København

Tillid og arbejdsfællesskaber skal bane vejen for lavere sygefravær i København

Københavns Kommune tager udgangspunkt i KL og Forhandlingsfællesskabets model "En kur mod sygefravær", når de frem mod 2020 vil sætte gang i en ny bølge i sygefraværsarbejdet. "Vi har en ambition om, at sygefravær, der er knyttet til dårligt arbejdsmiljø, skal væk," lyder det.

Af Irene Aya Schou 24/11/2017

Sygefraværet i Københavns Kommune skal ned, og det er ikke kun ledernes ansvar. Også MED-udvalg, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og ’almindelige’ medarbejdere på den enkelte arbejdsplads har et medansvar.

Sådan lyder det i en ny strategi for Københavns Kommunes sygefraværsindsats - den såkaldte "Sygefraværsstrategi 2020", der er vedtaget af Københavns Kommunes Økonomiudvalg - og udarbejdet i regi af det Centrale Samarbejdsorgan (CSO) og med fagligt input fra diverse HR-chefer og faglige konsulenter.

Strategien bygger på sygefraværsmodellen "En kur mod sygefravær" i folkemunde kaldet "Huset", der er udviklet af KL og Forhandlingsfællesskabet. "Huset" består af seks elementer bl.a. tydelig ledelse, fælles ejerskab, ordentlig statistik og tidlige indsatser.

Modellen er anvendt, fordi den tydeliggør, at sygefravær forudsætter en fælles indsats blandt ledere og medarbejdere, fortæller Peter Stensgaard Mørch, formand for kommunens CSO og administrerende direktør i Økonomiforvaltningen.

- Vi har brug for at bringe sygefraværsindsatsen til næste niveau. Sygefraværet i København er faldet kontinuerligt over de sidste ti år, men kurven er fladet ud. Vi har arbejdet meget med professionalisering af ledernes indsats og tidlig opfølgning. Det skal vi holde fast i, men nu er turen også kommet til at kigge på: Hvad gør vi i fællesskab? siger han.

Fælles ejerskab er fundamentet

Københavns Kommune er landets største offentlige arbejdsplads med godt 45.000 ansatte. Sidste år iværksatte kommunen en større undersøgelse af sygefraværsindsatsen, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse til over 1.000 ledere og interviews med 114 personer fra udvalgte målgrupper herunder medarbejderrepræsentanter.

Undersøgelsen peger bl.a. på behovet for at kigge nærmere på det punkt i 'Huset', der hedder "Fælles ejerskab" og som er en del af fundamentet. Hvis sygefraværet skal ned, skal det ske ved en samlet indsats, hvor ikke blot ledere, men også medarbejdere og medarbejderrepræsentanter tager et medansvar.

- Et 'Hus' uden fundament står ikke godt. Derfor er det nye, at vi stadfæster, at medbestemmelse, medindflydelse og medansvar er tre ben i samme sag, og at lederne ikke alene kan forbedre arbejdsmiljøet, siger Britt Petersen, der er næstformand for Københavns- og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF), som repræsenterer de faglige organisationer i Københavns Kommune, og assisterende næstformand i CSO.

Arbejdsfællesskaber

Hver medarbejder i Københavns Kommune er i dag syg i gennemsnitlig 12 dage om året. Sygefraværet er faldet med 4,3 dage siden 2007. Det svarer til, at 500 ekstra medarbejdere går på arbejde hver dag i forhold til for ti år siden.

Det placerer Københavns Kommune midt i feltet blandt de 98 kommuner. Målet er, at København skal op blandt de 25 kommuner med det laveste sygefravær. For at komme det, skal man videre adTillidsvejen, lyder det fra både Britt Petersen og Peter Stensgaard Mørch.

- Vi er i gang med vores tillidsreform, hvor der tales meget om medansvar og medindflydelse. Nu er turen kommet til at inddrage medarbejderne i sygefraværsindsatsen, siger Britt Petersen, der også nævner arbejdsfællesskaber som et centralt begreb i den nye sygefraværsstrategi.

Arbejdsfællesskaber er de professionelle relationer, man opnår på en arbejdsplads i kraft af, at alle har et fælles mål og bidrager til kerneopgaven. Arbejdet med at forbedre disse fællesskaber har allerede medført et lavere sygefravær på daginstitutionsområdet, forklarer Britt Petersen, der er uddannet børnehavepædagog, og de sidste 27 år har været formand for LFS, Landsforeningen for Socialpædagoger.

LÆS OGSÅ: Arbejdsfællesskaber og tillid nedbringer sygefraværet

Vigtig signalværdi

For Peter Stensgaard Mørch er det vigtigste i forbindelse med vedtagelsen af Sygefraværsstrategi 2020, at der sendes et klart signal til alle i organisationen om, at sygefravær er et fælles ansvar - et signal, som både politikere, ledere og medarbejdere/faglige organisationer er afsender af.

- Man skal ikke undervurdere vigtigheden af et sådant signal. Tillid og arbejdsfællesskaber kan ikke fjerne al sygefravær, men vi har en ambition om, at det sygefravær, der er knyttet til dårligt arbejdsmiljø, skal helt væk, siger han.

Det er endnu for tidligt at sige, hvilke konkrete værktøjer, der skal sikre bedre trivsel og færre sygedage. Sikkert er det dog, at medarbejderrepræsentanter og MED-udvalg skal klædes bedre på til at analysere data og spotte begyndende trivselsproblemer - og at der skal arbejdes med kerneopgaven på den enkelte institution.

- Medarbejdere og ledere skal på kursus sammen. Og tillidsvalgte skal i højere grad påtage sig rollen som arbejdspladsens øjne og ører i forhold til trivsel og arbejdsmiljøproblemer, siger Britt Petersen og påpeger betydningen af, at alle bliver en del af et arbejdsfællesskab, hvilket især er en udfordring i forhold til grupper som rengøringsassistenter, gårdmænd, administrative ansatte og andre, der er ansat i tværgående enheder, men arbejder decentralt.

Afklaring om rummelighed

I det hele taget drejer det sig om at skabe en kultur, hvor det er ok, at medarbejdere i perioder kun arbejder 10-15 timer om ugen, og hvor de muligheder, der er for f.eks. deltidssygemeldinger anvendes.

Noget af det, lederne peger på i undersøgelsen af den nuværende sygefraværsindsats, er, at det er svært at inkludere alle de grupper, der har brug for særlige vilkår f.eks. seniorer og stressramte, der vender tilbage efter en sygemelding. ”Rummeligheden er blevet mindre, kravene større. Der er ikke længere plads til, at nogen ikke bidrager optimalt”, som en leder udtrykker det.

LÆS OGSÅ: Sygefravær: MED-udvalg arbejder for at knække kurven

- Denne problemstilling bliver vi nødt til at forholde os til fra centralt hold. Ellers står lederne med et stort dilemma, siger Britt Petersen, der også efterlyser en kultur, hvor omstrukturering ikke er lig opsigelse og sygemelding.

- Hvor meget sygefravær ligger der i opsigelsesperioden? Hvis der ligger meget her, skal vi måske arbejde med, hvordan vi laver den gode afsked, og hvordan man omstrukturerer, så folk ikke bliver syge af det, siger Britt Petersen.

Alle skal kende kerneopgaven

Både Peter Stensgaard Mørch og Britt Petersen er enige om, at en forbedret sygefraværsindsats ikke nødvendigvis behøver at koste flere penge.

- Det vigtigste er, at vi sender et klart signal til lokale ledere og tillidsrepræsentanter om, at hvis der igen er en langtidssygemelding på gul stue, som handler om dårligt arbejdsmiljø, så er det ikke noget, man bare lader rulle. Det er noget, man handler på, siger Peter Stensgaard Mørch.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune med 17.000 medarbejdere er der indført en konfliktløsningsmodel, hvor fællestillidsfolk tager ud sammen med konfliktmæglere og løser problemerne, hvis de lokale parter ikke selv kan håndtere dem. En sådan ordning kan komme på tale – også i andre forvaltninger.

- Det handler om hurtigt at få løst problemer, så det ikke tager tid fra kerneopgaven, siger Britt Petersen og understreger, at alle medarbejdere skal vide, hvilke kerneopgave de arbejder med – også gerne i detaljen.

Her kan ”Huset” og arbejdet med ’fælles ejerskab’ vise sig at være en god investering.

- Vi tror på tillid og fællesskaber, og vi tror på, at det er de greb, der sammen med den tætte opfølgning, som vi allerede arbejder med, kan føre til lavere sygefravær, siger Peter Stensgaard Mørch.

De seks elementer i huset

Læs om de seks elementer i en effektiv sygefraværsindsats, som de ser ud i "En kur mod sygefravær" her.

Om tillidsreformen i København
 • I 2013 vedtog Københavns Borgerrepræsentation ”Kodeks for tillidsbaseret ledelse”. Kodekset danner grundlag for Københavns Kommunes arbejde med at erstatte kontrol og afrapportering med tillid og ansvar til den enkelte medarbejder. Det store forandringsprojekt går under navnet tillidsreformen.
 • Formålet med tillidsreformen er at øge tilliden til ledernes og medarbejdernes faglighed og dømmekraft og derved mindske omkostningerne, frigøre mere tid til kerneopgaverne, sikre bedre kvalitet og højne arbejdsglæden. Alt sammen til gavn for borgerne.
 • Det er et bredt politisk flertal i Borgerrepræsentationen og de faglige organisationer, som står bag tillidsreformen.
 • Tina Øllgaard Bentzen forsvarede sidste år sit ph.d.-projekt om tillidsbaseret styring og ledelse med tillidsreformen i Københavns Kommune som case.
 • Også Elisabeth Framke har skrevet ph.d.-projekt med udgangspunkt i Københavns Kommune og kerneopgave-forsøg på daginstitutionsområdet i det såkaldte Pionerprojekt.
Download "En kur mod sygefravær"

Magasinet 'En kur mod sygefravær?' stiller skarpt på fire kommuner, der med succes har arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Hent magasinet her

Husets seks elementer - sådan har man målt dem i København

1. Tydelig ledelse

Dette element i "Huset" handler om ledelsesopgaven med at tydeliggøre klare værdier og derved skabe en kultur omkring sygefravær, som hele organisationen forstår og deler. Det handler om som leder på alle niveauer at gå forrest i sygefraværsindsatsen og sende tydelige signaler om, hvad der er indsatsens mål og grundprincipper. Og derved sikre en fælles fortælling om indsatsen, som de konkrete initiativer og tiltag kan forstås i sammenhæng med.

I nærværende undersøgelse rettes særligt fokus på:

 • Kommunikation om fravær i ledelseskæden
 • Forventninger til fraværshåndteringen i ledelseskæden
 • Ansvarsfordeling og fælles retning i ledergrupper og mellem ledelsesniveauer
 • Ledelsesdialoger om fravær på og mellem ledelsesniveauer
 • Overlevering af fraværsarbejdet ved ledelsesskift og omorganiseringer

Balancer og dilemmaer vedrørende hensynet til den enkelte, kollegerne og kerneopgaven

2. Fælles ejerskab

Dette element handler om at skabe fælles ejerskab om sygefraværsindsatsen. At lederen har et særligt ansvar og specifikke opgaver i sygefraværsindsatsen, er indlysende, men det er ligeså vigtigt, at sygefraværsindsatsen er et fælles anliggende på arbejdspladsen og en fælles opgave, der skal løftes. Her er et aktivt og involveret MED-system omdrejningspunktet – både på strategisk og operationelt niveau. Et MED-system, hvor arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter har en afgørende rolle.

I nærværende undersøgelse rettes særligt fokus på:

 • Inddragelsen af MED-systemet, herunder arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter i indsatsen
 • Dilemmaer i roller og samarbejdet
 • Hvordan fravær sættes mest nyttigt på dagsordenen både MED-systemet og i personalegruppen

3. Ordentlig statistik

Dette element handler om at monitorere og kortlægge sygefraværet systematisk og bruge denne viden aktivt. Det handler om at kende fraværets omfang og karakter og bruge statistikken til at fastholde et fokus på at nedbringe fravær. Det handler ligeledes om at sikre en tilgængelig og god statistik. I nærværende undersøgelse rettes fokus på:

 • IT-understøttelsen af fraværsindsatsen
 • Brugen af fraværsstatistik/Rubin
 • Hvorvidt fraværsstatistikken er brugervenlig
 • Adgangen til data

4. Systematiske samtaler

Dette element handler om at gennemføre systematiske og virkningsfulde sygefraværs-samtaler i henhold til sygefraværspolitikken. Det sikrer et kontinuerligt ledelsesmæssigt fokus og rettidig handlen på sygdom og mistrivsel. Samtalernes formål er at udvise omsorg for medarbejderen og at sikre en hurtig afklaring af medarbejderens situation samt af mulighederne for at vende tilbage eller være mest muligt på arbejdet. Det handler også om at have tydelige rammer, som er ens for alle i fraværshåndteringen, og om hvordan samtalerne opfattes.

I nærværende undersøgelse rettes fokus på:

 • Systematik
 • Opfølgning
 • Brugen af redskaber i samtaler
 • Dilemmafulde samtaler
 • Kvalitet og effekt af samtalerne

5. Tidlige indsatser

Dette element handler om de tilbud, der stilles til rådighed i forhold til at sætte ind tidligt ved mistrivsel eller sygefravær. I Københavns Kommune ligger alle de tværgående støttefunktioner og andre tilbud, som ledere og medarbejdere kan trække på, her.

I nærværende undersøgelse rettes fokus på:

 • Rettidig og relevant brug af de tværgående støttefunktioner
 • Nytten af rådgivning og tilbud i de enkelte funktioner
 • Det samlede støttesystem

6. Trivsel, arbejdsmiljø og social kapital

Dette element handler om at arbejde systematisk med at sikre høj trivsel, godt arbejdsmiljø og høj social kapital, da dette har en direkte indvirkning på sygefravær.

I nærværende undersøgelse rettes fokus mod:

 • Nærværskultur
 • Det systematiske forebyggende arbejde
 • Følingen med generelle og individuelle trivsels- og fraværsfaktorer
 • Trivsels- og fraværsproblematikker, som opleves særligt vanskelige at håndtere
 • Fravær i forbindelse med forandringer

Fra 'Undersøgelsen af sygefraværsindsatsen og kommunernes understøttelse af ledere', Københavns Kommune, marts 2017.