medarbejder lægger hånd på borger

Mindre vold og mere kvalitet i arbejdet

Kvalitet i arbejdet rummer flere dimensioner. Det er ikke blot et godt arbejde for de ansatte. Det er også et redskab for ledelsen til at fastholde og tiltrække gode medarbejdere og skabe den attraktive arbejdsplads.

Af Personaleweb 09/06/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

Hvis medarbejdernes engagement vokser, smitter det af på mange direkte relationer, som medarbejderne har til patienter, brugere og klienter, som derfor blive mere tilfredse. Kvalitet i arbejdet er derfor et vigtigt redskab til at udvikle de kompetencer, der sætter arbejdspladsen i stand til at forbedre sin service og ydelse og tilpasse den til skiftende behov fra patienter, klienter og brugere.

Dermed er det også en god innovations- og konkurrencestrategi for arbejdspladserne. Når der er en så tæt sammenhæng mellem arbejdsmiljø, et sundt og godt arbejde, kvalitet i arbejdet og kvalitet i ydelsen og arbejdspladsens konkurrenceevne, er det naturligt og rigtigt at sammentænke disse ting på arbejdspladsen.

Et eksempel på en sådan sammentænkning er Agerbækhuse i Køge, der er en døgninstitution for vidtgående fysisk og psykisk handicappede. Institutionen har gennem en årrække haft fokus på arbejdsmiljøet og kvalitet i ydelsen, hvor følgende elementer har været i fokus.

Mindre vold og mere kvalitet i arbejdet

Håndtering og forebyggelse af vold og trusler mod personalet har været et særligt fokuseret felt gennem årene. En evaluering i 1994 af de første to års indsats viste, at volds-niveauet var reduceret med 30%. Brugen af magt overfor beboerne var samtidig faldet og forekom kun sjældent og endelig var sygefraværet blandt personalet klart reduceret. En evaluering 10 år senere afdækkede fortsat fremgang.

LÆS OGSÅ: Japansk kampkunst forebygger vold og konflikter i socialpsykiatrien

Især i et af bostederne var resultatet yderst bemærkelsesværdigt. Her havde man arbejdet systematisk og koordineret med de fire elementer i modellen samtidigt, og beboervolden var stort set fraværende. Gennem flere år havde man arbejdet intensivt med:

  • Kvalitet i pædagogikken (et paradigmeskift fra gruppe- til individorienteret, tilpasset pædagogik) med bl.a. fokus på beboernes ret til selvbestemmelse, forhold der giver mening for beboerne og beboernes livskvalitet i dagligdagen.
  • Kulturen på arbejdspladsen - åbenhed og tillid personalet imellem.
  • Fælles uddannelse og tid til refleksion samt supervision.
  • Samarbejde og fælles forståelse.
  • Vagtplaner tilpasset brugernes behov og overlevering ved personaleskifte.

I en brugerundersøgelse har forældre og værger på vegne af deres meget vidtgående fysisk og psykisk handicappede voksne 'barn' stort set samstemmende udtrykt, at deres 'barns' trivsel og udvikling var positiv. Forældrene/værgerne gav også udtryk for at Agerbækhuse var et godt og udviklende sted for deres voksne 'barn', og de havde forståelse for, at personalet havde et hårdt og krævende arbejde.

LÆS OGSÅ: Holbæk sætter fokus på forebyggelse af vold

Personalets psykiske arbejdsmiljø er målt flere gange, og den seneste måling i 2005 viste også fremgang. Institutionens arbejdsmiljøindsats har ikke alene haft betydning for medarbejdernes trivsel, givet lavere sygefravær, færre opsigelser og flere ansøgere til ledige stillinger, men også højere kvalitet i ydelserne og mere tilfredse brugere. Arbejdsmiljøorganisationen har i kraft af indsatsen fået høj status på institutionen.

Ud af den organisatoriske sidevogn

Dette og andre projekter har vist, at når indsatsen rettes mod at forbedre kerneydelsen, har det ikke bare betydning for kvaliteten i arbejdet, men fremmer også medarbejdernes involvering og engagement i udviklingsarbejdet. På den måde skaber man mulighed for at sammenflette arbejdspladsens arbejdsmiljøindsats, virksomhedsstrategi og personalepolitik.

Det flytter arbejdsmiljøarbejdet ind i nye sammenhænge, hvor det ikke har den organisatoriske 'sidevogns-placering' som hidtil har været typisk på mange arbejdspladser.

Engagement i arbejdsmiljøarbejdet

Succesen af arbejdsmiljøindsatsen afhænger i høj grad af aktørernes engagement og sjæl i arbejdsmiljøarbejdet. Engagement og ledelsens opbakning er altafgørende. Chancerne for at engagementet er højt er større, når arbejdsmiljøindsatsen har udgangspunkt i arbejdets kerne og er en integreret del af den samlede arbejdspladsudvikling.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327