MED-udvalgene skal løse en række konkrete opgaver om kompetenceudvikling.

MED-udvalg og TR

I MED-systemet har ledere og medarbejdere en fælles forpligtelse til at styrke kommunens arbejde med strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Af Kompetencernes ABC 26/05/2015

MED-udvalgene skal løse en række konkrete opgaver om kompetenceudvikling og har et fast aftalegrundlag at arbejde ud fra. Det bygger på tre væsentlige aftaler

 • Kompetenceaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet
 • MED-aftalen
 • Overenskomsterne indgået for forskellige områder.

Kompetenceaftalen 

Kompetenceaftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet fremhæver, at løbende udvikling af kommunale medarbejderes og lederes kompetencer er en vigtig forudsætning for udvikling af arbejdspladsen og en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet.  

Kompetenceaftalen bygger på en bred forståelse af, hvad kompetenceudvikling er. Det betyder, at medarbejdere og ledere på den enkelte arbejdsplads skal have mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse.

I de lokale MED-udvalg kan I arbejde for denne brede forståelse af kompetenceudvikling ved at understøtte fælles læringsmiljøer og tilrettelægge dynamiske kompetenceprocesser på arbejdspladsen.

Ifølge Kompetenceaftalen skal MED-udvalg med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceudvikling drøfte:

 • De overordnede mål for kompetenceudvikling
 • Sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling
 • Hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres

Værktøjet her - en debatcafe - er udviklet til at understøtte og inspirere arbejdspladsens MED-udvalg i denne drøftelse. Gå til debatværktøjet.

MED-hovedudvalgets opgaver

MED-hovedudvalget er forpligtiget til regelmæssigt at evaluere anvendelsen af MUS-samtaler i kommunen. Formålet er bl.a. at sikre, at alle medarbejdere får en årlig MUS.

En ide til evaluering af MUS kan være at inddrage den i trivselsmålingerne, som hovedudvalget skal tage initiativ til at gennemføre mindst hver 3. år. Relevante emner at spørge til kan være:

 • Er MUS gennemført?
 • Er der opstillet udviklingsmål og udviklingsplaner?
 • Er der skriftlige udviklingsplaner for de faggrupper, som har krav på det?
 • Er der aftalt opfølgning på MUS og udviklingsplan?

MED-hovedudvalget kan endvidere drøfte kommunens politik for kompetenceudvikling og give ledere og medarbejdere et værdifuldt input, der skaber rammer for de enkelte arbejdspladsers arbejde med kompetenceudvikling.

Hvor god drøftelsen i MED-hovedudvalget bliver afhænger af forberedelsen. Det kan være en god ide, at MED-hovedudvalget på forhånd beslutter hvilke informationer, der er nødvendige for at kvalificere drøftelsen, og hvem der har til opgave at forberede drøftelsen.

I kan skabe et godt grundlag for jeres drøftelse ved at

 • Få information om uddannelsesbudgetter
 • Få information om planer for særlige aktiviteter (f.eks. større omstillings- eller rationaliseringsprojekter)
 • Få information om trivselsmålinger
 • Gennemføre erfaringsopsamlinger fra sidste års indsats for kompetenceudvikling 
 • Bearbejde evalueringer af MUS

Overenskomsterne

I jeres arbejde i MED-udvalgene er det vigtigt at være opmærksom på indholdet i de enkelte overenskomster. En del af overenskomsterne indeholder mere detaljerede aftaler om kompetenceudvikling. For eksempel er der flere faggrupper, som ifølge deres overenskomst har krav på årlige skriftlige udviklingsplaner.

Læs mere i MED-håndbogen, i Kompetenceaftalen fra 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og i de relevante overenskomster.

TR's opgaver om kompetenceudvikling

Som tillidsrepræsentant (TR) har du en vigtig opgave i forhold til at styrke arbejdet med kompetenceudvikling på din arbejdsplads. Du kan bidrage til dialogen om kompetenceudvikling både i forhold til din nærmeste leder og i forhold til de kolleger, du repræsenterer. 

Som TR kan du:

 • Sammen med ledelsen drøfte spørgsmål om gennemførelse af kompetenceudviklingsindsatsen for den pågældende personalegruppe
 • Sikre dine kolleger information, involvering og medindflydelse i forhold til kompetenceudvikling ved f.eks. at holde møder og/eller samtaler med kolleger, som du er TR for
 • Være med til at sikre, at dine kolleger får den nødvendige kompetenceudvikling gennem en løbende opfølgning på arbejdspladsens aftaler om kompetenceudvikling

Bliver du valgt som medarbejderrepræsentant til MED-systemet, vil dit generelle TR-arbejde blive suppleret med det arbejde der foregår i MED-systemet for strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Samarbejdet med andre tillidsrepræsentanter i MED-systemet og samarbejdet inden for din egen personalegruppe giver dig mulighed for at få medindflydelse på alle niveauer i kommunens arbejde med kompetenceudvikling. Hvis du som TR griber muligheden og styrker samarbejdet, er du med til at skabe den røde tråd i kommunens arbejde med kompetenceudvikling.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

Lav dit eget MUS-skema

I MUS-automaten finder du en lang række spørgsmål, som er velegnede til en medarbejderudviklingssamtale.
Du kan danne dit eget MUS-skema ved at vælge de spørgsmål, som du ønsker at bruge i samtalen med dine medarbejdere.
Gå til MUS-automaten her.