medarbejdere i Slagelse Kommune

Åbenhed er nøglen til rummelighed

Én ud af ti i Entreprenørservice i Slagelse kan være medarbejdere på særlige vilkår. Alle på arbejdspladsen er gjort til aktive medspillere.

Af Marie Preisler 28/10/2016

Grethe Larsen er specialarbejder og tillidsrepræsentant for gartnere og specialarbejdere i Entreprenørservice i Slagelse Kommune. Hun er derfor vant til kollegaer, der i kortere eller længere tid er tilknyttet arbejdspladsen på særlige vilkår. For tiden har hun fast følgeskab af en ung mand, når hun kører ud og vedligeholder grønne områder. Tobias Andersen er i virksomhedspraktik to dage om ugen i et afklaringsforløb, og Grethe Larsen sætter stor pris på at have ham med:

– Han er en god og stabil kollega, som ikke er bange for at tage fat og han griber bare en kost eller en skovl. Tobias behøver vi ikke forklare alting, og han ordner bede og klipper hække og den slags rigtig flot, siger Grethe Larsen.

Tobias Andersen er den seneste af en række medarbejdere på særlige vilkår, som Grethe Larsen og resten af hendes team har haft med i kortere eller længere tid. Medarbejdere på særlige vilkår tilknyttes et bestemt team, som har pligt til at tage imod den pågældende, hvis teamlederen har sagt god for ham eller hende. Generelt er der stor velvilje, oplever Grethe Larsen:

– De fleste falder utroligt hurtigt til, og generelt er de faste medarbejdere meget positive over for at have kollegaer på særlige vilkår.

Et fælles anliggende

Som tillidsrepræsentant for en del af arbejdspladsens medlemmer af 3F møder Grethe Larsen dog også indimellem modstand fra kollegaer, der frygter, at medarbejdere på særlige vilkår kan true deres egen ansættelse.

– Jeg hører indimellem nogen sige, at ”de tager vores job”. Det håndterer jeg som regel ved at forklare, at lige præcis det har vi aftaler på arbejdspladsen, som forebygger. Eksempelvis har vi en aftale om, at der ikke er medarbejdere på særlige vilkår i vinterhalvåret, hvor der ikke er arbejde til alle faste medarbejdere, så nogle vinterfyres.

Hun taler med sine kollegaer om rummelighed som et vigtigt fælles anliggende:

– Jeg minder om, at det sociale kapitel faktisk giver os et socialt ansvar, og at vi alle sammen selv kan komme i den situation en dag, at vi står uden job og har brug for en håndsrækning for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og herudover minder jeg om, at en medarbejder på særlige vilkår også er et par ekstra hænder.  

Grethe Larsen og de øvrige tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen er i jævnlig dialog med lederen, Peter Johansen, om planlægningen af forløb på særlige vilkår, og dette samspil mellem ledelse og tillidsrepræsentanter ser Grethe Larsen som en forudsætning for, at arbejdspladsen kan gennemføre mange gode inklusionsforløb.

– Der skal være godt samspil mellem leder og tillidsrepræsentanter, og det kræver høj tillid og stor åbenhed. Vi kan altid gå til vores leder, hvis der er udfordringer, og han er meget omhyggelig med at informere alle om nye medarbejdere på særlige vilkår, hvad de skal lave, og hvor længe de er her, siger Grethe Larsen.

Jævnlig dialog om formål

Entreprenørservice i Slagelse Kommune vedligeholder kommunens grønne områder og veje, rydder sne, salter og udrydder rotter og meget andet. Medarbejdere og materiel har base på to materielgårde, hvor den fælles administration er placeret på den ene – materielgården i Korsør. Her har leder Peter Johansen sit kontor.

For ham er rummelighed og det sociale arbejde en opgave helt på linje med at slå græsset og at arbejde med kvalitet, viden og konkurrencedygtige priser, og dét er han meget omhyggelig med at kommunikere til sine medarbejdere:

– Én af de ting, jeg står på og er meget tydelig om over for medarbejderne, er, at vi skal være dygtige til at tage ansvar for dem uden for arbejdsmarkedet. Det er en ydelse, vi leverer og konkurrerer om på linje med at slå græs og sætte kantsten, og her kan vi som kommunal virksomhed gøre os positivt bemærket i forhold til mange private virksomheder.

Opbakning til rummelighed blandt medarbejderne kan ikke tages for givet, men kræver jævnlig dialog om formålet, har Peter Johansen erfaret.

– Fra tid til anden popper der en diskussion op om, hvor mange vi dog skal tage og hvorfor; og er dem, vi tager imod, ikke så svage, at det giver for meget arbejde i stedet? Det skal takles med størst mulig åbenhed. Hvis ikke medarbejderne forstår og anerkender opgavens vigtighed, er de ikke aktive medspillere, og så kan rummeligheden ikke fungere og modstand opstår.

Han ser rummeligheden som en styrke for både arbejdspladsen og kommunen som helhed:

– Vi skal have et solidt fundament og en god stabilitet, så vi altid formår at være et aktiv for Slagelse Kommune. Det bidrager den sociale indsats og rummelighed til.

Han er omhyggelig med at forklare, at som medarbejder i en kommune er det et vilkår, at alle kar er forbundne.

- Vi deler CVR-nummer med resten af Slagelse Kommune, og det har værdi for hele kommunen, hver gang vi kan hjælpe en borger ud af ledighed.

Lederen skal kunne sige stop

Hvordan arbejdspladsen praktiserer rummeligheden, taler han også med medarbejdere og tillidsrepræsentanter om. Dels løbende, dels ved to-tre faste drøftelser hvert år i det lokale MED-udvalg. Her præsenterer Peter Johansen sit bud på, hvor mange medarbejdere på særlige vilkår arbejdspladsen skal tage imod det kommende år.

Han redegør samtidig for eventuel ændret lovgivning, som influerer på længen af praktikforløb eller tilskud, arbejdspladsen kan opnå, og han lytter nøje til de kommentarer, der kommer fra medarbejderrepræsentanterne. På nogle områder foreslår medarbejderrepræsentanterne måske en anden fordeling og andel af medarbejdere på særlige vilkår.

– Det er vigtige input, som jeg lytter til, og det kan føre til, at jeg freder et team, så de ikke har kolleger på særlige vilkår i en periode, hvis de trænger til et pusterum, eller hvis de skal have tid til efteruddannelsesaktiviteter. Det er meget vigtigt for den fælles forståelse for rummeligheden, at jeg som leder sikrer, at alle frit tør melde deres betænkeligheder ud, og at jeg har respekt for deres vurderinger og tilbagemeldinger.

Entreprenørservice har en højere andel af medarbejdere på særlige vilkår end de fleste private og andre kommunale virksomheder: Andelen varierer over året, og der er normalt fem eller ti i forløb på virksomheden samtidig. Hvem og hvor mange aftales år for år i dialog med jobcenteret, som arbejdspladsen har en partnerskabsaftale med. Peter Johansen mødes ved årets start med jobcenteret og udveksler ønsker og behov i relation til at modtage borgere på særlige vilkår.

Her er det vigtigt at være tydelig som leder og at være i stand til også indimellem at sige nej, har Peter Johansen erfaret.

– I samspillet skal jobcenteret respektere, hvis jeg i en periode ikke kan tage imod det antal, de gerne vil sende ud til os. De forstår, at for at bevare den gode energi omkring medarbejdere på særlige vilkår kan det være nødvendigt at skrue lidt ned, så der kan opstå fornyet energi til at løse opgaven.

Alle fotos: Tomas Bertelsen

Lederens råd om samspil
  • Gør dig klart, om arbejdspladsen er parat, samt hvordan og hvorfor det vil styrke arbejdspladsen. "Hvorfor" skal være tydeligt for alle.
  • Engagér medarbejderne, giv plads til dialog og spørgsmål, og lyt til tilbagemeldingerne.
  • Sørg for godt samspil med jobcenter og den faglige organisation.
TR's råd om samspil
  • Sørg for god kommunikation til kollegaer.
  • Mind alle om, at arbejdspladsen har en social forpligtelse
  • Arbejd for rummelige løsninger.
Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624