jobrotation

Sådan fungerer jobrotation

Her kan du læse, hvad jobrotation er, og hvilke ordninger der gælder. Læs om jobrotation med jobrotationsydelse og jobrotation med løntilskud.

Af Marie Preisler 26/09/2016
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Der er tale om jobrotation, når en arbejdsgiver ansætter en ledig som vikar, mens en fastansat medarbejder i sin arbejdstid efter- eller videreuddanner sig.

Jobrotation kan gennemføres på to forskellige måder:

Med jobrotationsydelse

Arbejdspladsen kan søge om dette særlige arbejdsgivertilskud til jobrotation, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en vikar for den beskæftigede.

Jobrotationsydelse er et tilskud til arbejdsgiverens samlede udgifter til løn  og uddannelse, herunder lønnen til den beskæftigede og til vikaren. Den udbetales til arbejdsgiver for hver time, den beskæftigede er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. De aktuelle takster for jobrotationsydelse er kr. 181,35 pr. time i 2016-niveau. Arbejdsgiveren må ikke samtidig modtage anden offentlig støtte til at finansiere vikardækningen.

Find flere informationer om takster og udbetaling på star.dk

Efter en regelændring i 2015 kan den ledige, der ansættes som vikar, højst være ansat i seks måneder. Vikaren genoptjener ikke dagpengeret under vikariatet.

Med de nye regler kan denne finansieringsmodel kun bruges til AMU-forløb eller andre kortere efteruddannelsesaktiviteter.

Med løntilskud (kombineret med VEU-tilskud)

Alternativt kan arbejdspladsen som vikar for den medarbejder, der er i uddannelse, vælge at ansætte en ledig med løntilskud. I så fald er der ingen begrænsninger for, hvilke typer af uddannelsesforløb medarbejderne kan tage. Det kan fx også være en egentlig erhvervsuddannelse.

Ansættelsen af den ledige som vikar vil kunne ske som et løntilskudsjob i op til fire måneder, hvis vikaren er dagpengemodtager. Herefter kan arbejdspladsen videreføre forløbet med en ordinær vikaransættelse, der delvis kan finansieres af fx det VEU-tilskud, arbejdsgiveren modtager i den periode, medarbejderen er under uddannelse.

Hvilken model der passer bedst må afgøres lokalt ud fra formål, målgruppe, uddannelsestype og konkrete muligheder. Modellen med den særlige jobrotationsydelse kan fx være egnet til kortere uddannelsesforløb eller omskoling til en længerevarende uddannelse. Er formålet derimod fx at løfte ufaglærte gennem en erhvervsuddannelse, vil kombinationen af løntilskudsjob og ordinært ansat nok være mere oplagt.

Disse to finansieringsmodeller kan også godt kombineres, men i så fald skal løntilskudsjobbet vikardække den første del af jobrotationsforløbet. 

Arbejdsgiverens udgifter og refusion ved jobrotation

Jobrotation med jobrotationsydelse

Udgifter til:

Løn, pension, ATP og ferie til den ansatte.

-  Uddannelse til den ansatte

- Løn, pension, ATP og ferie til vikaren.

Refusion:

Arbejdsgiveren får jobrotationsydelse på kr. 181,35 pr. time (2016-niveau) i den periode, hvor den beskæftigede er på uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. 

Jobrotation med løntilskud 

– og efterfølgende tidsbegrænset ansættelse af vikaren

Udgifter til:

- Løn, pension, ATP og ferie til den ansatte.

- Uddannelse til den ansatte 

- Løn, pension, ATP og ferie til vikaren

Refusion:

For den ansatte: Hvis den ansatte er på voksen efteruddannelse: kr. 3.344 pr. uge (2016-niveau) i VEU-godtgørelse i den periode, hvor den ansatte er på skole.

For vikaren: Kr. 109,06 pr. time (2016-niveau) i den periode, vikaren er ansat med løntilskud.

 

Vilkår for jobrotation
Her er vilkårene for jobrotation

Se en skematisk oversigt over vilkår for jobrotation. 

SE SKEMAET I STOR FORMAT HER-

Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624