Medicinsikre botilbud

Nyt projekt skal styrke medicinsikkerheden på botilbud

Et nyt Fremfærd-projekt skal styrke arbejdet med medicin på kommunale botilbud. Med afsæt i erfaringerne fra "I sikre hænder" skal botilbuddene rustes til at arbejde med medicinhåndtering gennem øgede kompetencer og strukturerede arbejdsgange. Kommuner efterlyses til at deltage.

Af Bettine Romme Andersen 22/06/2020
Fremfærd

God medicinhåndtering på botilbud handler om, at beboerne skal have den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt. Det kræver faste rutiner og sikre arbejdsgange.

Erfaringer viser, at fejl med medicin på botilbud kan afhjælpes ved blandt andet at arbejde systematisk og have faste arbejdsgange i forhold til medicinhåndteringen og et højnet kompetenceniveau om medicin.

Botilbud skal arbejde med "I sikre hænder"

Det nye projekt Medicinsikre botilbud sætter fokus på medicinhåndtering på botilbud ved at bruge forbedringsprogrammet "I sikre hænder", som allerede med succes er afprøvet på botilbudsområdet.

Programmet skal dog opdateres, og der skal findes veje til, at det bliver lettere at gå i gang med at bruge erfaringerne på botilbuddene, så det passer ind i den socialpædagogiske kontekst på botilbuddene.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne, der i regi af Fremfærd Borgere med Særlige Behov styrer projektet og søger 7-10 kommuner til at deltage i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

- Der er tidligere gjort erfaringer med "I sikre hænder" på botilbud med gode resultater, og vi har nu i regi af Fremfærd fået mulighed for at få flere kommuner og botilbud med, siger Tina Levysohn, projektleder fra KL.

Metoden "I sikre hænder" har i flere år været i brug både på ældre- og socialområdet og har reduceret medicinfejl, højnet fagligheden og forbedret samarbejdet mellem borgeren, medarbejderne og de pårørende om medicin.

100 dage uden fejl

Erfaringer med tilgangen viser, at medarbejdere og ledere er glade for at skabe faste rutiner og procedurer for arbejdet med medicin. Det handler om, at den rette borger får den rette medicin på det rette tidspunkt.

For at holde styr på kvaliteten af medicinhåndteringen registrerer den enkelte arbejdsplads løbende dage uden fejl, og det skaber engagement, fortæller Amalie Dam-Hansen, projektleder fra FOA.

- Vi hører fra praktikere, der har gjort erfaringer med "I sikre hænder", at forbedringsarbejdet styrker medarbejdernes faglighed, motivation og arbejdsglæde, bl.a. ved at de indsamler tidstro data, hvor de løbende kan følge med i, hvordan det går og ser, at de faktisk kan lykkes med opgaven, siger konsulent Amalie Dam-Hansen.

Der er derfor gode erfaringer som basis for en yderligere afprøvning på det specialiserede socialområde, så medarbejdere og ledere på botilbud kan opleve, at det ikke behøver være meget indviklet og svært at skabe en struktur i arbejdsgangene, så fejlene kan mindskes.

Medicinhåndtering som en del af den samlede rehabilitering

Borgere på botilbud kan have mange samtidige psykiske og somatiske problemstillinger, som igen kan medføre et højt medicinforbrug.

Nogle vil have svært ved at håndtere deres medicin, og det stiller store krav til medarbejderne i forhold til viden om og håndtering af medicin, fortæller Sofie Thal Fisker fra Socialpædagogerne.

- Det kræver systematik og et skarpt fokus, men det er muligt at integrere det sundhedsfaglige med det socialpædagogiske, så længe vi løfter medarbejdernes kompetencer og husker kontakten til borgerne og de pårørende i processen, siger hun.

En del af projektet handler om at styrke medarbejdernes kompetencer og viden om bivirkninger og medicin og skabe en læringskultur på de deltagende botilbud, hvor medicinhåndtering bliver en del af tilbuddets samlede rehabiliteringsindsats.

Borgerne skal inddrages

En korrekt medicinering på botilbud handler både om det sundhedsfaglige og det socialpædagogisk arbejde og skal ske inden for en ramme, hvor det centrale fokus er at hjælpe borgerne til et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

- Det er vigtigt, at initiativet ikke ses som et professionelt initiativ alene. Det skal give mening for de mennesker, det drejer sig om, og derfor indgår medicinpædagogik også i projektet. Det handler om at styrke de fagprofessionelles kompetencer såvel som borgernes forudsætninger for at leve et sundt liv, siger Tina Levysohn.

Hvad kræver det at deltage?

De deltagende kommuner forventes at have en ambition om at arbejde systematisk med at skabe sikre arbejdsgange på botilbuddene. Det kræver også tydelig ledelsesopbakning og en dedikeret tovholder.

Kommunerne kan melde et eller flere botilbud til projektet, og der vil være en række læringstræf undervejs med mulighed for sparring med andre botilbud.

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som skal bistå de deltagende kommuner og arbejdspladser med indsatsen, da selskabet allerede har indgående erfaringer med "I sikre hænder" fra både social- og ældreområdet.

- Medicineringsfejl er blandt de hyppigst rapporterede utilsigtede hændelser. Sådan behøver det ikke at være, men der er et behov flere steder for at komme i gang med at skabe pålidelige arbejdsgange og anvende de metoder, vi ved, der er med til at skabe en patientsikkerhedskultur, siger Vibeke Rischel, vicedirektør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Botilbuddene vil modtage processtøtte til at forberede indsatsen, og de vil få hjælp til at drive indsatsen frem undervejs. Der vil også være fokus på at kompetenceudvikle medarbejdere blandt andet i forhold til viden om lægemidlers virkning og medicinsikkerhed.

Erfaringer skal spredes og gøre gavn mange steder

Projektet afsluttes med udarbejdelsen af en spredningsguide, som skal gøre det muligt for andre botilbud og kommuner at lære af erfaringerne og selv komme i gang.

- Målet er, at de nye erfaringer, vi får med projektet, skal gøre det lettere for andre botilbud at gå i gang med at arbejde med sikker medicinhåndtering, siger Tina Levysohn.

Billedtekst

For at opnå sikker medicinhåndtering er der mange arbejdsgange og processer, der skal forløbe korrekt.

Foto: Kasper Løftgaard
Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

Vil I deltage i projektet?

OBS. Alle kommuner til projektet er fundet.

Her kan I læse invitationen til kommuner og botilbud, som er interesserede i at deltage i projektet "Medicinsikre botilbud".

 

Hvad skal botilbuddene lave i projektet?

Læs her en introduktion til, hvad de deltagende kommuner og botilbud skal arbejde med i den to-årige periode, som projektet kører.

 

Her kan I ansøge om at deltage i projektet

OBS. Ansøgningsfristen er udløbet.

 

"I sikre hænder" - patientsikkerhed i kommunerne

"I sikre hænder" er et projekt, som i 2013 blev sat i gang af KL, Ældre- og Sundhedsministeriet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det startede blandt fem pilotkommuner, og siden er det udbredt til i alt 18 kommuner. Projektet var oprindeligt alene målrettet ældreområdet, men fem kommuner deltog i perioden 2013-2015 også med socialfaglige tilbud.

Tilgangen "I sikre hænder" bygger på den såkaldte forbedringsmodel og handler om, at medarbejdere og ledere får metoder til at arbejde systematisk med deres arbejdsgange i forbindelse med blandt andet medicinhåndtering.

Resultaterne fra de botilbud, der har arbejdet med "I sikre hænder" er positive og viser, at det kan lykkes at styrke patientsikkerheden som led i det samlede rehabiliteringsarbejde på botilbudsområdet.

For at forbedre medicinindsatsen arbejder medarbejderne med "Medicinpakken", som skal gøre hele processen omkring medicinhåndtering så systematisk og sikker, at fejl kan forhindres.

Medicinpakken er inddelt i fire delpakker: 1) Medicinafstemning 2) Medicinscreening 3) Tjekliste for sikker medicindispensering 4) Tjekliste for sikker medicinadministration.

Læs mere om "I sikre hænder".

Medicinsikre botilbud