoretisk viden

Viden om ledelse, personlig refleksion og praktiske ledelsesopgaver er vejen frem, hvis flere pædagoger skal tage springet videre til ledelse. Det viser erfaringer fra seks kommuner, som tilbyder medarbejdere forløb, som netop skal motivere til ledelse.

Af Bettine Romme Andersen 20/11/2019

For de fleste er det lidt af et spring at gå fra en dagligdag som pædagog til at påtage sig rollen som leder af en hel daginstitution eller SFO.

For at gøre gabet mellem praksis og ledelse mindre skræddersyr nogle kommuner et særligt uddannelsesforløb til pædagoger, som overvejer, om ledelse kunne være noget for dem.

Disse før-leder-forløb er ikke et tilbud alle steder, men i seks kommuner, som KL og BUPL har kortlagt, fokuserer forløbene blandt andet på at give deltagerne en smagsprøve på ledelse gennem:

  • Personlig og faglig refleksion
  • Teoretisk viden
  • Mulighed for at prøve sig selv af i praksis

Lone blev leder efter et forløb

I Kolding Kommune har man siden 2007 gennemført tre før-lederforløb, hvor det seneste blev afsluttet i januar i år. En af deltagerne var den pædagoguddannede Lone Tolder Skovmand.

Hun arbejdede som souschef i daginstitutionen Trekløveren i Skanderup, hvor hun primært var pædagog, men havde syv ugentlige timer med souschef-opgaver, som vagtplanlægning, ferieplan og overblik over indskrivninger.

- Da jeg startede som souschef, tænkte jeg, at det var et godt trinbræt til at få en fod inden for ledelse, men samtidig beholde en tæt kontakt med børnene, fortæller Lone Tolder Skovmand.

Da hendes leder søgte nye græsgange, blev hun konstitueret leder, og samtidig indstillede den afgående leder hende til at deltage i før-lederforløbet.

- Souschef-opgaverne groede på mig, og det var spændende med den indsigt, jeg fik i forhold til det politiske arbejde og forvaltningsarbejdet, så jeg glædede mig til at komme på før-lederforløbet, fordi det kunne være med til at gøre mig mere afklaret i forhold til, at lederstillingen nu var ledig på min arbejdsplads, siger Lone Tolder Skovmand.

Hun ville dog gerne have haft lidt mere erfaring som souschef, inden hun søgte en lederstilling.

- Men da lejligheden bød sig, var det jo med at springe på, fortæller hun.

Før-leder-forløb skaber afklaring – begge veje

Før-lederforløbet, tiden som konstitueret leder og erfaringerne fra souschefstillingen gjorde, at Lone Tolder Skovmand søgte og fik stillingen som leder af Trekløveren.

Hun er den første fra forløbet, som har fået et lederjob, mens to andre deltagere er ved at søge opslåede souschefstillinger, fortæller Suzan Werther Andersen, pædagogisk udviklingskonsulent i Kolding Kommune.

- Da vi afsluttede kurset, viste den mundtlige og skriftlige evaluering, at hovedparten af deltagerne var blevet mere afklarede, i forhold til at ledelse var den vej, de ville på et tidspunkt. Der var også to, som sagde, at de ikke ville gå ledervejen, siger Suzan Werther Andersen.

I Kolding Kommune er forløbet bygget op over fire kursusdage, hvor deltagerne veksler mellem teoretiske oplæg om ledelse og individuelle- eller grupperefleksioner.

De skal også på observationsopgave i praksis og selv prøve en ledelsesopgave af i en aktion mellem kursusdagene. Og disse opgaver i praksis er vigtige for at give kursisterne en føling med ledelse i virkeligheden, påpeger Suzan Werther Andersen.

- Man skal give plads til særligt ihærdige medarbejdere ved at give dem særlige opgaver og særligt ansvar, siger hun.

København ruger talenter ud på ni måneder

Københavns Kommunes ledertalent-forløb varer sammenlagt 15 dage fordelt over ni måneder. Det dækker 0-18-års området, så det er både lærere og pædagoger fra dagtilbud, fritids- og skoleområdet, som deltager.

Det giver en stor fleksibilitet i forhold til at kunne rekruttere på tværs af byen, og samtidig giver det deltagerne en forståelse for hinandens kerneopgave, fortæller Marie Louise Møller, der er fuldmægtig i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

For at komme i betragtning til forløbet skal deltagerne skrive en motiveret ansøgning, som deres leder også motiverer.

Herefter er det de fem områdechefer, der i fællesskab udpeger deltagerne. Kommunen opstartede to hold med hver 28 deltagere i august.

- Tit er det lederne på institutionerne og skolerne, som spotter talenterne og spørger, om det ikke kunne være noget for dem at gå ledelsesvejen, og derefter arbejder de i tæt dialog sammen om at skrive ansøgningen, forklarer Marie Louise Møller.

Mange af deltagerne er eller har været tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter, og det forklarer konsulenten i Kompetenceudvikling og Ressourcer med, at de allerede har vist interesse for at smage på organisationsudvikling og set, hvad ledelsesrummet er.

Marie Louise Møller, fuldmægtig i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Ledelse skal prøves i praksis

Forløbet i København består af en række forskellige elementer, hvor Marie Louise Møller særligt vil fremhæve tre dele, som er afgørende for, at deltagerne bliver afklarede og motiverede for ledelse.

  • Den konkrete ledelsesopgave
  • Netværksmøderne
  • Diplommodul

Alle deltagere skal sammen med deres leder udvælge en konkret og virkelig ledelsesopgave, som de får ansvaret for at løse undervejs. Det kan for eksempel være at implementere uddannelsesparathedsvurderinger på skoleområdet, eller hvordan man skal arbejde med den styrkede læreplan i daginstitutionen.

- Et er, at deltagerne får en masse teori på diplommodulet, noget andet er at stå med en konkret ledelsesopgave i deres egen hverdag og mærke, hvad ledelse rigtig vil sige, siger Marie Louise Møller og fortsætter:

- Og særligt det perspektiv- og rolleskifte, der sker, når de indtager en ny position i forhold til deres kolleger, bliver der talt meget om på deltagerholdene.

Deltagerne bliver også inddelt i netværksgrupper på tværs af 0-18-års området. Netværksgrupperne fungerer som et lille fællesskab, hvor de kan sparre og bruge hinanden.

- Vi ser ofte, at grupperne fortsætter efter kurset, hvor deltagerne holder fast i hinanden og giver feedback på ansøgninger eller forbereder jobsamtaler sammen, lyder det fra Marie Louise Møller.

Uddannelsesforløbet er en vej til ledelse

Områdelederne i Københavns Kommune kigger ofte i retning af de tidligere deltagere, når der skal besættes lederstillinger i forbindelse med konstitueringer og sygemeldinger. På de to senest afsluttede forløb i København er henholdsvis 7 ud af 29 og 11 ud af 26 blevet ledere i eller uden for Københavns Kommune.

- Der er ofte nogle af deltagerne, der træder ind i en lederstilling, mens de er på forløbet, typisk fordi de er så modnede og klar til opgaven, siger Marie Louise Møller.

Evalueringen viser, at alle deltagerne er "meget enige" eller "enige" i, at forløbet har styrket dem i at blive leder.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Lone Tolder Skovmand er uddannet pædagog og har via en stilling som souschef taget springet til institutionsleder af Trekløveren i Kolding Kommune.

Download materiale om seks kommuners erfaringer med før-lederinitiativer
Fem tværgående erfaringer fra før-lederforløb i seks kommuner

Projektet har identificeret fem tværgående træk, som ser ud til at have betydning for, at et forberedelsesforløb hjælper pædagogerne til afklaring på vej mod en lederstilling.

De tværgående træk kan sammenfattes i nedenstående punkter:

Erfaringer fra de seks kommuner tyder på, at forløbet har størst værdi, hvis det indeholder både ledelsesteoretisk indsigt og et mere aktionslæringspræget perspektiv.

Det kan for eksempel være i form af afprøvning af konkrete afgrænsende lederopgaver. Det kan også være i form af mentor eller lignende.

De seks kommuner har forskellige erfaringer i forhold til den tidsmæssige tilrettelæggelse af før-leder-forløb.

Erfaringerne viser, at forankring i organisationen er vigtigt for, at før-leder-forløbet reelt får betydning for pædagogen.

Pædagogen skal bakkes op af sin nærmeste leder, ligesom forvaltningschefens interesse for forløbet og deltagerne har betydning, i forhold til om det fører til lederstillinger for de interesserede pædagoger.

En klar forventningsafstemning har betydning for de deltagende pædagoger.

Det skal være tydeligt aftalt mellem den deltagende pædagog, lederen og forvaltningen, hvilke forventninger der er til pædagogen før, under og efter forløbet.

Det skal ligeledes være afstemt, hvad pædagogen kan forvente i forlængelse af forløbet.

Erfaringer fra de seks kommuner viser, at der er forskellige tilgange til udvælgelse af deltagere til før-leder forløb.

Variationen spænder over, at den enkelte pædagog blot tilmelder sig på eget initiativ, at pædagogen skal være udpeget af lederen, eller at nærmeste leder skal ind over, til at pædagogen skal skrive en motiveret ansøgning.

Det ser ud til, at det er hensigtsmæssigt, at der er definerede kriterier for deltagelse for dermed at skabe gennemsigtighed.

Ligeledes ser det ud til at være hensigtsmæssigt, at der er aftalte procedurer for dialog med pædagoger, der ønskede, men ikke blev optaget på forløbet.

Flere af kommunerne har erfaringer med før-leder-forløb, der har hele 0-18 års området som målgruppe.

Dette ser ud til at være hensigtsmæssigt i forhold til at kunne bemande forløb, men også for at give bredere ledermuligheder efterfølgende.

De seks kommunale før-lederinitiativer

Thisted Kommune har et ledertalent-forløb, der hedder "Smag på Ledelse". Det henvender sig til alle faggrupper i kommunen, men på første hold var cirka en tredjedel pædagoger.

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning har tilbuddet "BUF ledertalent", hvor deltagerne er samlet i 0-18 års området. Der er startet to hold op i august 2019.

Kolding Kommune har siden 2007 gennemført tre før leder-initiativer for pædagoger og souschefer, som overvejer en karrierevej som leder.

Fredericia Kommune har initiativet "Mod på ledelse". Det henvender sig til pædagoger og lærer, som er nysgerrige på ledelse.

Vordingborg Kommune igangsatte i 2018 lederafklaringsforløbet "På vej til skole/dagtilbudslederuddannelser", som henvender sig til både pædagoger og lærer.

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i samarbejde med BUPL Fyns lederforening og UCL et afklaringskursus til lærere og pædagoger, som er nysgerrige på ledelse. Første kursus blev gennemført i 2018, og et nyt hold starter op i 2020.