Grundlæggende pleje

Vi skal italesætte hvor komplekst grundlæggende pleje egentlig er

Grundlæggende pleje er ét af de mest misforståede begreber, for grundlæggende pleje er alt andet end enkelt. Begrebsrammen 'Fundamentals of Care' giver et sprog for kompleksiteten.

Af Irene Aya Schou 12/05/2021
Fremfærd

Grundlæggende pleje skal imødekomme borgeres grundlæggendes behov. Det er ofte behov, som borgeren helst selv ville kunne varetage.

Det kan være basale funktioner som at spise selv, vaske sig, gå på toilettet og klæde sig på men også andre fysiske, psykosociale eller relationelle behov. Og så er det oplevelsen af at blive set, hørt og respekteret som et ligeværdigt menneske, selvom man har behov for pleje og er afhængig af andre.

Men hvor svært kan det være? Er det ikke noget, der er simpelt at yde?

Nej, lyder det fra sygeplejerske og ph.d. Britt Laugesen, der sammen med kollegaer fra Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital, forsker i Fundamentals of Care og indgår som forsker i projektet ”Grundlæggende pleje i praksis” i regi af Fremfærd Sundhed og Ældre. 

- Grundlæggende pleje er alt andet end enkelt. Grundlæggende pleje er noget, der er helt særligt, helt essentielt for de enkelte borgere og noget, der i den grad er komplekst, siger Britt Laugesen, der for nylig holdt oplæg for ledere og medarbejdere i tre kommuner, der alle deltager i Fremfærd-projektet.

Kompleksitet skal italesættes

Projektet har til formål at styrke den grundlæggende pleje i praksis. Det handler om faglig stolthed, om at udvikle et nyt sprog og en ny forståelsesramme og gøre op med myten om, at grundlæggende pleje er noget, 'alle bare kan'.

Ifølge Britt Laugesen kan vi ikke revitalisere den grundlæggende pleje, hvis vi ikke har et fælles udgangspunkt for at tale om, hvad det vil sige at yde grundlæggende pleje.

På Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Universitetshospital har de arbejdet med at oversætte 'Fundamentals of Care', som er en begrebsramme udviklet af internationale forskere, kliniske sygeplejersker, sygeplejefaglige ledere og beslutningstagere Begrebsrammen er udviklet med henblik på at sikre, at patienters fysiske, psykosociale og relationelle behov imødekommes i sygeplejen.

Kernen er en tillidsfuld relation

Fundamentals of Care begrebsrammen består af tre interagerende dimensioner. Den inderste dimension er kernen, der fokuserer på relationen. Man kan ikke yde grundlæggende pleje uden først at etablere en god og tillidsfuld relation til borgeren.

- Det vil være en løbende proces, men det er afgørende, at medarbejdere, borgeren og dennes pårørende får en fælles forståelse af, hvad plejebehovet er. Det kræver bl.a. tillid, opmærksomhed og viden om borgeren, siger Britt Laugesen.

Den næste dimension beskriver de fysiske, psykosociale og relationelle elementer. Det fysiske kan være hjælp til personlig hygiejne eller til at spise og drikke. Det psykosociale kan være behov for at være involveret og behandlet med respekt, mens det relationelle kan være behovet for, at medarbejderen er empatisk, lyttende og er til stede i relationen. 

LÆS OGSÅ: Tre kommuner skal arbejde med at styrke den grundlæggende pleje i praksis

De ydre rammer er afgørende

For at yde pleje ud fra Fundamentals of Care er det afgørende, at fysiske, psykosociale og relationelle elementer integreres og er til stede i alle grundlæggende plejehandlinger, der udføres. Det betyder, at en umiddelbar simpel handling som at hjælpe en borger på toilettet er kompleks. 

- Handlingen skal være baseret på faglig viden, på respekt for den enkelte borger og dennes værdighed, og samtidig skal der være en interaktion med borgeren, der afspejler denne empati og værdighed, siger Britt Laugesen.

Den tredje og yderste dimension i Fundamentals of Care er kontekst for plejen. Den sætter fokus på, at lovgivning, ledelse, ressourcer mv. har stor betydning for, hvordan den grundlæggende pleje bliver udført hos den enkelte borger. 

- Personalemangel, manglende tid, manglende ressourcer, manglende kompetencer og økonomiske nedskæringer. Det er faktorer, der også har betydning for, om og hvordan vi kan imødekomme de grundlæggende behov hos den enkelte borger, siger Britt Laugesen.

Opgaven bliver mere og mere kompleks

Målet med 'Fundamentals of Care' som begrebsramme er at sikre, at borgeren får en situationsorienteret og personcentreret pleje, der opfylder borgerens behov.

Det er ikke nogen enkelt sag, fordi arbejdet med at sikre pleje og omsorg i borgerens hjem bliver mere og mere komplekst.

Antallet af ældre stiger, flere borgere lever med kroniske sygdomme, og de udskrives tidligere fra sygehuset. Samtidig er der en stigende specialisering og krav om tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper. 

- Det udfordrer de kompetencer og opgaver, der er knyttet til den kommunale ældrepleje samtidig med, at der er et ekstremt fokus på produktivitet og effektivitet. Forskningen viser, at det ofte er de mere bløde værdier, som at tale med borgerne om deres bekymring eller hjælpe borgerne til egenomsorg, der skæres væk, siger Britt Laugesen i oplægget. 

Fra opgaver til 'det hele menneske'

Der synes at være en tendens til, at sundhedssektoren har større fokus på 'at løse opgaver' end på at se på 'det hele menneske'. Denne tænkning betyder, at grundlæggende pleje ikke tillægges stor værdi.

Derfor er der brug for, at både ledere og medarbejdere forstår værdien af den grundlæggende pleje og italesætter kompleksiteten. Der er også brug for, at politikerne ser og forstår, at grundlæggende pleje er essentielt og krævende, forklarer Britt Laugesen. 

Hun understreger, at 'Fundamentals of Care' ikke er rettet mod en bestemt profession men mod den pleje, som den enkelte borger har behov for.

- Den er ikke udelukkende rettet mod sygeplejersker. Den er lige så vel rettet mod social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og lederne i organisationen, som yder og planlægger grundlæggende pleje. Det er en tænkning, hvor pleje ikke alene handler om at løse opgaver, men hvor man også ser på det menneske, der skal have løst opgaven, siger Britt Laugesen. 

Fundamentals of Care:

Fundamentals of Care er en begrebsramme for sygepleje, som er udviklet med henblik på at sikre, at borgeres fysiske, psykosociale og relationelle behov imødekommes. Den er udviklet af et internationalt netværk. Udgangspunktet var Virginia Hendersons oprindelige tænkning om sygeplejefagets unikke og centrale opgaver. Den amerikanske sygeplejerske og professor opstillede 14 behov, som hun mente er menneskets grundlæggende behov. Begrebsrammen Fundamentals of Care er dynamisk og justeres i takt med forskning og udvikling.

I Region Nordjylland samarbejder seks institutioner om at integrere Fundamentals of Care i sygeplejerskeuddannelse, klinisk praksis og forskning med henblik på at sikre en fælles forståelse af, hvad sygepleje er og fordrer. 

Fundamentals of Care beskriver tre interagerende dimensioner, som influerer på og er afhængige af hinanden. De tre dimensioner er:

  • En kerne, der fokuserer på relationen mellem borger og medarbejder.
  • En dimension, der fokuserer på integrering af pleje identificeret og prioriteret ud fra borgerens fysiske, psykosociale og relationelle behov.
  • Yderst en dimension, der omhandler konteksten for pleje

Læs mere om Fundamental of Care

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om 'Grundlæggende pleje i praksis'
Fremfærd sundhed og ældre

KL og de faglige organisationer på sundheds- og ældreområdet i Fremfærd Sundhed og Ældre står bag projektet, der har til formål at styrke den grundlæggende pleje i praksis.

Der arbejdes med at udvikle en ny måde at tale om grundlæggende pleje og med at klæde ledere og andre nøglemedarbejdere på til at understøtte dette.

Der arbejdes også med prøvehandlinger, hvor ledere og medarbejdere på tværs af fagligheder og niveauer afprøver, evaluerer og justerer.

De deltagende kommuner er Frederiksberg, Horsens og Høje-Taastrup Kommuner. KL, FOA og Dansk Sygeplejeråd har projektledelsen. 

Find artikler fra projektet

Forskere skal observere grundlæggende pleje i praksis

Britt Laugesen er tilknyttet Fremfærd-projektet "Grundlæggende pleje i praksis". Her er hun tovholder for et forskningsprojekt, der bl.a. skal på feltbesøg i to kommuner for at observere, hvordan grundlæggende pleje praktiseres ude i borgernes hjem.

- Vi skal udfolde den kompleksitet, der er forbundet med at praktisere grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje, men også se på, hvordan man samarbejder om den grundlæggende pleje på tværs af medarbejdere og faggrupper, siger Britt Laugesen.

Observationer og individuelle interviews med medarbejdere vil blive suppleret af fokusgruppeinterviews på tværs af kommuner med både ledere og medarbejdere for at afdække 'de organisatoriske rammer' for at yde grundlæggende pleje.   

Denne artikel bygger primært på det oplæg, Britt Laugesen holdt for ledere og medarbejdere i tre kommuner i forbindelse med en workshop i Fremfærd Sundhed og Ældre projektet "Grundlæggende pleje i praksis" den 27. april 2021.