Medicinsikre botilbud

Botilbud er opsatte på at komme i gang med sikker medicinhåndtering

10 kommuner skal i et nyt Fremfærd-projekt i gang med at højne medicinsikkerheden for borgere med særlige behov ved at bruge erfaringerne fra "I sikre hænder".

Af Bettine Romme Andersen 03/11/2020
Fremfærd

Borgere med fysiske- og psykiske funktionsnedsættelser kan i mange tilfælde ikke selv stå for at håndtere deres medicin. Derfor er de helt afhængige af en god og sikker medicinhåndtering på botilbud og i bofællesskaber.

For at højne kvaliteten af arbejdet med medicin på det specialiserede område er 10 ud af 24 interesserede kommuner blevet udvalgt til at deltage i Fremfærd-projektet "Medicinsikre botilbud".

Tilbuddene skal arbejde med erfaringerne fra "I sikre hænder" for at skabe faste rutiner og sikre arbejdsgange, når medarbejderne doserer, uddeler og dokumenterer borgernes medicin, så der sker færre fejl.

Sundhedsfokus er godt for det pædagogiske arbejde

Og det arbejde glæder sygeplejerske og projektleder Hanne Mejlholm sig til at sætte i gang på fem pædagogiske tilbud i Vesthimmerlands Kommune.

- Det er rigtig vigtigt at få lighed i sundhed i forhold til den her målgruppe, fordi de beder ikke om så meget selv. Og så har det bare stor betydning, at vi får styr på medicinhåndteringen, for så bliver det pædagogiske arbejde også meget sjovere, siger hun.

Det bakker socialpædagog i samme kommune Inger Kiel op om. Hun arbejder i et af de deltagende botilbud med borgere med udviklingshæmning i alderen 58-72 år, som har et stort medicinbehov.

- Jeg tænker, det bliver godt, at vi som pædagoger bliver opkvalificeret på det sundhedsfaglige. Det nytter jo ikke, at jeg kører los med det pædagogiske, og så har jeg glemt at give medicin eller ikke lavet de observationer, jeg skulle, siger hun.

Glemt medicin er hyppigste fejl

På de fem deltagende tilbud i Vesthimmerlands Kommune handler de fleste medicinfejl om, at medarbejderne glemmer at give medicin.

Mange af borgerne har store sundhedsfaglige udfordringer, så lederen af de fem tilbud håber, at projektet kan hjælpe med at skabe systematik hele vejen rundt om medicinhåndteringen.

- Det handler ikke kun om at fylde tre tabletter i en æske, men også om at give medicin på rette vis og få kigget efter virkning og bivirkninger, siger leder Mari-Ann Jürs Pedersen.

Det er socialpædagog Inger Kiel helt enig i.

- Det er ikke sådan, at vi står og vader i fejl, men jeg ved jo godt, at én fejl er én for meget, siger Inger Kiel.

Og hun er overbevist om, at hun kan lære en hel del af projektet:

- Jeg tænker, at det kan give os nogle bedre arbejdsgange, og at vores viden bliver opgraderet, så vi får mere styr på det sundhedsfaglige og dermed mere tid og overskud til at arbejde med det pædagogiske, siger hun.

Tværfagligt samarbejde er vigtigt

I Vesthimmerlands Kommune er de fem tilbud på sin vis tyvstartet på projektet, fordi de allerede har øget fokus på medicinsikkerhed, blandt andet ved ansættelse af sygeplejerske Hanne Mejlholm i foråret.

Hun er i gang med at implementere et nyt dokumentationssystem, som skal understøtte pædagogernes arbejde med medicinsikkerhed fremover.

- Jeg oplever både en usikkerhed omkring medicin, men også en nysgerrighed og åbenhed for at vide mere, og det er vigtigt, for håndteringen af medicin skal jo give mening for medarbejderne, siger Hanne Mejlholm.

Socialpædagog Inger Kiel sætter stor pris på det tværfaglige samarbejde, som er blevet etableret mellem pædagogerne, sygeplejersken og en sosu-assistent.

- Jeg er utrolig glad for at kunne sparre med dem om borgerne. Det er jeg faktisk afhængig af, fordi jeg ikke er lige så skarp på det sundhedsfaglige område, som de er, siger Inger Kiel.

Læringskultur om medicin

Norddjurs Kommune er en anden af de kommuner, som deltager i det nye projekt "Medicinsikre botilbud", som KL, Socialpædagogerne, FOA og Dansk Selskab for Patientsikkerhed i fællesskab har sat i søen.

Her ser projektleder og sygeplejerske Pia Christensen også frem til, at alle medarbejdergruppers kompetencer og viden om medicinens virkning og bivirkninger bliver styrket.

- Vi skal have læring fra projektet omsat til kompetencer, som medarbejderne kan bruge i daglig praksis, siger hun.

Norddjurs Kommune deltager i projektet med tre botilbud inden for voksenpsykiatri- og handicapområdet.

- Vi glæder os til at få lavet nogle meget tydelige beskrivelser af arbejdsgangene. Hvem gør hvad, og hvornår? Og få tydeliggjort hvilket ansvar man har, når man er en del af den sundhedsfaglige opgave, siger Pia Christensen.

Hun peger også på, at projektet gerne skulle hjælpe med at styrke det pædagogiske personales interesse og ansvar over for medicin, og blandt borgerne skabe større forståelse for egen medicin.

Kommunerne skal arbejde med erfaringer fra "I sikre hænder"

De ti kommuner skal i projektet arbejde med forbedringsmodellen og erfaringerne med medicinindsatsen fra "I sikre hænder", og det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som faciliterer hele indsatsen.

Arbejdspladser på ældre- og socialområdet har i flere år haft stor succes med at bruge erfaringerne fra "I sikre hænder" og har reduceret medicinfejl, højnet fagligheden og forbedret samarbejdet mellem borgeren, medarbejderne og de pårørende om medicin.

Projektet skal dermed undersøge, hvordan kommunale tilbud kan arbejde meningsfuldt med de sundhedsfaglige opgaver på det socialfaglige område, så det medicinsikre arbejde designes på en gode måde, der passer til målgruppe og kontekst på det enkelte tilbud.

Erfaringerne skal efterfølgende deles til alle landets kommuner i en spredningsguide.

Læs også: Ti kommuner udvalgt til Medicinsikre botilbud

De deltagende kommuner og botilbud holder det første af syv læringstræf den 19. november. Projektet ventes afsluttet i efteråret 2022, og der vil løbende komme artikler og blive formidlet cases fra projektet på vpt.dk og patientsikkerhed.dk.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Socialpædagog Inger Kiel giver en borger øjendråber.

De ti deltagende kommuner

Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

"I sikre hænder" - patientsikkerhed i kommunerne

"I sikre hænder" er et projekt, som i 2013 blev sat i gang af KL, Ældre- og Sundhedsministeriet og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det startede blandt fem pilotkommuner, og siden er det udbredt til i alt 18 kommuner. Projektet var oprindeligt alene målrettet ældreområdet, men fem kommuner deltog i perioden 2013-2015 også med socialfaglige tilbud.

Tilgangen "I sikre hænder" bygger på den såkaldte forbedringsmodel og handler om, at medarbejdere og ledere får metoder til at arbejde systematisk med deres arbejdsgange i forbindelse med blandt andet medicinhåndtering.

Resultaterne fra de botilbud, der har arbejdet med "I sikre hænder" er positive og viser, at det kan lykkes at styrke patientsikkerheden som led i det samlede rehabiliteringsarbejde på botilbudsområdet.

For at forbedre medicinindsatsen arbejder medarbejderne med "Medicinpakken", som skal gøre hele processen omkring medicinhåndtering så systematisk og sikker, at fejl kan forhindres.

Medicinpakken er inddelt i fire delpakker: 1) Medicinafstemning 2) Medicinscreening 3) Tjekliste for sikker medicindispensering 4) Tjekliste for sikker medicinadministration.

Læs mere om "I sikre hænder".