Basiskompetencer

Basiskompetencer

Alle medarbejdere i jobcentrene skal have en række basiskompetencer, som tager udgangspunkt i kerneopgaven. Basiskompetencerne er grundlaget, som man kan bygge ovenpå med fire specialiserede fagprofiler.

Af Fremfærd 12/09/2019
Fremfærd

På fagprofiler.dk er der udviklet fire faglige profiler for medarbejdere i fremtidens beskæftigelsesindsats. Profilerne afspejler centrale behov for kompetencer og fagligheder i dag og i de kommende fem år.

De fire faglige profiler er en samling af specialkompetencer til særlige vidensområder. Som en slags byggeklodser kan de lægges oven på en række grundlæggende kompetencer, som danner basis for, at den enkelte medarbejder kan agere i det praksisfaglige handlerum, som eksisterer sammen med lovgivning og kommunalpolitiske prioriteringer. Basiskompetencer er hæftet op på kerneopgaven i jobcentrene og handler helt enkelt om at kunne undersøge, dokumentere og vurdere hver enkelt sag og hver enkelt borger.

Alt efter hvilken jobfunktion medarbejderen i jobcenteret har, vil det kræve forskellige niveauer af basiskompetencer, men helt overordnet er basiskompetencerne det fælles fundament, som alle medarbejdere i jobcenteret bør stå på.

Nedenfor finder du en beskrivelse af basiskompetencerne.

Organisatorisk kendskab og kompetence
Medarbejderen på beskæftigelsesområdet skal kende den offentlige sektors organisering og forvaltning og skal kunne handle og agere inden for de rammer, som er i en politisk styret organisation.

Samtidig skal medarbejderen kunne navigere i en hverdag med mange forskellige krav og udøve myndighedsarbejde med baggrund i faglig viden.

Beskæftigelses- og socialfaglig viden
Medarbejderen skal forstå arbejdsmarkedets indretning og sammenhæng, samt have en forståelse for den enkelte borger og de ressourcer og udfordringer, den enkelte har. Herudover skal medarbejderen også have kendskab til virksomme metoder og indsatser og kunne vurdere, hvordan den enkeltes ressourcer kan sættes i spil på arbejdsmarkedet og hvilken indsats, den enkelte borger har behov for - for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse.

Myndighedskompetence
Medarbejderen skal kunne anvende loven og udmønte inden for de gældende retlige rammer. Det indebærer at kunne identificere gældende retsgrundlag, indsamle og producere den rette dokumentation, fortolke, vurdere, træffe beslutninger og udarbejde afgørelser. Det skal ske på baggrund af borgerens konkrete situation, medarbejderens faglige viden, de retlige rammer og organisatorisk kendskab - herunder både lokale prioriteringer og økonomiske forhold.

Borgerinvolvering
Medarbejderen skal kunne inddrage borgeren, og evt. også borgerens pårørende, i indsatsen, samt udvikle borgerens ejerskab for indsatsen og sammen med borgeren sørge for, at der er fremdrift i forløbet. Herudover skal medarbejderen have stærke relationelle kompetencer og kunne skabe retning.

Samtale og systematik
Medarbejderen skal kunne gennemføre professionelle samtaler med den enkelte borger, hvor der tages afsæt i den enkeltes ressourcer og barrierer for at styrke den enkelte borgers tilknytning til arbejdsmarkedet. Herudover skal medarbejderen besidde gode formidlings- og formuleringsevner - både i tale og skrift. Samt være bevidst om metode og systematik i forhold til at samarbejde med den enkelte borger i dennes konkrete situation og følge op på progressionen i borgerens udvikling.

Sådan bruger I profilerne

Fagprofilerne er ikke en opskrift eller en vejledning, men skal ses som et oplæg til drøftelser mellem ledere og medarbejdere i det enkelte jobcenter.

Grundlaget for drøftelserne er en serie basiskompetencer. Med dem foran jer, kan I tale om, hvilke basiskompetencer I mener, at medarbejderne som en samlet gruppe skal have hos jer, og hvordan det giver mening at bygge oven på basiskompetencerne med mere specialiserede fagprofiler.

Profilerne kan I gøre til jeres egne gennem drøftelser af, hvad der giver mening i netop jeres jobcenter eller i jeres enhed. En sådan drøftelse kan også handle om hvilke kompetencekrav og faglige profiler, der allerede er i medarbejdergruppen. Projektet er samlet set en inspiration til denne proces, og I kan omforme profilernes forskellige elementer, så det passer ind i jeres virkelighed. 

Læs mere om, hvordan I kan bruge fagprofilerne

Basiskompetencer og fagprofiler
Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Rækken af reformer på beskæftigelsesområdet, stiller hver gang nye krav til medarbejdere og ledere i jobcentre. Reformerne har haft fokus på forskellige ting og har krævet forskellige kompetencer af medarbejdere og ledere. Få steder har man haft et samlet overblik over de krav, som disse forandringer stiller til medarbejdernes fagligheder og kompetencer, og dermed mangler der et fælles grundlag for at arbejde strategisk med kompetenceudvikling i det enkelte jobcenter.

Projektet har afdækket hvilket fagligheder og kompetencebehov, der er brug for nu og i et fremtidigt perspektiv. Det er blevet til en serie af basiskompetencer og fire faglige profiler, som I kan bruge som oplæg til drøftelser om kompetencer i jeres jobcenter.