Borgerorientering

Fire kommuner samskaber sig til en enklere beskæftigelsesindsats

En forenkling af loven om aktiv beskæftigelsesindsats åbner mulighed for, at jobcentrene kan tilrettelægge indsatsen enklere og mere meningsfuldt. Den chance griber fire kommuner med hjælp fra KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal.

Af Mia Dalby Larsen 20/11/2019
Fremfærd

Til januar træder en forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats i kraft, og det er en oplagt mulighed for jobcentrene til at se beskæftigelsesindsatsen efter i sømmene.

Loven giver nemlig jobcentrene friere rammer til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, så den giver mening for den enkelte borger. Jobcentrene vil f.eks. i mindre grad end i dag blive mødt af håndfaste krav til antal og hyppighed af samtaler, og de får mulighed for i højere grad at yde den indsats, der passer til borgeren.

Jobcentrene i Lyngby -Taarbæk, Lejre, Næstved og Rebild Kommuner griber chancen og deltager i de kommende måneder i Fremfærd-projektet ’Forenklet Beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering’.

Projektet ledes af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK kommunal, som vil støtte de fire kommuner i arbejdet med at gennemse og forenkle beskæftigelsesindsatsen og rydde op i noget af det, der i dag spænder ben for den meningsfulde og helhedsorienterede indsats for borgerne. Det er en øvelse, som parterne bag projektet håber, at andre vil lade sig inspirere af.

- Med den nye lov bliver der færre faste proceskrav til beskæftigelsesindsatsen og rammerne bliver friere, så jobcentrene kan gå ind i en omstilling, der i højere grad sætter borgeren i centrum.

Det åbner muligheder for at skabe en mere meningsfuld og effektiv beskæftigelsesindsats, ligesom det giver plads til, at kommunerne kan udvikle en beskæftigelsespolitik, der er tilpasset lokale forhold, siger formand for KLs Arbejdsmarkeds og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup Larsen.

Beskæftigelsesfagligheden kommer i fokus

Når medarbejdere og ledere fremadrettet skal tilrettelægge en beskæftigelsesindsats, som er styret af færre proceskrav, så sætter det medarbejderne og deres faglighed i fokus. Det er medarbejderne, der møder borgerne og kan vurdere, hvordan indsatsen kan tilrettelægges bedst muligt for at få borgeren i job eller tættere på arbejdsmarkedet.

- Forenklingen af LAB giver bedre mulighed for at tilrettelægge indsatsen, så den giver mening for den enkelte borger i forhold til dennes drømme, ønsker og udfordringer og på den måde få et samarbejde bygget på gensidig tillid op at stå med udgangspunkt i borgerens konkrete situation. Det giver med andre ord plads til fagligheden og stiller derfor også krav til jobcentermedarbejdernes kompetencer, som vi har et fælles ansvar for at udvikle, siger Mads Bilstrup, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

I projektet er arbejdsgivere og arbejdstagere i form af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal gået sammen om at støtte de fire kommuner i at arbejde på nye måder.

Jobcentrene skal arbejde efter metoden Samskabt Styring, hvor medarbejdere og ledere lokalt arbejder sammen om at pege på det, der bøvler, og finde løsninger, der giver enklere arbejdsgange hos netop dem. Metoden er udviklet af partssamarbejdet Fremfærd og afprøvet i en række kommuner på andre fagområder med gode resultater.

- Det særlige er, at medarbejdere og ledere arbejder sammen om at skabe meningsfuld styring og enklere arbejdsgange. Det har vist sig, at det virker, når de, der er berørt af f.eks. regler, dokumentation og proceskrav, går sammen om at ændre og tilpasse dem i forhold til den kerneopgave, de løser, siger Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal og næstformand i Fremfærd Borger.

Over de næste måneder vil repræsentanter fra de fire kommuners jobcentre blive oplært i metoden, og sideløbende skal de selv afvikle en proces hjemme i deres kommune, der involverer medarbejdere og ledere på tværs af afdelinger, funktion og fag og måske også ender med at inddrage politikere, virksomheder eller borgere, når de bedste løsninger skal findes.

Følg projektet på LinkedIn

Undervejs i projektet vil der blive samlet erfaringer op, så andre kommuner kan blive inspireret af dem, og allerede nu kan man følge projektet og de fire kommuner på LinkedIn-siden Forenklet Beskæftigelsesindsats. Følg siden her.

Forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Hovedelementerne i forenklingen af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er: 

  • Færre og mere enkle proceskrav
  • Ens regler om indsatsen på tværs af målgruppe
  • Ny model for benchmarking af kommunernes resultater og opfølgning
  • Forsøgsordning med mere ansvar til udvalgte a-kasser
  • Flere digitale løsninger
Kort om projektet Forenklet beskæftigelsesindsats
Fremfærd borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og ledes af KL, Dansk Socialrådgiverforening og HK Kommunal. I projektet skal fire kommuner bruge metoden Samskabt Styring til at skabe en enklere og mere borgerorienteret beskæftigelsesindsats inden for rammerne af den nye Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Projektet skal bidrage til en kulturforandring, hvor der arbejdes mindre efter en regelorienteret tilgang og mere efter et fokus på kerneopgaven og den enkelte borger.

Hvad er Samskabt Styring?

Samskabt Styring er en metode i seks trin, hvor medarbejdere, ledere og andre interessenter arbejder sammen om at pege på det, der bøvler i arbejdet og finde løsninger.

I Samskabt Styring inddrages dem, der er berørt af styring i form af f.eks. regler, proceskrav og dokumentation i at gøre hverdagens arbejdsgange enklere til gavn for borgerne. Samskabt Styring er udviklet af Fremfærd sammen med en række kommuner og er afprøvet med gode resultater på ældreområdet, det specialiserede socialområde og børneområdet.

Læs mere om Samskabt Styring her.