SPARK grafik

Evaluering: Overbevisende indsats efter et år med SPARK

Arbejdspladser, der har fået støtte til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø gennem et gratis, skræddersyet SPARK-forløb, føler sig klædt på til at tage konkrete initiativer, viser evaluering.

Af Irene Aya Schou 15/01/2018

Når ledere og medarbejdere har været igennem et SPARK-forløb, kommer de ud med ny viden og metoder til at igangsætte initiativer, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Det viser en omfattende evaluering af SPARK udført af TeamArbejdsliv.

Arbejdspladser blåstempler SPARK

Udbyttet er meget større end forventet

Citat fra rapporten

SPARK blev etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en del af overenskomstforliget i 2015 til at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø, og evalueringen bygger på besvarelser fra de første 64 arbejdspladser, SPARK har besøgt.

Evalueringen viser, at langt hovedparten af de adspurgte ledere og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet, og at næsten alle vil anbefale forløbet til andre arbejdspladser.

Det glæder Marlene Skytte Schoop, sekretariatsleder i SPARK:

- Jeg er rigtig glad for evaluering, som viser, at SPARK rammer et behov. Vi gør noget sammen med arbejdspladsen, som har en virkning. Samtidig er indsatsen knyttet til den opgave, der skal løses for borgerne, nemlig kerneopgaven. Det tror jeg er en væsentlig grund til den store tilfredshed, siger hun.

SPARK styrker TRIO/MED

Vi føler os mere trygge i MED og har en bedre forståelse af, at MED er et samarbejdsorgan og ikke en kampplads.

Citat fra rapporten

Foruden sekretariatslederen består SPARK pt. af seks konsulenter, der tager ud i landet og besøger arbejdspladser. Konsulenten mødes typisk 4-5 gange med TRIO/MED over en periode på 6-12 måneder.

SPARK har fra starten haft fokus på at styrke handlekompetencen hos de lokale aktører. Målet er at klæde lokal-MED og TRIO på med nye værktøjer, indsigter og metoder, så de derefter kan igangsætte initiativer, der forbedrer det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen.

Også her er SPARK lykkedes. Således peger knap tre fjerdedel af de adspurgte på, at forløbet har styrket de samarbejdende organer og gjort, at ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bedre forstår hinanden.

- Det er vigtigt, at TRIO/MED får handlekompetencer, så de ikke står tomhændede tilbage, når konsulenten går. I det hele taget er samarbejdet mellem ledere og medarbejdere centralt. Man skal være enig om at søge SPARK. Det betyder også, at det psykiske arbejdsmiljø er et fælles anliggende på arbejdspladsen, siger Marlene Skytte Schoop.

Klædt på til handling

Vi har fået gode arbejdsredskaber, som vi kan anvende direkte i forhold til de øvrige medarbejdere.

Citat fra rapporten

Ifølge evalueringsrapporten giver SPARK-forløbet inspiration til at tænke nyt i forhold til de arbejdsmiljøområder, arbejdspladsen har valgt at arbejde med og et kendskab til relevante metoder.

Som arbejdsplads kan man vælge at søge støtte under ét af fire emneområder: Arbejdsindhold og organisering, samarbejde, forandringer og omstillinger, vold og trusler.

“Vi har fået et fælles sprog om “kan” og “skal” opgaver samt fået indblik i, om man arbejder “over standard/standard/under standard”, lyder det fra én arbejdsplads, mens man på en anden fremhæver arbejdet med at få defineret kerneopgaven.

På en tredje arbejdsplads har man udarbejdet en instruks om udadreagerende borgere, som nu bruges på alle plejecentre i kommunen. På en fjerde er der udviklet en samtaleguide til pårørende.

De helt igennem skræddersyede forløb er en kæmpe styrke, påpeget SPARK-lederen.

- Konsulenterne kommer ikke ud med et fast koncept, men har en fleksibelt tilgang og bygger forløbet på dialog. Hvad bøvler den enkelte arbejdsplads med, og hvordan kan SPARK-indsatsen hænge sammen med andre tiltag? Det er spørgsmål, vi tager udgangspunkt i, siger Marlene Skytte Schoop.

Kompetente konsulenter

Godt med én udefra, der kan se med andre øjne end os, der er smurt ind i hverdagen.

Citat fra rapporten

Der er stor forskel på, hvor konkret man har valgt at arbejde på den enkelte arbejdsplads, men på stort set alle arbejdspladser har SPARK-forløbet sat gang i forandringer og nye initiativer. bl.a. udvikling af retningslinjer, guides og procedurer.

Konsulenterne beskrives generelt som kompetente, velforberedte, inspirerende og lyttende, og mange af de metoder, de introducerer for TRIO/MED, bliver senere anvendt af TRIO/MED på hele medarbejdergruppen.

Det drejer sig om dialogredskaber, prioriteringsværktøjer, metoder til registrering af f.eks. vold og trusler, indførelse af nye politiker og anvendelse af grafisk facilitering f.eks. brug af en tidslinje, som giver en fælles forståelse af et forløb, så man kan sætte en streg i sandet.

Men først og fremmest giver SPARK-forløbet en bevidsthed om, at et godt psykisk arbejdsmiljø bliver skabt på arbejdspladserne i tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere og medarbejdere imellem.

Som et TRIO-medlem beskriver det i rapporten:

”TRIO er blevet bevidst om, at det er vigtigt at arbejde sammen om en fælles opgave. Vi er også blevet yderst opmærksomme på, hvor vigtigt arbejdsmiljøet er for medarbejderne og dermed for deres velvære. Vi er blevet bevidst om, hvor alvorlige sager, vi har måtte kæmpe med, og denne bevidsthed gør os stærke sammen”.

TRIO i mesterlære

Det er rigtig relevant, at SPARK kan være med til at facilitere processer for hele personalegruppen og ikke kun MED

Citat fra rapporten

Der er stor forskel på, om medarbejderne på de deltagende arbejdspladser har kunne se forandringen på arbejdspladsen og mærke den på deres psykiske arbejdsmiljø. Det handler bl.a. om, hvor sammentømret TRIO/MED er ved forløbets start, påpeger Marlene Skytte Schoop.

- Nogle steder fungerer TRIO og MED-samarbejdet rigtig godt. Andre steder skal TRIO og MED-udvalg først til at finde ud af, hvordan de ønsker at arbejde internt, og her vil der formentlig gå længere tid, før resten af arbejdspladsen mærker en forskel. Samtidig betyder det noget, i hvor høj grad TRIO/MED involverer medarbejdergruppen mellem møderne, siger hun.

Samtidig peger evalueringen på, at det kræver en vis kunnen fra TRIO/MEDs side at mestre metoderne på egen hånd og kunne styre en proces med medarbejdere/kolleger. Dette forsøger SPARK at afhjælpe ved at gå nye veje og afprøve, hvad det giver, hvis TRIO/MED undervejs i forløbet afholder et fælles personalemøder, hvor hele medarbejdergruppen er samlet, og hvor SPARK-konsulenten faciliterer sammen med TRIO/MED.

- Det er en form for mesterlære for at give TRIO/MED det sidste skub til at sige: ’Vi kan godt stille os op og facilitere en proces med resten af vores kolleger.’ Vi kan også arbejde med undervejs i processen at udarbejde en drejebog sammen med TRIO/MED, så de har en helt fastlagt plan for den videre proces, siger Marlene Skytte Schoop.

Alle har ret til et SPARK-forløb

Alle arbejdspladser burde have SPARK-forløb hvert år. Det har været så værdifuldt.

Citat fra rapporten

Der er afsat en pulje på 25 millioner kroner til SPARK, der fortsætter foreløbigt til og med 2018. Over 200 arbejdspladser fra 80 kommuner har allerede fået støtte, men der er stadig mulighed for at få et SPARK-forløb med en konsulent. Og skal man tro medarbejdere og ledere, der allerede har haft besøg, er der ingen grund til at betænke sig.

Knap to tredjedel vil søge igen, hvis de får mulighed for det, og selvom man ikke skal forvente en revolution, når SPARKs enmandshær rykker ud, kan mindre måske gøre det. For som en leder siger:

”Jeg er blevet bekræftet i, at det er de små bitte forandringer, der på længere sigt skaber en større og grundfæstet forandring og en ny kultur, og jeg er blevet bekræftet i, at jeg har velreflekterede medarbejdere med en høj faglighed og stor anerkendelse i forhold til hinandens arbejde og bevæggrunde.”

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Citater fra evalueringen:

"Vi har fået indsigt i metoder til at strukturere og optimere personalemøder."

"Vi har fået afklaret roller og ansvarsområder og fået kommunikeret ud til kolleger, hvad MED er, og hvad vi laver."

"Vi har fået en rigtig god TRIO-gruppe, som arbejder virkelig konstruktivt sammen - med åbenhed og tillid som værdier."

"Vi har lavet en instruks om de udadreagerende borgere, som nu bruges på alle plejecentre i kommunen."

"TRIO’ens samarbejde er blevet forbedret væsentligt. Vi har fået øget forståelse for hinandens roller, bedre TRIO-møder med mere indhold. TRIO’en er mere enig og synlig. Mere energi. Mere bevidst om effekten ved at stå sammen.”

“Vi ønsker synlighed. At folk forstår, hvad MED er - ikke en kaffeklub, men medarbejdernes mulighed for at påvirke beslutningerne. Der er sket en markant ændring."

Om evalueringen

Udarbejdet af TeamArbejdsliv med bistand fra Klaus T. Nielsen fra Studier for Arbejdsliv ved Roskilde Universitet. Evalueringen dækker en cirka étårig periode fra juni 2016 til august 2017, og består udover spørgeskemaer til TRIO/MED på 64 arbejdspladser også af casestudier af 13 arbejdspladser, og før og eftermålinger af det psykiske arbejdsmiljø på seks arbejdspladser.

Resultater fra evalueringen
  • 93 procent af ledere og medarbejderrepræsentanter i TRIO/MED er tilfredse eller meget tilfredse med forløbet, og 92 procent vil i høj eller meget høj grad anbefale SPARK til andre arbejdspladser.
  • 74 procent af de adspurgte svarer ifølge evalueringen, at de i høj eller meget høj grad er blevet i stand til at sætte aktiviteter i gang på arbejdspladsen, efter at de har fået støtte fra én af SPARKs konsulenter.
  • Knap tre fjerdedel af de adspurgte svarer, at forløbet har styrket de samarbejdende organer og gjort, at ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bedre forstår hinanden.