shs akutteam

Rapport om virkningsfuld akutfunktion: 10 punkter der skaber tryghed og sammenhæng

Det tværkommunale SHS akutteam uden for København skaber resultater både for borgeren, de kommunale samarbejdspartnere, praktiserende læger, hospitalssektoren og akuttelefonen 1813. Få her 10 konklusioner fra evalueringsrapport.

Af Irene Aya Schou 03/06/2020

Resultater for borgerne:

1. Større tryghed: Teamet skaber tryghed for borgere og pårørende. Borgerne er generelt tilfredse og trygge ved at få besøg af teamet og fremhæver, at teamet viser nærvær ved at have tid og overskud.

2. Hurtigere udredning: Teamet fungerer som lægens øjne ude hos borgeren i forhold til at vurdere borgerens aktuelle situation psykisk og fysisk. Dermed understøtter teamet en hurtigere udredning af borgeren i eget hjem.

3. Færre indlæggelser: Teamet sikrer, at især ældre borgere kan undgå at blive indlagt på hospitalet bl.a. ved at lægge en plan for borgeren. Teamet vurderer, at de har forhindret en indlæggelse i flere end 40 procent af de borgersager, de kontaktes til.

LÆS OGSÅ: Tværkommunalt akutteam giver ro i maven blandt ansatte på plejecentre og bosteder

Resultater for kommunale samarbejdspartnere:

4. Løser konkrete sygeplejefaglige opgaver: Teamet varetager instrumentelle sygeplejefaglige opgaver på plejecentre og i hjemmeplejen herunder hjælp til kateterproblematikker og frigiver dermed tid i pressede situationer.

5. Fungerer som 'oversætter': Hjælper med klarhed i særlige situationer om manglende kommunikation eller fejl i dokumentation mellem samarbejdspartnerne på tværs af sektorer ved at fungere som ’oversætter’ eller mellemmand.

6. Er medarbejderens livline: Teamet yder sparring og hjælper i de tilfælde, hvor kommunale samarbejdspartnere er utrygge eller usikre ved en opgave og bistår medarbejdere i almen praksis ved usikkerhed om borgerens tilstand. På den måde fungerer de som en slags livline for personalet især i aften- og weekendvagter.

7. Tilbyder kompetenceudvikling: Teamet tilbyder undervisning bl.a. i Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom (TOBS) screeningsværktøjet og 'sambesøg', hvor én af akutteamets sygeplejersker mødes med en hjemmesygeplejerske eller en social- og sundhedsmedarbejder ude hos borgeren.   

LÆS OGSÅ: Leder af akutteam: Vi griber alle de uspecificerede opgaver, der ellers ikke løses

Resultater for praktiserende læger og sygehuse:

8. Akut vurdering af borgeren: De praktiserende læger fremhæver, at teamet giver en akut og kompetent vurdering af en borger, hvis tilstand lægen, plejepersonalet eller de pårørende er usikre på, og som lægen ikke selv har mulighed for at tage ud og vurdere.

9. Tidligere udskrivning: Hospitalet fremhæver især teamets varetagelse af IV-borgere i hjemmet og muligheden for tidligere udskrivning fra hospitalet, fordi borgeren med teamets assistance bedre kan fortsætte behandlingen derhjemme.

Resultater for sundhedsvæsenet:

10. Sikre bedre sammenhæng i sundhedssystemet: Teamet løser organisatorisk bøvl og opgaver, der falder mellem to stole. De sikrer, at borgeren er i centrum, og at der er sammenhæng i borgerens forløb. Det sker ved at sikre, at der altid laves en plan for borgeren, som borgeren og de kommunale samarbejdspartnere inddrages i.

Kort om undersøgelsen

Undersøgelsen af den tværkommunale akutfunktion, SHS akutteam, er finansieret af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet af antropolog og projektleder Maja Schøler. Hun har på baggrund af interview med blandt andre borgere, kommunale samarbejdspartenere og læger undersøgt, hvad teamets indsats betyder for borgere og samarbejdspartnere i forhold til at sikre sammenhængende borgerforløb, forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og udvikle effektfulde samarbejder på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Blandt de kommunale samarbejdspartnere er plejecentre, hjemmesygeplejen og bosteder for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om SHS akutteam

SHS står for Specialiseret HjemmeSygepleje og er et mobilt akutteam, som blev etableret i 2015 som et innovativt samarbejde mellem nabokommunerne Ballerup, Herlev og Furesø samt Herlev og Gentofte Hospital.

Akutteamet består af 12 sygeplejersker og løser konkrete, sygeplejefaglige opgaver i borgernes hjem på tværs af de tre kommuner. Teamet har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og vejleder og underviser kollegaer på fx plejecentre og bosteder. Derudover tager teamet aktivt del i at udvikle og forny samarbejdsrelationerne på tværs af kommuner og sektorer.
Også akuttelefonen 1813 benytter teamet, specielt til borgere som ikke er kendt i kommunen i forvejen.