Sprog og bevægelse hænger sammen

Når små børn bevæger sig, styrker de ikke kun deres motorik, men også deres sproglige færdigheder, viser forskning. Derfor er det vigtigt, at de voksne opmuntrer børnene til aktivt at bruge kroppen og får sat ord på børnenes bevægelser.

Af Motorik og Sprog 01/03/2016
BUPL,
FOA,
KL

Ny skandinavisk forskning viser en klar sammenhæng mellem små børns motoriske og sproglige færdigheder. En række forskere i det såkaldte Stavangerprojekt fra Universitetet i Stavanger (Moser, Reikerås og Tønnesen) har for nylig peget på, at børn i førskolealderen med gode fysiske færdigheder oftest også har et veludviklet sprog.

Forskerne understreger, at børn med god motorik generelt har stærke kommunikative evner og især har en større sproglig bevidsthed og sprogforståelse. Stavangerprojektet omfatter studier af 1345 børn i førskolealderen og bygger på målbare studier af børns motorik, sprog og sociale færdigheder mv. Stavangerprojektet har skabt fornyet fokus på vigtigheden af at styrke små børns motorik via en bevægelsesorienteret pædagogik.

Børn kommunikerer med kroppen

At der er en tydelig sammenhæng mellem børns bevægelse og læring blev også slået fast af forskere fra en lang række fagområder på en skandinavisk Konsensuskonference i 2011 om netop fysisk aktivitet og læring. Forskerne erklærede, at fysisk aktivitet forbedrer kognitionen, og i forlængelse heraf styrker børns sproglige færdigheder. 

En af forskerne ved konferencen var Kjeld Fredens. Han er hjerneforsker ved Ålborg Universitet og argumenterer for, at børns bevægelse og sprog er uløseligt forbundne:

- 80 procent af børns sproglige udvikling bygger på kroppen. Børn lærer simpelthen ved at sanse og bruge kroppen. Fx kender børn ordet ”æble”, fordi de har haft et æble i hånden, lugtet til det og smagt på det. Og når vi ser på de erfaringer, som hjernen bygger op, så skal børnene aktivt gribe æblet med hænderne, før de begynder at sætte ord på oplevelsen, siger Kjeld Fredens.

Bevægelse og aktivering af børns sanser er altså vigtigt for, at børn kan lære og udvikle sig sprogligt. Børns sprog udvikles nemlig gennem deres motoriske udforskning af verden. Og forskningen viser, at kroppen følger med i sproget hele livet, siger Kjeld Fredens:

Scanninger af hjernen viser, at når man som voksen taler med andre, er de motoriske områder i hjernen aktiveret. Der er så tæt sammenhæng mellem krop og sprog, at man ikke kan adskille det. 

Bevægelse og gestik sætter gang i sproget

Voksne kan styrke børns sprogudvikling ved at lære dem at bruge kropssprog og ved selv aktivt at bruge mimik og gestik, når de kommunikerer med børnene. Gestik er nemlig afgørende for børns sproglige udvikling.

- Børn, der bruger meget kropslig gestik og mimik, mens de er helt små, har ofte et langt større ordforråd i 5 års-alderen, end børn, der ikke bruger kroppen, når de kommunikerer. Det skyldes, at børn bedre lærer og husker ordene og lettere får respons fra omverdenen, når de udtrykker sig gennem kroppen, siger Kjeld Fredens.

Disse pointer bakkes op af forskerne Iverson og Goldin-Meadow, som har forsket i sammenhængen mellem gestik og sproglig udvikling hos børn i alderen 10-24 måneder. Forskerne har observeret, at små børn, der er gode til at bruge kroppen til at kommunikere med, også tidligere end andre børn begynder at sætte to ord sammen.

Gestikken hjælper blandt andet børnene med at udtrykke mening og fremmer dermed dialogen med andre. Forskerne konkluderer på den baggrund, at børns brug af gestik er tæt koblet til deres sproglige udvikling og læring (Iverson og Goldin-Meadow, 2005). 

Forskere fra Max Planck Instituttet har i flere studier dokumenteret, at der også er en sammenhæng mellem at bruge gestik og at lære et nyt sprog hurtigt. Disse studier viser, at når man kobler bevægelser til nye ord, lærer man hurtigere ordene og husker dem bedre. 

Forskerne har blandt andet fundet ud af, at de motoriske områder i hjernen er aktive, når man bruger ord og vendinger, man har lært, mens man gestikulerer og bevæger kroppen. Det stimulerer generelt sproglæringen, når flere af kroppens sanser bliver sat i spil. Derfor argumenterer forskerne fra Max Planck Instituttet for, at sproglæring hænger tæt sammen med brug af kroppen (Mayer m. fl., 2015 og Macedonia og Knösche, 2011). 

Sæt ord og sang på bevægelsen

Det er vigtigt, at det pædagogiske personale er opmærksomt på sammenhængen mellem børns motorik og sprog, når de tilrettelægger aktiviteter for børnene.

Det fortæller ekstern lektor og ph.d. ved DPU/Aarhus Universitet, Mia Herskind, som har forsket i betydningen af bevægelse for børns leg og læring. Hun argumenterer for, at sanglege med bevægelse kan styrke små børns sprog. Når børn fx rører sig til sangen

”Jeg gik mig over sø og land”, lærer de ved at trampe, løbe og hoppe og samtidig sætte ord på det, de gør. Enkle sange med plads til at lege og røre kroppen skaber en kobling mellem ord og bevægelse – og styrker sproget ved, at børnene får sat ord på det, de gør.

At sanglege med bevægelse styrker små børns sprog er Kjeld Fredens enig i. Han fremhæver, at melodien, rytmen og bevægelsen gør det lettere at huske de ord, børnene hører i sangen.

For at styrke børns sprog er det også vigtigt, at de voksne sætter ord på børns bevægelser. Når et barn fx kravler op af noget, kan man styrke den sproglige kobling til kroppen ved at sige: ”Sikke du kravler!”. Dermed oplever barnet en sammenhæng mellem at bevæge kroppen og få sat ord på handlingen, fortæller Kjeld Fredens.

Bevægelsesglæde smitter 

Det pædagogiske personale må prioritere, at børnene får succesoplevelser med at mestre kroppen, fortæller Mia Herskind. De voksne kan udvælge sang- og bevægelseslege, der motiverer børnene og giver dem lyst til at være aktive og deltagende både via bevægelse og sprog. Forskningen viser, at det kræver faglig refleksion  og kreativitet løbende at udvikle bevægelseslegene, så børnene fortsat oplever det meningsfuldt at deltage.

Fx viser Mia Herskinds undersøgelser, at de voksne med  fordel kan have fokus på at følge børnenes interesse og vælge enkle bevægelseslege, som kan varieres med sprogog fagter. Det handler om, at børnene udfordres i det rette tempo, og at de voksne i det daglige opmuntrer børn til bevægelse. Mia Herskind uddyber:

- Det er barnets glæde ved at bruge kroppen, samværet og oplevelsen af, at ens stemme og bevægelse bliver hørt og set, som gør, at barnet vil opleve det meningsfuldt at bevæge sig. Den voksnes nærvær, kropslige energi og glæde er grundlaget for at skabe et sådant læringsmiljø.

Artiklen er skrevet af Maria Mogensen

Litteratur om sprog og bevægelse

Fredens, Kjeld: Mennesket i hjernen. En grundbog i neuropædagogik. Hans Reitzels Forlag 2012.

Herskind, Mia m. fl.: Kropslighed og læring i daginstitutioner. Billesø og Baltzer, 2007.

Iverson, Jana M. og Goldin-Meadow, Susan: Gestures Paves the Way for Language Development, PSYCHOLOGICAL SCIENCE, 2005

Macedonia, Manuela og Knösche, Thomas R.: Body in Mind: How Gestures Empower Foreign Language Learning. MIND, BRAIN AND EDUCATION, 2011.

Mayer KM, Yildiz IB, Macedonia M, von Kriegstein K.: Visual and motor cortices differentially support the translation of foreign language words. Elsevier Ltd, 2015.

Moser, Thomas og Reikerås, Elin Kristi: Relations between motor and language at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment in kindergartens from the Stavanger Project, EECERA-Conference, Crete, 07.-10.09.2015

Schilhab, Theresa, Juelskjær, Malou og Moser, Thomas: Learning Bodies, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag 2008.

Artikel: Sprog og bevægelse hænger sammen
Styrk børnenes bevægelse og sprog – forskernes tre gode råd:

Styrk børnenes kropssprog
De voksne kan styrke børns sprog ved at opmuntre børnene til at udtrykke sig ved hjælp af kropssprog og gestik.

De voksne kan fx selv bruge krop og gestik aktivt sammen med børnene – fx i sanglege – og dermed vise børnene, hvordan de kan udtrykke sig ved hjælp af kroppen.

Sæt ord og sang på
Sanglege med fagter er med til at styrke børns oplevelse af, at bevægelse og sprog kobles sammen. Vælg enkle sange med plads til at improvisere og byg løbende nye ord og bevægelser på, så sanglegen varieres.

Vær åben over for børnenes måder at deltage i sangen på.

For at styrke børns sprog er det også vigtigt at sætte ord på det, barnet gør. Når barnet fx kravler eller løber af sted, kan den voksne udtrykke det med ord for at styrke koblingen mellem ord og handling.

Giv barnet succesoplevelser med at mestre kroppen
Fokuser på at give barnet små succesoplevelser med at mestre kroppen. Helt enkle aktiviteter, som fx at trille med en bold eller cykle med benene, kan være med til at styrke børns lyst til at bevæge sig, også selvom de endnu ikke kan kravle eller gå. Det vigtigste er, at barnet får lyst til at bevæge sig. 

Kilde: Kjeld Fredens og Mia Herskind.