tænder

Projekt dokumenterer forbedret tandsundhed: Tværfaglig indsats betaler sig

Målrettet undervisning gør en forskel for de ældres tandstatus, viser Fremfærd-projekt, der har systematiseret samarbejdet mellem tandplejere og plejepersonalet.

Af Irene Aya Schou 22/05/2018

I Horsens Kommune er sundhedscenterleder Lone Nygaard Boysen glad. Hendes kommune har netop deltaget i et projekt, der viser, at øget fokus på tandsundheden hos ældre giver resultater.

- Det fine ved dette projekt er, at man har kunnet dokumentere, at det har en betydende effekt at lave en systematisk indsats i forhold til ældres mundhygiejne med tandbørstning og undervisning af personale, siger Lone Nygaard Boysen, der er øverste leder for godt 700 medarbejdere.

Sammen med Assens og Silkeborg har Horsens Kommune været en del af et Fremfærd-projekt, der har til formål at opkvalificere personalet på udvalgte plejecentre, så de kan varetage opgaven med bl.a. tandbørstningen overfor de ældre beboere. Også i KL, der har kørt projektet sammen med Sundhedskartellet og Danske Tandplejere, er der stor tilfredshed.

- De samlede data viser, at der er sket en markant forbedring af tandsundheden blandt de borgere, der har deltaget i projektet, bl.a. er der sket et markant fald i antallet af borgere med plak på deres naturlige tænder, siger Louise Dybdal, projektleder i KL.

Mindre plak på tænderne

Plak er bakteriebelægning langs tandkødsranden og årsag til mange sundhedsproblemer i munden. Målinger fra de tre projektkommuner viser, at andelen af borgere med meget plak på tænderne er faldet fra 30 til 8 procent i løbet af projektperioden.

Der er også færre blødninger fra tandkødet, og i Horsens Kommune er planen at bygge videre på de fine resultater og bl.a. formidle viden til social-og sundhedsskolerne og tilbyde mundhygiejne som fast kompetenceudviklingskursus til kommunens sosu-personale.

- Vi har også besluttet, at hvert plejehjem skal have ét årligt besøg af omsorgstandplejen. På dette besøg skal der gives undervisning til personalet, og personalet kan snakke med tandplejeren om, hvordan man kan håndtere enkelte beboere, hvis der er særlige udfordringer, siger Lone Nygaard Boysen.

Fornemmelse for renhed

Sunde tænder og ren mund giver ikke bare færre huller, men også færre smerter, sygdomme og infektioner i kroppen og mere appetit på livet. Og så giver det de ældre en følelse af renhed i munden, fortæller plejehjemsleder Birthe Badstue fra Ældrecenter Æblehaven i Assens Kommune.

- Vi har lært at vaske proteser i Blå Biotex og afkalke med eddike. Det tager belægningerne, og fra beboerne hører vi, at protesen bagefter er rarere at få i munden, fordi den virker lækker og ny. Det giver øget livskvalitet, siger hun.

Mange ældre på landets plejecentre oplever et markant fald i tandsundheden, når de ikke længere selv evner at børste tænder. For social- og sundhedsassistent Heidi Larsen fra Æblehaven har projektet giver viden og noget at snakke med kollegerne om.

- Vi er blevet mere opmærksom på at forebygge infektioner og på, hvilke borgere der kan have gavn af omsorgstandplejen, fordi de ikke længere bruger deres egen tandklinik. Men viden og fokus skal hele tiden holdes ved lige. Derfor har vi besluttet fremover at tage én måned om året, hvor vi har fokus på tandsundhed og vende tilbage til det skema, vi brugte i projektperioden, hvor vi registrerede de ældres mundhygiejne, siger hun.

LÆS OGSÅ: 7 gode råd til plejepersonalet: Sådan hjælper I de ældre med tænderne

Med projektets resultater er det oplagt for kommunerne at undersøge, om der er andre positive følgeeffekter af det nye fokus på mund og tænder. Det kunne f.eks. være at undersøge, om antallet af genindlæggelser reduceres, når mund og tænder holdes rene.

Tandplejernes vigtige rolle

Tandplejere har projektet igennem spillet en vigtig rolle, fordi de har undervist personalet på plejecentrene i, hvad de skal kigge efter, når de børster tænder på de ældre. Det har både været undervisning i plenum og sidemandsoplæring, hvor en tandplejer har fulgt den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere.

Hos Danske Tandplejere glæder formand Elisabeth Gregersen sig over, at den tandplejefaglige indsats har vist sit værd.

- Vi har fundet ud af, at vi som tandplejere er efterspurgte, og at der er et behov derude for grundlæggende viden om, at mundhygiejne er en del af plejeopgaven, og hvordan man griber det an, for det er ikke en opgave, som løftes af den nuværende ordning med Omsorgstandplejen. Der er behov for at tænke nyt i kommunerne, siger Elisabeth Gregersen, der selv har en fortid i den kommunale tandpleje. 

Hun håber, at andre kommuner vil tage ved lære af projektet evt. hjulpet på vej af de 40 millioner kroner, der allerede er afsat som satspuljemidler i perioden 2016-20 til forbedret tandpleje af svage ældre.

- De penge skal gerne i spil i kommunerne. Det bedste ville være, hvis tandplejere blev tilknyttet plejecentre og hjemmeplejen, så man er en del af personalet og f.eks. kan lave en mundplejeplan for den enkelte. Vi skal jo ikke komme med en løftet pegefinger og sige: 'Hov, hov. Fru Hansen har ikke fået børstet godt nok tænder de sidste 14 dage’, men derimod skal tandplejerne indgå som en naturlig del af teamet omkring den ældre borger, siger Elisabeth Gregersen. 

LÆS OGSÅ: Samarbejde mellem tandplejere og omsorgspersonale øger ældres tandsundhed

Gratis undervisningsmateriale

På baggrund af projektet er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner. Materialet kan fås ved at kontakte Danske Tandplejere (se faktaboks).

For projektleder i Sundhedskartellet Emilie Stubkjær er det afgørende, at plejepersonalet i forbindelse med oplæringen er blevet mere vidende om og opmærksom på betydningen af god mund- og tandpleje.

- De har lært nye måder at gå til borgerne. Samtidig har det været lærerigt for tandplejerne at indgå i nye og kollegiale relationer med faggrupperne på plejecentrene. Med projektet har vi peget på, hvordan der kan arbejdes med praksisnær læring og samarbejde mellem forskellige faggrupper, så det giver resultater, siger hun.

Foto: Johan Poulsen

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Få materiale til undervisningsbrug:

På baggrund af projektet er der udviklet et undervisningsmateriale bestående af en powerpoint-præsentation og talekort, der kan anvendes af tandplejere i alle landets kommuner.

Materialet kan fås ved at kontakte Danske Tandplejere på info@dansktp.dk

 

Om projekt Ældre og Tandsundhed
Fremfærd ÆLdre logo

Projektet har til formål at uddanne og opkvalificere personalet på landets plejecentre, så det er tilstrækkeligt rustet til at varetage opgaven med at assistere, bistå eller foretage den daglige tandbørstning, som den ældre på lige fod med alle andre borgere har behov for.

Opkvalificeringen består dels af undervisningslektioner i plenum og dels sidemandsoplæring, hvor en tandplejer følges med den plejehjemsansatte rundt til de ældre borgere og ser, hvordan de gør det og om der er noget, der skal ændres.

Projektet er et samarbejde under Fremfærd Ældre og gennemføres i samarbejde mellem KL, Sundhedskartellet og Danske Tandplejere.